دوره و شماره: دوره 4، شماره 1 - شماره پیاپی 13، تابستان 1394، صفحه 11-115 
5. نقش سقف شیشه‌ای بر وضعیت توانمندی زنان در سازمان ورزش شهرداری تهران

صفحه 59-69

فاطمه اللهیاری؛ هادی بیاتی؛ سید نصراله سجادی؛ محمود گودرزی؛ ابراهیم علیدوست قهفرخی