رابطه بین فعالیت بدنی و کیفیت زندگی زنان سالمند استان کرمانشاه

نوع مقاله: مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشجوی دکتری مدیریت ورزشی دانشگاه گیلان

2 استادیار مدیریت ورزشی دانشگاه رازی

3 دانشجوی کارشناسی ارشد مدیریت مالی دانشگاه آزاد اشلامی واحد بروجرد

چکیده

هدف از انجام این تحقیق، تعیین اثر فعالیت بدنی بر کیفیت زندگی در بین زنان سالمند استان کرمانشاه است. روش پژوهش توصیفی- همبستگی است که به صورت میدانی انجام شده است. جامعه آماری را کلیه زنان سالمند فعال و غیر فعال 60 سال و بیش از 60 سال استان کرمانشاه تشکیل میدادند. با روش نمونه‌گیری خوشه‌ای چند مرحله ای 300 نفر به عنوان نمونه تحقیق انتخاب شدند. جهت جمعآوری اطلاعات از پرسشنامه جمعیتشناختی، پرسشنامه فعالیت بدنی بک و همکاران (1982) و پرسشنامه کیفیت زندگی و سلامتی ویر و شربورن (1992) استفاده شد، که پایایی آنها به ترتیب 78/0 و 87/0 بدست آمد. برای تحلیل آماری دادهها از آمار توصیفی و به منظور بررسی فرضیات تحقیق از آزمون کلموگروف اسمیرنوف و آزمون همبستگی دورشتهای نقطه‌ای استفاده شد. نتایج تحلیل داده‌های این تحقیق نشان داد که بین فعالیت بدنی و کیفیت زندگی زنان سالمند کرمانشاه در سطح رابطه مثبت و معنی‌داری وجود دارد (001/0>p). همچنین بین مؤلفههای محدودیت در نقش اجتماعی، درد جسمانی، عملکرد اجتماعی، محدودیت در نقش احساسی و عاطفی، سر زندگی و شادابی، سلامت عمومی و عملکرد جسمانی با فعالیت بدنی رابطه معنی‌داری وجود داشت؛ اما بین فعالیت بدنی و سلامت روانی زنان سالمند کرمانشاه رابطه معنی‌داری یافت نشد. نتایج تحقیق نشان داد که فعالیت بدنی و ورزش بر کیفیت زندگی زنان سالمند اثرگذار است.

کلیدواژه‌ها


ارزش‏ها و نگرش‏های ایرانیان. (1382). وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی، موج دوم، ویرایش اول.##اصلانخانی، محمد علی. (1387 ). رابطه میزان فعالیت بدنی با سطح سلامت عمومی سالمندان زن و مرد شهر تهران، نشریه علوم حرکت انسان، سال اول، شماره1، صص57-51.##بخشنده، محمد. (1387). ارتباط بین شرکت در فعالیت‏های ورزشی اوقات فراغت و کیفیت زندگی در افراد میان سال فعال، پایان‏نامه کارشناسی ارشد تربیت بدنی، دانشگاه شمال.##تندنویس، فریدون. (1380). جایگاه ورزش در اوقات فراغت مردم شهرهای ایران، طرح ملی، شورای پژوهش‏های علمی کشور.##ثنایی، محمد؛ زردشتیان، شیرین؛ نوروزی سید حسینی، رسول. (1392). اثر فعالیت‏های بدنی بر کیفیت زندگی و امید به زندگی در سالمندان استان مازندران، مطالعات مدیریت ورزشی،شماره 17، صص 156-135.##جغتایی، محمدتقی. (1385). بررسی وضیت سلامت سالمندان در کاشان، دانشگاه علوم بهزیستی و توانبخشی، فصلنامه مرکز تحقیقات سالمندی ایران، سال اول، شماره 1، صص42-40.##حامدی نیا، محمدرضا؛ گلستانی، علی. (1383). "کیفیت زندگی مربوط به تندرستی در بین اعضای هیأت علمی فعال و غیرفعال از نظر بدنی در دانشگاه‏های سبزوار". المپیک، سال دوازدهم، شمارة 73- 67.##خزایی، کامیان. (1381). روان‏شناسی سالمندان و نقش حمایت اجتماعی از آنان، بررسی مسائل سالمندی در ایران و جهان، تهران: انتشارات کتاب آشنا، ص 363.##زمان زاده، مهدی. (1387). تأثیر تمرینات بدنی بر کیفیت زندگی در بیماران همودیالیزی، مجله پزشکی دانشگاه علوم پزشکی تبریز، صص 55-51.##صداقتی کسیخی، مریم. (1390). مقایسه کیفیت زندگی بیماران مبتلا به دیابت نوع 2 با افراد غیر دیابتی، مجله دانشگاه علوم پزشکی بابل، دوره نهم، شماره 5، صص 54- 46.##کلدی، علی رضا. (1384). بررسی رابطه دانش، نگرش و عملکرد بهداشتی سالمندان با سلامت عمومی آنان در شهر تهران، دانشگاه علوم بهزیستی و توانبخشی، گروه پرستاری، صص55-52.##مداح، سیدباقر. (1388). وضعیت فعالیت‏های اجتماعی و نحوه گذران اوقات فراغت در سالمندان ایران و سوئد، مجله سالمند ایران، سال سوم، شماره هشتم، صص 606- 597.##منتظری، علی؛ گشتاسبی، آزیتا؛ وحدانی نیا، مریم. (1384). ترجمه، تعیین روایی و پایایی گونه فارسی ابزار استاندارد SF36 ، فصل‏نامه پایش، شماره اول، صص 56- 49.##هروآبادی، شیفته. (1372). ترجمه پرستاری بهداشت جامعه (خانواده محور)، لوگان، چاپ اول، علوم پزشکی تهران.##

 Bonomi A. E. patrik D.  L. Bushnell D. M. Martin M. (2000 ). validation of the united states version of the world health organization quality of life (WHQOL) instrument Journal of clinical Epidemiology.53,pp:19-23.##Buchner. D. ,M. ,& Schmid. T. (2009 ). Activeliving research and public health: natural partners in a new field. American journal of preventive medicine. Vol. 36. Issue 2. Pp: 44-46.##Carter, N. D. kannus, P. khan, k. m. (2001 ). exercise in the prevention of fall in older people: a systematic literature review examining the rational and the evidence. sport Med. 31 (6 ):427-38.##Clark P. G. (2000). Q uality of lif, values and team work in geriatric care. Do we communicat what we mean, the gerontologist, washington;35(3):402-415.##Conger SA, Moore KD. (2002). Chronic illness and quality of life: the social workers role. TSAO foundation; 64(3): 155-67.##Gotay c, c. korn, E,. L., M. cabe,. M. S,. Moor. T, D. (1992). Quality of life assessment in cancer treat ment protocols, Keserch issues in protocol development , jornal of national cancer in stitute;84(8):575-579.##Gutam. R. (2007 ). leisare and religious activity paticipation and mental health:gender analys of elder adults in nepal 17, 223-235 ##Hurefors c ,saventedts. (2009). Elderly people  perceptions of how they want to be cared for: An interview study with healthy elderly couples in northern  sweden. Scand j caring sci. 23:353-360##Joseph., B.  (2012 ). Physical activity Successful Aging in canadian Older Adults. Journal of Aging and physical Activity,17, 223-235 ##King. A. Proutt L. A. (2006 ). Comparative effects of physical functioning and quality of life outcomes in older adults. Gerontology. Med. Sci. J; 137. (70). Pp:825-832##Kun LG. (2002). Telehealth and the global health network in the 21st century. From homecare to public health informatics. Comput Methods Programs Biomed. 2001Mar; 64(3): 155-67.##MacRae, P, G. Asplud, J, F. Schnellc, J, G. et al (1996)A walking program for nursing  home  residents:  effects  on  walk  endurance,  physical  activity,  mobility and quality of life. J. Am Geriater Soc. 1; 44(2), pp: 175-80 .##Marshall Alison l. booth Michael l. &Bauman. Adrian E. (2005 ). Promoting physical activity in Australian general  practices: a randomized trial of health promotion advice versus hypertension managemant. patient education and counseling journal. Vol. 56. lssue. 3Pp:283-290.##Mavrovouniotis. F. Argiriadou. E. papaioannou. G. (2010 ). Greek  traditional dances and guality of  old peoples life. Journal of  body Working Movement therapies. (14). pp;209-218 .##Michael J. A. GrantCushman B. (2009 ). Leisur time physical activity differences among older adults from diverse socioeconomic neighborhoods. Journal of.  482-4. Healt g place 15##Mirjam,  A,  G.  Sprangers  J,  A.  Sloan,  A,  B.  et  al  (2010)  Scientific  imperatives, clinical  implications,  and  theoretical  underpinnings  for  the  investigation  of  the relationship between genetic variables and patient-reported quality-of-life outcomes. Journal of Qual Life Res (12).pp:134 141.##Muangpaisan,  W.  Assantachai,  P.  Intalapaporn,  S.et  al  (2010)  Health expectancies  in  the  older  Thai  population.  Archives  of  Gerontology  and Geriatrics. AGG-2277; P: 5.##Nusselder, W, J. Looman, C, W. Mackenbach,J,P. et al (2005) the contribution of specific diseases to educational disparities in disability free life expectancy. Am J Public Health; 95, pp: 2035-2041.##Reid,  k ., Baron, K., Lu, B.,et al. (2010).Aerobic exercise improves self –reported sleep  and quality of  life in older adults with insomnia .Journal of sleep Medicine(11).pp:934-940.##Ross,K.  Milsom,V.  Rickel,K.et  al(2009)  The  contributions  of  weight  loss  and increased  physical  fitness  to  improvements  in  health-related  quality  of  life. Journal of Eating Behaviors (10) .pp: 84–88.##Rowe , M., Leachan ,E., Youg, D.(1999). Evaluation the efficacy of physical activity for infiluencing quality of life outcomes in older adults. Ann. Beh . Med .J;251(14),PP:718-725.##Salmon P. (2001). Effects of physical exercise on anxiety depression and sensitivity to stress: a unifying theory. Clin. Psychol. Rev. 21. 33-61.##Sheldon. K. M. Lyumbomirsky. S. (2011). Achieving sustainable new happiness: prospects practice and prescription. Positive psychology in practice.(10 ). pp;84-88.##Stanhope M., lancater J. (2000). community & public health Nursing .4 edition, Mosby Ing., ST .L ouise, Missouri .4;825-838.##Ware JE, Sherbourne CD. (1992).  The MOS 36-Item Short-Form Health Survey (SF-36). I. Conceptual framework and item selection. Med Care. 1992; 30: 473–483##Wilkie, R., Peat, G., Thomas, E. & Croft, P. (2006). Self-rated  life  expectancy  and  lifetime  socio-economic  position:  cross-sectional  Analysis  of  the  British  household  panel survey. International Journal of Epidemiology. (65); pp: 36-58.##Yen, I.H., Michael, Y.L., Perdue, L. (2009). Neighborhood environment in studies of health of older adults: a systematic review. American Journal of Preventive Medicine 37, 455-463##