نویسنده = عباس شعبانی
تعداد مقالات: 2
1. تحلیل محیطی ورزش حرفه ای کشور

دوره 6، شماره 1، تابستان 1396، صفحه 108-118

مرتضی رضایی صوفی؛ ابوالفضل فراهانی؛ عباس شعبانی