نویسنده = محمدرضا رضوانی
تعداد مقالات: 1
1. ارائه راهبردهای توسعه گردشگری ورزشی (مطالعه موردی شهرستان مینودشت)

دوره 5، شماره 3، زمستان 1395، صفحه 105-115

حمیده خسروی مهر؛ مجتبی قدیری معصوم؛ محمدرضا رضوانی