ارتباط بین انگیزه‌های مشارکت، لذت و تعهد ورزشی بانوان شرکت کننده در فعالیت‌های ورزشی

نوع مقاله: مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 مدیریت ورزشی دانشگاه شاهرود

2 مدیریت MBAدانشگاه فردوسی مشهد

کلیدواژه‌ها