با همکاری مشترک دانشگاه پیام نور و انجمن مدیریت ورزشی ایران
ارتباط جوّ سازمانی و اعتماد سازمانی با میزان مشارکت کارکنان در تصمیم‌گیری

حسن آدابی؛ مظفر یکتایار

دوره 4، شماره 1 ، شهریور 1394، ، صفحه 81-91

چکیده
  هدف پژوهش حاضر بررسی ارتباط جوّ سازمانی و اعتماد سازمانی با میزان مشارکت در تصمیم‌گیری مدیران ورزش و جوانان استان اردبیل بود. روش تحقیق توصیفی ـ همبستگی بوده و جامعة آماری تحقیق به تعداد (70=n) نفر بود. که کل اعضای جامعه به عنوان نمونه انتخاب گردید. جهت گردآوری اطلاعات در زمینة جوّ سازمانی از پرسشنامة استاندارد شده (OCDQ) هالپین و کرافت ...  بیشتر