نویسنده = علیرضا الهی
تعداد مقالات: 1
1. پایایی سنجی و اعتباریابی پرسشنامه کیفیت خدمات در ورزش (اسپورت سرو )

دوره 5، شماره 3، زمستان 1395، صفحه 55-63

حمید سارانی؛ علیرضا الهی