تدوین کلاسهای تربیت بدنی ویژه و میزان رضایتمندی دانشجویان دانشگاه پیام نور

نوع مقاله: مقاله پژوهشی

نویسنده

استادیار گروه آسیب شناسی ورزشی و حرکات اصلاحی دانشگاه پیام نور

چکیده

چکیده
هدف از پژوهش حاضر طرح تدوین کلاسهای تربیت بدنی ویژه برای دانشجویان دانشگاههای پیام نور شهر تهران بودکه در این مقاله به میزان رضایتمندی دانشجویان شرکت کننده در این کلاس ها پرداخته شده است.
به این منظور 511 دانشجو به عنوان نمونه پژوهش انتخاب شدند. ارزیابی با استفاده از شاخصهای دور کمر، دور لگن، نسبت دور کمر به لگن، فرم شناسایی نوع محدودیت جسمانی انجام شد. باتوجه به نوع محدودیتها طرح درسی مرتبط با نیاز دانشجویان طراحی و اجرا شد و به منظور شناسایی نقاط قوت و ضعف در پایان کلاسهای درس تربیت بدنی ویژه از مطالب و محتوا ارایه شده ارزیابی صورت گرفت. بر اساس یافته های پژوهش بیش از 95 درصد از کل شرکت کنندگان در طرح را زنان و کمتر از 5 درصد را مردان تشکیل می دادند. بیش از 37 درصد مردان و بیش از 50 درصد زنان دارای بیماریهای غیرواگیر و بیش از 30 درصد مردان و زنان دارای اختلالات عضلانی – اسکلتی بودند. همچنین بیش از 13 درصد را دارای رضایتمندی متوسط و بیش از 86 درصد دارای رضایتمندی خوبی از مطالب و محتوا ارایه شده را داشتند. در پژوهش حاضر ضمن ارایه طرح درس پیشنهادی برای کلاسهای تربیت بدنی ویژه نشان داده شد که مطالب و محتوا گنجانده شده در طرح درس مفید و مورد نیاز افراد بوده است. بنابراین بررسی وضعیت موجود افراد شرکت کننده قبل از طراحی درس تربیت بدنی ویژه می تواند بسیار با اهمیت باشد.
کلید واژگان: تربیت بدنی ویژه، دانشجویان، دانشگاه پیام نور.

کلیدواژه‌ها


-    آقایاری، آذر؛ هنری، حبیب؛ بابایی مبارکه، معصومه (1391). «ارزیابی WC ,WHR ,BMI و درصد چربی بدن در بانوان متقاضی تحصیل دررشته تربیت بدنی دانشگاه پیام نور». پژوهش‏های کاربردی در مدیریت ورزشی. دوره 1، شماره 1، صص 94-81. ##نمازی زاده، مهدی؛ سلحشور، بهمن (1391). تربیت بدنی عمومی. تهران: انتشارات سمت.##دانشمندی، حسن؛ علیزاده، محمدحسین؛ قراخانلو، رضا (1386). حرکات اصلاحی. تهران: انتشارات سمت.##علیزاده، محمدحسین؛ رجبی، رضا؛ قیطاسی، مهدی؛ مینونژاد، هومن (1392). حرکت درمانی. تهران: انتشارت دانشگاه تهران.##نقیبی، سعید؛ فلاحی، علی اصغر؛ قیطاسی، مهدی (1394).ترجمه. ورزش و بیماری‏های مزمن (فعالیت جسمانی و تندرستی)؛ ویراستار علمی؛ مهدی قیطاسی، تهران: انتشارت حتمی، چاپ اول.##

-      American College of Sports Medicine (ACSM), (2013a). ACSM's Guidelines for Exercise Testing and Prescription. Philadelphia: Lippincott Williams & Wilkins, Ninth Edition.##American College of Sports Medicine (ACSM), (2013b). ACSM's Health-Related Physical Fitness Assessment Manual. Philadelphia: Wolters Kluwer Health, Fourth Edition##The free dictionary by Farlex. Retrieved Jan 1, 2013, from http://www.the freedictionary.com/satisfaction.##Lafont BE, Gardiner DM, Hochstedler J. Patient satisfaction in a dental school. Eur J Dent Educ. 1999; 3(3):109-16.##Iranian National Productivity and Business##Excellence Award (IPHRD). Retrieved Jan 10, 2013, from http://www.iranaward.org/tabid/88/ Default.aspx.##