فصلنامه علمی - پژوهشی پژوهش­های کاربردی در مدیریت ورزشی (ARSM)