دوره و شماره: دوره 6، شماره 4 - شماره پیاپی 24، بهار 1397، صفحه 11-112 
2. رابطه مؤلفه های ارزیابی عملکرد در کارایی فدراسیون های ورزشی

صفحه 19-26

سیمین اسگندری دستگیری؛ علیمحمد امیرتاش؛ علیمحمد صفانیا


3. بررسی مدل استراتژیک توسعه ورزش قهرمانی استان آ.شرقی با استفاده از روش SWOT و BSC

صفحه 27-38

میر محمد کاشف؛ میر حسن سید عامری؛ مالک احمدی؛ داریوش معرفت