ارتباط بین بازاریابی داخلی و سکوت سازمانی در اداره کل ورزش و جوانان استان قم

نوع مقاله: مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 استادیار دانشگاه تهران پردیس فارابی

2 دانشجوی دکتری مدیریت ورزشی دانشگاه ارومیه

3 دانشجوی دکتری مدیریت ورزشی دانشگاه شاهرود

4 دانش آموخته کارشناسی ارشد دانشگاه علامه طباطبایی

چکیده

هدف از انجام این پژوهش ارتباط بین بازاریابی داخلی و سکوت سازمانی در اداره کل ورزش و جوانان استان قم بود. این پژوهش، از نوع توصیفی- پیمایشی بوده و جامعه‌ی آماری این پژوهش را کلیه کارکنان(رسمی، قراردادی، پیمانی و شرکتی) اعم از کارشناسان، کارشناسان مسئول و کارکنان زن و مرد اداره کل ورزش و جوانان استان قم با حداقل تحصیل دیپلم(73N=) تشکیل می‌دادند. حجم نمونه در این پژوهش با توجه به جدول مورگان 63 نفر می‌باشد. در این تحقیق از دو پرسشنامه استفاده شده است. پرسشنامه بازاریابی داخلی نصر اصفهانی و همکاران(1391) و پرسشنامه سکوت سازمانی ونداین و همکاران(2003). هر دو پرسشنامه در مقیاس پنج درجه‌ای لیکرت بوده است. برای قابلیت روایی پرسشنامه(روش روایی محتوا) با افراد خبره مشورت شد. آزمون کلموگروف اسمیرنوف طبیعی بودن توزیع داده‌ها را تأیید کرد. تحلیل داده-ها با استفاده از آمار توصیفی( میانگین، فراوانی) و در بخش آمار استنباطی از آزمون همبستگی پیرسون و آزمون تی تک متغیره استفاده شد(05/0 P). یافته های پژوهش نشان داد که ارتباط معنی‌داری بازاریابی داخلی و هر یک از چهار مؤلفه‌ی آن با سکوت سازمانی وجود دارد و همچنین مشخص شد که بعد پرداختی دارای بیشترین میانگین در بین ابعاد بازاریابی داخلی می‌باشد. در اداره کل ورزش و جوانان استان قم، سکوت حاکم است. توصیه می‌شود مدیران با فراهم نمودن شرایطی، سکوت را در سازمان کاهش و بازاریابی داخلی را بهبود بخشند.

کلیدواژه‌ها


-    دانایی‏فرد، حسن؛ فانی، علی اصغر؛ براتی، الهام (1390). «تبیین نقش فرهنگ سازمانی در سکوت سازمانی در بخش دولتی». چشمانداز مدیریت دولتی، شماره 8، صص 82-61.##دلوی، محمدرضا؛ سفیددشتی، فرزانه (1392). «تأثیر بازاریابی داخلی بر سکوت سازمانی: مطالعه موردی اداره امور مالیاتی شهر اصفهان». فرایند مدیریت و توسعه، دوره 26، شماره 1، صص 160-139.##زارعی متین، حسن؛ طاهری، فاطمه؛ سیار، ابوالقاسم (1386). «سکوت سازمانی: مفاهیم، علل و پیامدها». فصلنامه علوم مدیریت ایران، دوره 6، شماره 21، صص 104-77. ##شاهسونی، مسعود (1388). تأثیر بازاریابی داخلی بر مشتریمداری. پایان­نامه کارشناسی ارشد دانشگاه اصفهان.##شهپرتوفیق، آزیتا؛ دلدار، ابراهیم؛ رمضانی، روح‏الله (1393). «میزان به کارگیری الگوی مدیریت سایبرنتیک در ادارت کل ورزش و جوانان استان‏های منتخب کشور». پژوهشهای کاربردی در مدیریت ورزشی، دوره 3، شماره 1، صص22-11.##صادقی، روشن (1388). ارائهی مدل سنجش بازاریابی درونی (مورد مطالعاتی: شرکت قطارهای مسافرتی رجاء). پایان‏نامه کارشناسی ارشد دانشگاه تهران.##نصراصفهانی، علی (1386). مدیریت رفتار گروهی. اصفهان: انتشارات جهاد دانشگاهی.##نصراصفهانی، علی؛ فرخی، مجتبی؛ امانی، مجتبی (1391). «تأثیر بازاریابی داخلی بر اثربخشی کارگروهی در آموزش عالی، مطالعه موردی دانشگاه اصفهان». فصلنامه چشمانداز مدیریت بازرگانی. دوره 11، شماره 8، صص 59-41.##

-      Ahmed PK, Rafiq M, Saad NM (2003). “Internal Marketing and the Mediating role of Organizational Competencies”. Eur. J. Mark. 37(9): 1221-1242.##Avery, D. R., Quinones, M. A. (2002). “Disentangling the Effects of Voice: the Incremental Roles of Opportunity, Behaviour, and Instrumentality in Predicting Procedural Fairness”. Journal of Applied Psychology. Vol 8. No. PP: 81-86.##Awwad, M. S., & Agti, D. A. M. (2011). “The impact of internal marketing on commercial banks' market orientation”. International Journal of Bank Marketing, 29(4), 308-332.##Ballantyne, D. (2003). “A relationship-mediated theory of internal marketing”. European Journal of Marketing, 37. 9/10. 1242-1260.##Bowen. F., Blackmon, K. (2003). “Spirals of silence: The dynamic effects of diversity on organizational voice”. Journal of Management Studies 40:1393-1417.##Cooper, J., & Cronin, J. (2011). “Internal Marketing: Competitive Trategy for the Long-Term Care Industry”. Journal of BusinessResearch, 8(6), 177-181.##Coric′, Dubravka. Sincic′., & Vokic′, Nina. Poloski. (2009). “The Roles of Internal Communications, Human Resource Management and Marketing Concepts in Determining Holistic Internal MarketingPhilosophy”. Zagreb International Review of Economics & Business, 12.2: 87-105.##Crant, J. M. (2000). “Proactive behaviour in organizations”. Journal of Management. Vol 26. No 4. PP: 435-462.##Dimitris, Bouradas., Vakola, Maria. (2007). Organizational Silence: A New Challenge for Human Resource Management. Athens. University of Economics and Business.##Gounaris, S. (2008). “The notion of internal market orientation and employee job satisfaction: some preliminary evidence”, Journal of Services Marketing, Vol.22, No.1, pp. 68-90.##Gounaris, S. (2010). “Intenal- Market Orientation Amisconceived Aspect of Marketing Theory”. Europen Journal of Marketing, 44(2), 160-169.##Greenberg, J. and Edwards, M. S. (2009). Voice and Silence in Organizations, Bingley, UK: Emerald Press##Gronroos, C. (2000). “A service quality model and its marketing implications”. European Journal of Marketing, 18(4), 36-44.##Henriksen, K. Dayton, E. (2006). “Organizational Silence and Hidden Threats to Patient Safety”, HSR: Health Services Research 41(4):1539-1554.##Kotler, P. (10th Ed.). (2000). “Marketing management”. Prentice-Hall, Upper Saddle River, Nj. pp. 26-68.##Lings, Ian. N. (2000). The Impact of Internal Market Orientation on External Market Orientation and Business Performance: An Empirical Study of the U.K. Retail Market,ANZMAC Visionary Marketing for the21st Century: Facing the Challenge.##Morrison, E.W. and Milliken, F. J. (2000). “Organizational Silence: A Barrier to Change and Development in a Pluralistic World”, Academy of Management Review 25(4):706-725.##Perlow, L.A. Repenning, N.P. (2009). “The dynamics of silencing conflict”, Research in organizational behavior 29:195-223.##Pie rcy, N. F., & Morgan, N. A. (1991). “Internal marketing: The missing half of the marketing program”. Long Range Planning, 24(2), 82-93.##Pinder, C. C., Harlos, K. P. (2001). “Employee Silence: Quiescence and Acquiescence as Responses to Perceived Injustice. In Rowland, K. M. And Ferris, G. R. (Eds)”. Research in Personnel and Human Resources Management. Vol. 20. No 4. PP: 331-369.##Podsakoff, P. M., MacKenzie, S. B., Paine, J. “B., Bachrach, D. G. (2000). Organizational Citizenship Behaviors: A Critical Review of the Theoretical and Empirical Literature and Suggestions for Future Research”. Journal of Management. Vol 26. No 5. PP: 513-563.##Raf iq, M., & Ahmed, P. R. (1993). “Scope of internal marketing: Defining the boundary between marketing and human resources management”. Journal of Marketing Management, 9(3), 219-219.##Sargeant Adrian, Asif Saadia, (1998) . “The strategic application of internal marketing - an investigation of UK banking”, International Journal of Bank Marketing, 16 (2), 66 – 79.##Tsai Y. & Wu S.-W. (2011) “Using internal marketing to improve organizational commitment and service quality”. Journal of Advanced Nursing 67(12), 2593–2604.## Vakola, M.and Bouradas, D. (2005). “Antecedents and consequences of organizational silence: An empirical investigation”, Employee Relations 27: 441-458.##Van Dyne, Linn. Ang, Soon. Botero, Isabel C. (2003). “Conceptualizing Employee Silence & Employee Voice as Multidimensional Constructs”. Journal of Management Studies. Vol 40. No 6. PP: 1359-1392.##