طراحی مدل درآمدزایی باشگاه‏های فوتبال ایران: با رویکرد گراندد تئوری

نوع مقاله: مقاله پژوهشی

نویسنده

استادیار گروه تربیت بدنی دانشگاه ایلام

چکیده

هدف از انجام این پژوهش، طراحی مدل درآمدزایی باشگاه‏های حرفه‌ای فوتبال ایران است. این پژوهش دارای رویکردی کیفی بوده و از روش نظریه داده بنیاد (گراندد تئوری)[1] به عنوان روش تحقیق استفاده شده است. روش گردآوری داده‌ها، مطالعه اسناد بالادستی و مصاحبه‏های عمیق و باز با 31 نفر از نخبگان آگاه از موضوع مورد بحث است. روایی این پژوهش توسط مصاحبه‌شوندگان و سپس اساتید متخصص مورد بررسی قرار گرفت و تأیید گردید. پایایی نیز با استفاده از روش مطالعۀ حسابرسی[2] فرآیند نتایج 76% به دست آمد. برای تحلیل داده‌ها از روش مقایسه مداوم در طی سه مرحله کدگذاری باز، محوری و انتخابی استفاده شده است. تجزیه و تحلیل داده‌ها نشان داد که تئوری جوهری مدل درآمدزایی باشگاه‏های فوتبال ایران دارای هفت مؤلفه: مکانیزم‏های مؤثر مدیریتی، مکانیزم‏های مالی، مکانیزم‏های آموزش، مکانیز‌های اصلاح ساختار فوتبال، مکانیزم‏های اصلاح فرهنگ، مکانیزم‏های حقوقی- قانونی و استقرار مدل درآمدزایی می‌باشد که توسعه و موفقیت باشگاه‌های فوتبال ایران در گرو مدیریت برتر این مؤلفه‌ها است.[1]. Grounded Theory 


[2]. Auditing

کلیدواژه‌ها


-      الهی، علیرضا؛ سجادی، نصرالله؛ خبیری، محمد؛ ابریشمی، حمید (1388). «موانع موجود در توسعه جذب درآمد حاصل از حمایت مالی صنعت فوتبال ایران». نشریه مدیریت ورزشی، شماره 1، صص: 202-189.

-      بازرگان، عباس (1387). مقدمه‌ای بر روش‌های تحقیق کیفی و آمیخته؛ رویکردهای متداول در علوم رفتاری. تهران، انتشارات دیدار، چاپ اول، صص: 43-25.

-      ترابی، تقی؛ قربانی، مهسا؛ باقری، میثم؛ طریقی، سمانه (1394). «روش‌های نوین تأمین مالی باشگاه­های فوتبال در کشورهای توسعه یافته و بررسی تطبیقی آن با کشورهای در حال توسعه (مورد خاص: باشگاه­های فوتبال حرفه­ای لیگ برتر ایران و انگلستان(». فصلنامه دانش سرمایه‌گذاری، سال 4، شماره 13، صص: 231-217.

-      رضائی، شمس‏الدین (1392). طراحی مکانیسم‏های مؤثر تجاری‌سازی باشگاه‏های فوتبال ایران. رساله دکتری مدیریت ورزشی، دانشگاه تربیت مدرس، ص: 155.

-      رضائی، شمس‏الدین (1394). «طراحی سازوکار‏های مؤثر تجاری‌سازی باشگاه‏های فوتبال ایران». دوفصلنامۀ پژوهش در مدیریت ورزشی و رفتار حرکتی، سال پنجم)سیزده پیاپی(، شماره 9 (25 پیاپی(، صص: 130-119.

-      رضائی، شمس الدین؛ امیری، مجتبی؛ کوزه چیان، هاشم (1395). «بررسی موانع توسعه روابط متقابل باشگاه‏های فوتبال و سازمان صدا و سیما در ایران». مجله مدیریت ورزشی، دوره 8، شماره 2، صص: 206-189.

-      رضایی، شمس‌الدین (1395). اقتصاد ورزش، اوقات فراغت و گردشگری. انتشارات دانشگاه ایلام، ایلام، چاپ اول، صص: 89-65.

-      رمضانی، رضا (1387). «طرح اقتصاد و سرمایه‏گذاری در ورزش: مطالعه موردی فوتبال». سازمان تربیت بدنی، صص: 212 -237.

-      دوستی، مرتضی (1395). «شناسایی و رتبه‌بندی موانع و عوامل توسعه باشگاه­های فوتبال منتخب استان مازندران». پژوهش­نامه مدیریت ورزشی و رفتار حرکتی، سال 12، شماره 23، صص: 236-219.

-      دانایی فرد، حسن؛ الوانی، سید مهدی؛ آذر، عادل (1383). روش شناسی پژوهش کیفی در مدیریت: رویکردی جامع. انتشارات صفار، تهران، ص: 54.

-      دانایی فرد، حسن؛ اسلامی، آذر (1389). کاربرد نظریه داده بنیاد در عمل: ساخت نظریه بی تفاوتی سازمانی. انتشارات دانشگاه امام صادق، تهران، چاپ اول، ص 112.

-      سازمان اقتصادی دلوویت (2016). "گزارش سال مالی باشگاه‌های اروپا": www.deloitte.co.uk/sportsbusinessgroup

-      سلیمانی‌دامنه، جهانگیر؛ حمیدی، مهرزاد؛ سجادی، سیدنصرالله (1393). «ارزیابی عملکرد تیم­های لیگ برتر فوتبال ایران با استفاده از مدل تلفیقی AHP و DEA». مطالعات مدیریت ورزشی، شماره 22، صص: 126-105.

-      عسکریان، فریبا (1383).  بررسی وضعیت اقتصادی صنعت ورزش ایران در سالهای 1380 -1377، (با تکیه بر GDSP). رساله دکتری، دانشکده تربیت بدنی دانشگاه تهران، ص: 18 .

-      عسکریان، فریبا؛ آزادان، مهدی (1391). «موانع جذب اسپانسرها در فوتبال حرفه ای ایران». پژوهش‌های مدیریت ورزشی و علوم حرکتی. سال دوم، شمارۀ 4. ص: 59.

-      فراهانی، ابوالفضل؛ هنری، حبیب؛ خدادادی، محمدرسول (1393). «مدل‌سازی ارزش ویژه برند مبتنی بر هوادار (FBBE) باشگاه‌های فوتبال ایران». پژوهش­های کاربردی در مدیریت ورزشی، سال سوم، شماره3(پیاپی11)، صص: 64-51.

-      کاظم، محمد (1381). فوتبال در بورس و بورس در فوتبال. انتشارات وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی، تهران، چاپ اول، ص: 77.

-      مشبکی اصفهانی، اصغر؛ وحدتی، حجت؛ خدادادحسینی، سید حمید.؛ احسانی، محمد (1392). «طراحی مدل هویت برند صنعت ورزش ایران (مطالعه موردی: لیگ برترفوتبال)». پژوهش‌های مدیریت در ایران، دوره 17، شماره 4، صص: 223-203.

-      نقدی، یزدان؛ کاغذیان، سهیلا؛ افشارپی، امیر (1392). «تحلیل عوامل اقتصادی مؤثّر بر درآمد باشگاه‌های فوتبال (باشگاه‌های منتخب جهان)». دوفصلنامه اقتصاد توسعه و برنامه‌ریزی، سال 2، شماره اول، صص: 43-21.

 

 


-      Coalter, F(2008). “Sport-in-development: Development for and through sport”. Sport  and social capital, pp: 39-67.

-      Javani, Vajihe. Soltan Hossein, Mohammad. Rahnama, Nader. NasreEsfahani, Davood. (2012). “Study of effective factors of fans’ brand loyalty in Iranian professional football league”. Journal of Physical Education and Sports Management, Vol. 3(1), pp: 8-13.

-      Lamont, M. Hing, N. Sally, G (2011). “Gambling on sport sponsorship: A conceptual framework for research and regularity review”. Sport management review, pp: 246- 257.

-      Mattos, César. (2012). “Broadcasting Football Rights in Brazil: The Case of Globo and “Club of 13” in the Antitrust Perspective”, Est. Econ., São Paulo, vol. 42, n.2: pp 337-362.

-      Morrow, S. (2004). “The new business of football”. MCMILAN Press LTD, first published, pp: 112.

-      Mihalik, Jason. Lynall, Robert. Teel, Elizabeth. Carneiro, Kevin. (2014). “Concussion management in soccer”. Journal of Sport and Health Science 3: pp 307-313.

-      Scott, M. Hill, brad. Zakus, Dwight H. (2012). “When the home team is not featured: Comparison of two television network commentaries during broadcasts of the 2006 FIFA World Football Cup”. Sport Management Review 15: pp 23–32.

-      Sir Norman Chester for football Research. (2002). “British football on the TV”. Fact Sheet 8, University of Leicester. Www. Le. Ac.uk/ snccfr/.

-      Shibata, N. Yuya, K. Katikawa, L. (2010). “Extracting the commercialization gap between science and technology: Case study of solar cell”. Technological forecasting, pp: 1147-1155.

-      Straus, A. and Corbin, J. (2008). “Basic of Qualitative Research: Techniques and Procedures for developing Grounded Theory”. Third Edition, Los Angeles: stage publication, pp: 156.

- -      Turner, Paul. (2012). “Regulation of professional sport in a changing broadcasting environment: Australian club and sport broadcaster perspectives”. Sport Management Review 15:pp 43-59.

  www.uefa.com