نویسنده = حسین کردلو
تعداد مقالات: 2
1. اعتباریابی پرسش‌نامۀ عوامل مؤثر بر تصمیم‌گیری مشتریان ورزشی با رویکرد آمیختۀ بازاریابی

دوره 6، شماره 4، بهار 1397، صفحه 105-112

احمد تاری وردی؛ حسین پورسلطان زرندی؛ حسین کردلو