با همکاری مشترک دانشگاه پیام نور و انجمن مدیریت ورزشی ایران
مطالعه کیفی توسعه‏ ی ابعاد جذب و حفظ حضور تماشاگران در والیبال بانوان ایران به روش NVivo

نوشین بنار؛ مینا امامی

دوره 4، شماره 4 ، اردیبهشت 1395، ، صفحه 97-111

چکیده
  هدف از تحقیق حاضر، توسعهی ابعاد جذب و حفظ حضور تماشاگران در والیبال بانوان از دیدگاه صاحبنظران و با رویکرد کیفی می‏باشد. این پژوهش به روش تحلیل ساختار و تحلیل درون مایه انجام شده است. جامعه‏ی تحقیق را کلیه کارشناسان و صاحب‏نظران خانم در رشته والیبال (با بیش از 15 سال سابقه‏ی فعّال) (55 نفر) تشکیل می‏دادند که 25 نفر با روش نمونهگیری ...  بیشتر