دوره و شماره: دوره 6، شماره 3 - شماره پیاپی 23، زمستان 1396، صفحه 11-137 
7. تحلیل محتوای ﭘﮋوﻫﺶ‌ﻫﺎی کارآفرینی ورزشی در ایران

صفحه 75-86

تقی عاشوری؛ مرتضی دوستی؛ سید محمد حسین رضوی؛ ابوالحسن حسینی