شناسایی و تدوین الگوی عوامل موثر بر اقدامات مدیریت استراتژیک در ادارات ورزش و جوانان غرب ایران

نوع مقاله: مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشجوی کارشناسی ارشد مدیریت راهبردی - دانشگاه رازی دانشکده علوم ورزشی

2 استادیار، مدیریت ورزشی، دانشگاه رازی، کرمانشاه.

3 استادیار مدیریت ورزشی - دانشگاه رازی دانشکده علوم ورزشی

چکیده

هدف از پژوهش حاضر ، شناسایی عوامل موثر بر اقدامات مدیریت استراتژیک در ادارات ورزش و جوانان غرب ایران است. روش پژوهش توصیفی و در حیطه مطالعات راهبردی می باشد که به شکل میدانی انجام شد. جامعه آماری پژوهش کلیه مدیران ، معاونین و کارشناسان ادارات ورزش و جوانان غرب ایران( استان های کرمانشاه ، همدان ، ایلام ، لرستان ، کردستان) و روش نمونه گیری به شکل هدفمند بود ،که تعداد 150 پرسشنامه تکمیل شده گردآوری شد. از پرسشنامه محقق ساخته استفاده شد. روایی صوری و محتوایی با استفاده از نظران نخبگان و روایی سازه با بهره گیری از تحلیل عاملی تاییدی مورد تایید قرار گرفت. یافته ها نشان داد که عوامل انسانی با 6 گویه ، عوامل محیطی با 3 گویه و عوامل سیاسی اقتصادی با 2 گویه به عنوان عوامل موثر بر اقدامات مدیریت استراتژیک شناسایی و تایید گردید. همچنین، عوامل انسانی و محیطی با بارعاملی 91/0 در اولویت قرار گرفت. بررسی قابلیت برازش الگوی عوامل موثر بر اقدامات مدیریت استراتژیک درادارات ورزش و جوانان غرب ایران نشان داد که تمامی شاخص های تناسب در این مدل در محدوده قابل قبول قراردارد (09/0RMSEA< ، 83/0AGFI> ،90/0 GFI>). می‌توان نتیجه گرفت که در تدوین عوامل موثر بر اقدامات مدیریت استراتژیک در ادارات ورزش و جوانان غرب کشور بر عوامل انسانی و توجه به محیط تمرکز شود.

کلیدواژه‌ها


Badri Gheshlag, Y. (2014). "Assessing the Impact of Strategic Management Dimensions on Organizational Performance Case Study of Ardabil Municipality, Senior Thesis", Islamic Azad University, Central Tehran Branch. (persian)

- Haghighi, M. Manourian, A. Ghavampour, S. Rasoulian, S. (2009). "Investigating Factors Affecting the Strategic Planning Success in Iran National Gas Company". Journal of Business Management. Volume 1, Issue 3. (persian)

- Namvar, H. (2015). "A Review of the Relationship Between Establishment of Strategic Management System and Organizational Performance of BSC Based on Case Study: Bandar Abbas Oil Refinery". Specialized Journal of Promotion No. 5, pp. 111-121. (persian)

- Kadivar, B.(2012). Investigating Factors Affecting Project Strategic Management in Construction Contractors, Case Study: Subsidiary Companies of Jihad-e-Dos Institute. Dissertation thesis. Teacher's Message Noor University. (persian)

 

 

- Goodarzi, M. ghorbani, M. Safari H. (2015). "Identify and formulate barriers to implementation of strategic plans in the Ministry of Sports and Youth". Sports Management Studies. No. 13, pp. 13-23. (persian)

- Rostami, A. (2014). "Identification and ranking of factors affecting strategic management with the approach of management information systems in the Iranian Offshore Oil Company. Senior Researcher". Islamic Azad University, Central Tehran Branch. (persian)

- Ata Far, A. Najafabadi, N. 2013). "An Analysis of the Factors Affecting the Strategic Management Success in Response to Environmental Change". The Scientific Journal of Management Management, Vol. 24, No. 253. (persian)

- Nazemi, Gh. (2011). Identify the success factors and failures of strategic management in Iran and provide a solution to enhance effectiveness. Senior Thesis. Yazd University. (persian)

- Bakar, A.H.A., Tufail M. A., Yusof, M. N. & Virgiyanti, W. (2011). "Implementation of Strategic Management Practices in the Malaysian Construction Industry". Pak. J. Commer. Soc. Sci, 5 (1), 140-154

- Beatrice W. Chiuri. (2016). "Strategic Management Practices among Technical Training Institutions in Kenya: A Case Study of Technical Training Institutions in Nairobi",20-28

- Borges ,A. Gaia, S.(2102). "Evaluation Of A Strategic Management Process In A Small Business",4-8

- Badebo, F. T. (2006). Strategic management practices in health non-governmental organizations (NGOs) in Southern Sudan, Unpublished MBA Project, University of Nairobi, School of Business, Nairobi, Kenya

- Bukusi, V. A. (2003). A survey of strategic management practices in reproductive health NGOs operating in Kenya. Unpublished MBA Dissertation. School of Business, University of Nairobi.

- Charles,N. Ojera,P. David,O.(2015). "Factors influencing choice of strategic management modes of small enterprises". Journal of Innovation and Entrepreneurship.15-16

- Obonyo , C . Kerongo,F.(2015). "Factors Affecting Strategic Change Management and the Performance of Commercial Banks in Kenya: A Case Study of Kenya Commercial Bank in Nairobi Region". European Journal of Business and Management,111-121.

- Kakunu,J.(2012). "Factors Influencing Strategic Mmnagement Practices Among Commercial Banks In Kenya. Master's Thesis". University Of Nariobi, 2-44

- Kipchirchir Kandie , H. Kipkorir Koech , A. (2015). "Factors Influencing Strategy Implementation at the National Treasury Ministry in Kenya",1-10.

- Rajasekar, J. (2014). "Factors affecting Effective Strategy Implementation in a Service Industry: A Study of Electricity Distribution Companies in the Sultanate of Oman",169-181

- Thompson, A., and Strickland, A. (2003), "Strategic Management: Concepts and Cases, 12th ed". New York: McGraw-Hill.

- Mintzberg, H. (1994), "The Fall and Rise of Strategic Planning". Harvard Business Review, 27 (1), 107-114.

- Nicolas Poirier, J. Factors Influencing the Strategic Management of Graduate Health Care Distance Education Programs: The Search for a Competitive Advantage,