ارائه مدل زیر ساخت فنآوری اطلاعات و موفقیت مدیریت دانش در دانشکده های تربیت بدنی دانشگاه آزاد اسلامی

نوع مقاله: مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 عضو هیأت علمی آموزشکده فنی و حرفه ای سما، دانشگاه آزاد اسلامی، واحد شهرکرد

2 مربی تربیت بدنی و علوم ورزشی دانشگاه آزاد اسلامی، واحدشهرکرد

3 استادیار مدیریت ورزشی دانشگاه شهرکرد

4 مربی مدیریت ورزشی دانشگاه آزاد اسلامی، واحدشهرکرد

چکیده

هدف از این تحقیق ارائه مدلی موفق در پیاده سازی مدیریت دانش در دانشکده های تربیت بدنی دانشگاه های آزاداسلامی از منظر زیر ساخت های فنآوری اطلاعات است. روش تحقیق این پژوهش توصیفی از نوع پیمایشی است. نمونه تحقیق برابر با جامعه آماری شامل 160 نفر از اعضاء هیأت علمی دانشکده های تربیت بدنی دانشگاه آزاد اسلامی می باشد. پرسشنامه تحقیق پس اخذ روایی از سوی 14 نفر از خبرگان و تعیین پایایی آزمون، با استفاده از روش آماری آلفای کرونباخ 76/ در بین جامعه آماری مشتمل بر توزیع و جمع آوری گردید. برای تحلیل داده ها و آزمون فرض از روش های آماری آزمون tتک نمونه ای استفاده شد. از تحلیل عاملی تأییدی برای شناخت متغیر های مکنون استفاده گردید. برای آزمون فرضیات، از مدل معادلات ساختاری با استفاده از نرم افزارهای آماری18 SPSS و LISREL استفاده شد. یافته ها نشان داد زیرساخت فنآوری اطلاعات در موفقیت پیاده سازی مدیریت دانش بسیار اثرگذار است و وضعیت این عامل در دانشکده های تربیت بدنی دانشگاه آزاد اسلامی در حد مناسبی قرار ندارد. با توجه به سطح معنی داری(0.05 P_Value >) دسترسی به زیر ساخت شبکه با بیشترین واریانس(0.345) و بعد از آن نیز دسترسی به نرم افزارها(0.278) موفقیت مدیریت دانش را تبیین می کنند. واضح است بدون داشتن یک زیر ساخت مناسب، محیطهای دانشگاهی به نحو احسن نمی توانند در ایفای دو نقش کلی و سنتی خود که همانا خلق و انتشار دانش است ظاهر شوند. به همین دلیل افزایش سرمایه گذاری بمنظور گسترش زیرساخت فنآوری اطلاعات پیشنهاد می شود.

کلیدواژه‌ها


-     افرازه، عباس (1384). مدیریت دانش(مفاهیم، مدل ها، اندازه گیری و پیاده سازی). دانشگاه امیرکبیر. چاپ اول.

-     اکبرپور شیرازی، محسن (1386).«مطالعه تطبیقی مدل‌های سنجش آمادگی سازمانی جهت پذیرش مدیریت دانش». اولین کنفرانس ملی مدیریت دانش. تهران.

-     امین مقدم، علی و ستوده ریاضی، مریم (1386).«ارائه مدلی برای توسعه مدیریت دانش در سازمان‌های تحقیقات با رویکرد استفاده مؤثر از فناوری اطلاعات و ارتباطات».کنفرانس ملی مدیریت دانش .

-     ایرانشاهی، محمد.(1379).«مدیریت دانش؛ بررسی تأثیر متقابل فناوری، فنون و انسان». فصلنامه اطلاع رسانی. دوره 18. شماره 1.

-     حسن زاده، محمد (1386). مدیریت دانش، مفاهیم و زیرساختها. دفتر خدمات تکنولوژی آموزشی. نشر آموزش کشاورزی.

-     خدایی، فربد و عباسیان محمد (1389). «شناسایی عوامل کلیدی موفّقیّت در پیاده‌سازی سیستم مدیریت دانش در دانشگاه‌ها». مدیریت نظامی. 40. صص 199-220.

-     دارابی، حجت الله؛ گودرزی، کاظم‌نژاد، انوشیروان و حمیدی، مهرزاد (1390). «بررسی نقش فناوری اطلاعات بر پیاده‌سازی مدیریت دانش در دانشکده‌های تربیت بدنی دولتی ایران». پژوهش‌های فیزیولوژی و مدیریت دانش. 7. صص 7.-19.

-     رادینگ، آلن (1998). مدیریت دانش، موفّقیّت در اقتصاد جهانی مبتنی بر اطلاعات. ترجمه محمد حسین لطیفی. تهران: سمت.

-     ربیعی، علی و معالی، مهناز (1391). «بررسی موانع زیرساختی اعمال مدیریت دانش و ارائه الگوی بهبود در مراکز آموزش عالی». سیاست علم و فناوری. سال پنجم. شماره 1 صص 1-16.

-     رهنورد، فرج الله و محمدی، اصغر (1388). «شناسایی عوامل کلیدی موفّقیّت سیستم مدیریت دانش در دانشکده ها و مراکز آموزش عالی تهران» مدیریت فن‌آوری اطلاعات» دوره 1، 3:52-37.

-     زاهدی، شمس السادات و زند رحیمی، نادر (1385).«بررسی الگوی کاربرد مؤثر فناوری اطلاعات در تصمیمگیری مدیران شرکت مخابرات ایران». نشریه علمی پژوهشی، فصلنامه علوم مدیریت ایران.

-     سعیدا اردکانی، سعید و کنجکاو منفرد، امیررضا (1390)، «عوامل مؤثر بر موفّقیّت استقرار مدیریت دانش در مؤسسات آموزش عالی (مطالعه موردی: دانشگاه یزد)». کاوش‌های مدیریت بازرگانی، 5: 136-158.

-     عدلی، فریبا (1384). مدیریت دانش، حرکت به فراسوی دانش. تهران: انتشارات فراشناختی اندیشه.

-     عرضه، کیوان؛ سیدعامری، میرحسن و محرم زاده، مهرداد (1386). «بررسی رابطه تکنولوژی مورد استفاده سازمانی سازمان تربیت بدنی ایران با استراتژی مدیریت دانش» ششمین همایش بین المللی تربیت‌بدنی و علوم ورزشی، دانشگاه کیش.

-     فضل‌الهی، سیف‌الله؛ نوروزی، عباس‌علی (1390). «زیرساخت‌های مدیریت دانش در دانشگاه آزاد اسلامی و دولتی قم از دیدگاه اعضای هیئت علمی». فصلنامه علوم تربیتی. 15: 129-149.

-     گودرزی، محمود؛ ابوترابی، مجتبی؛ دستی‌گردی، مهدی و دستی‌گردی، کاظم (1388). «ارتباط فرهنگ سازمانی با مدیریت دانش». مدیران ستادی سازمان تربیت بدنی. 2: 201-214.

-     مشبکی، اصغر و مهدیزاده، هدایت (1390). «مدیریت دانش و سازمان‌ها در عصر دانش» سایت جامع مدیریت مدیریار.

-     نوروزیان، میثم (1387). «کاربرد مدیریت دانش در بخش دولتی» ماهنامه تدبیر.

-     نیازآذری، کیومرث و عمویی، فتانه (1386).«عوامل مؤثر بر استقرار مدیریت دانش در دانشگاه‌های آزاد اسلامی استان مازندران». دانش و پژوهش در علوم و تربیتی. 14: 93-106.

-     همتی، محمد ( 1389). ارزیابی وضعیت مدیریت دانش در پردیس دانشکده های فنی دانشگاه تهران. ابیلی، خدایار، واعظی، مظفرالدین، پایان نامه کارشناسی ارشد، تهران، دانشگاه تهران.

-     هنری، حبیب (1390). «طراحی مدل معادلات ساختاری سرمایه اجتماعی و مدیریت دانش در سازمان‌های ورزشی». پژوهش‌های مدیریت ورزشی و علوم حرکتی. 1: 85-96

-    هومن، حیدرعلی (1387). مدل یابی معادلات ساختاری با کاربرد نرم افزار لیزرل. تهران. انتشارات سازمان سمت.

Refrences

-  Davenport, Thomas H., and Lawrence Prusak. (2002);”Working Knowledge: How Organizations Manage What They Know”;Cambridge, MA: Harvard Business School Press.

-  ESCFWA(2003) ,Knowledge Management Methodology: An Empirical Approach In Core Sectors In Escwa Member Countries, Economic And Social For Western Asia, United Nations New York.

-  Holt, D. T. (2007)," The measurement of readiness for change: A review of instruments and suggestions for future research". Paper presented at the Annual meeting of the Academy of Management, Toronto, Canada

-  Jennex.M.E Olfman.L(2004) Assessing Knowledge management success models. Proceeding of 37th how an interuactuale conference of system sciences. Nonaka, I.(1991), "The Knowledge-Creating Company", Harvard Business Review. Boston; In[74]

-  Malhotra, Y. (1998), “Deciphering the knowledge management hype”, Journal for Quality & Participation, Vol. 21 No. 4, pp. 58-60.

-  Siemieniuch C.E.& Sinclair M.A.(2004) ”A framework for organisational readiness for knowledge management”,2004, Emerald Group Publishing

-  Turban, Efraim; Leidner, Dorothy; Mclean, Ephraim and Wetherbe, James;(2006), “Information Technology for Management, Transforming Organizations in the Digital Economy”, 5th Edition,2006