دوره و شماره: دوره 5، شماره 3 - شماره پیاپی 19، زمستان 1395، صفحه 11-142 
7. تحلیل عوامل انگیزاننده حمایت ورزشی در استان همدان

صفحه 79-91

حشمت اله مرادی شرف؛ مهرعلی همتی نژاد؛ نوشین بنار


9. ارائه راهبردهای توسعه گردشگری ورزشی (مطالعه موردی شهرستان مینودشت)

صفحه 105-115

حمیده خسروی مهر؛ مجتبی قدیری معصوم؛ محمدرضا رضوانی


11. تدوین راهبردهای توسعه ورزش قهرمانی ایران

صفحه 127-142

ابوالفضل فراهانی؛ لقمان کشاورز؛ علی صادقی