ارتباط بین مهارت‏های ارتباطی و اخلاق کاری مدیران تربیت‏بدنی آموزش و پرورش استان‎های غرب کشور با رضایتمندی دبیران

نوع مقاله: مقاله پژوهشی

نویسنده

استادیار مدیریت ورزشی دانشگاه پیام نور

چکیده

هدف از این پژوهش بررسی ارتباط بین مهارت‏های ارتباطی و اخلاق­کاری مدیران تربیت‏بدنی آموزش و پرورش استان‏های غرب کشور با رضایتمندی دبیران تربیت‏بدنی از دیدگاه دبیران بود. روش پژوهش حاضر توصیفی-تحلیلی بود که به شیوۀ پیمایشی انجام شد. نمونه آماری این پژوهش را 380 نفر (جامعه 4321 نفر) از معلمان تربیت‏بدنی که در مقاطع متوسطه اول و دوم مشغول به تدریس بودند تشکیل می‏داد. ابزار گردآوری اطلاعات سه پرسش‌نامۀ استاندارد مهارت‏های ارتباطی بارتون جی، رضایت شغلی مینه سوتا و پرسش‌نامه اخلاق­کار بود. برای تجزیه و تحلیل داده‏ها، از بستۀ نرم افزاری SPSS 18 به منظور انجام آمار توصیفی و نرم افزار لیزرل جهت انجام تحلیل عاملی تأییدی و مدل‏سازی معادله ساختاری (SEM) استفاده شد. نتایج نشان داد که مقدار ضریب اثر مهارت‏های ارتباطی بر روی اخلاق کاری 30/0 و بر روی رضایت شغلی 10/0 می‏باشد. همچنین میزان ضریب اثر اخلاق کاری بر روی رضایت شغلی 50/0 به‌دست آمد. از میان مؤلفه‏های مربوط به مهارت‏های ارتباطی مهارت بازخورد با ضریب اثر 99/0 دارای بیشترین ضریب اثر بود و به ترتیب مهارت شنود با ضریب اثر 59/0 و مهارت کلامی با ضریب اثر 55/0 در مرتبه‏های بعدی قرار گرفتند. از میان گویه‏های مربوط به اخلاق­کاری "تأکید سازمان آموزش پرورش بر منافع خود" با ضریب اثر 71/0 دارای بیشترین ضریب اثر بود همچنین از میان گویه‏های مربوط به رضایت شغلی "سربلندی ناشی از انجام دادن خوب کار" با ضریب اثر 69/0 دارای بیشترین ضریب اثر بود.

کلیدواژه‌ها


-      امیری، سیما (1387). « بررسی رابطه بین مهارت‌های ارتباطی مدیران و رضایت شغلی کارکنان در ادارات کل استان خراسان شمالی». پژوهش‏های تربیتی، دانشگاه آزاد اسلامی واحد بجنورد، (3)2: 43-51

-      باقیانی مقدم، محمد حسین و مهدیه ممیزی (1391). « مهارت‏های ارتباطی مدیران گروه‌های آموزشی دانشگاه علوم پژشکی شهید صدوقی یزد». آموزش در علوم پزشکی. 12(6):448-457

-      براتی،مجید، بابک معینی والهام سماواتی (1391). « ارزیابی سطح مهارت‌های ارتباطی دانشجویان علوم پزشکی، مهارت‌های کلامی،شنود،بازخور». دو ماهنامه دانشکده پرستاری و مامایی ارومیه، (2) 10: 23-36

-      ترابی، معصومه وجعفر جهانی (1389). « بررسی رابطه بین مهارت‌های ارتباطی مدیران و کارایی آنها از دیدگاه مدیران مدارس متوسطه شهر شیراز». فصلنامه علوم تربیتی، (5) 2: 68-59

-      تلخابی، علیشاه (1389). «بررسی مهارت‌های ارتباطی در رفتار کلاسی معلمان و رابطه آن با درصد قبولی دانش آموزان دبیرستان‌های شهر تهران». اندیشه‌های تازه در علوم تربیتی، (5) 3: 101-108

-      حصاری، رضا (1385). «بررسی ارتباط بین رضایت شغلی معلمان با تعهد سا زمانی آنان در مدارس راهنمائی». مجله پژوهشنامه تربیتی، (7) 2: 45-60

-      حقیری (1388). رابطه بین اخلاقگرایی مدیران با تعهد سازمانی کارکنان و درگیری کاری در مدارس آموزش و پرورش سمنان. پایان نامه دانشگاه آزاد اسلامی واحد گرمسار: 78-81.

-      رضاییان، علی (1391). مبانی مدیریت رفتار سازمانی. چاپ سیزدهم. تهران: انتشارات سمت؛102-109

-      رضایی منش، بهروز (1383). بررسی زیر ساخت‌های اخلاقی در بخش خدمات عمومی ایران. رساله دکتری دانشگاه علامه طباطبایی، تهران، 123-130

-      زارعی متین، حسن و سمیه یوسف زاده (1389). «تبیین شاخص‌های مهارت ارتباطی مدیران و نقش آن در رضایت شغلی کارکنان». فصلنامه روانشناسی تربیتی، دانشگاه آزاد تنکابن

-      سلطانی، مرتضی (1382). «بررسی رابطه بین اخلاق کار با تعهد سازمانی و رضایت شغلی در دبیران شهرستان ارسنجان». مدیریت اخلاق در سازمان. ماهنامه تدبیر، 132: 36-34

-      سلیمانی، نادر؛ عباس زاده، ناصر و نیاز آذری، بهروز (1391). « رابطه اخلاق کار با رضایت شغلی و استرس شغلی کارکنان در سازمان آموزش فنی و حرفه‌ای شهر تهران». فصلنامه علمی پژوهشی رهیافتی نو در مدیریت آموزشی، (1)3: 37-21

-      طاهری زاده، زینب (1390)، «رابطه مهارت‌های ارتباطی اساتید دانشگاه، مهارت تدریس آنان از دیدگاه دانشجویان». فصلنامه رهبری و مدیریت، دانشگاه گرمسار، (5)2.ص 76-83

-      قبادی، مجید (1378). «مهارت‏های ارتباطی». بانک ملی ایران. 150: 16-19

-      کشتکاران، علی؛ حیدری، علیرضا و باستانیپیوند (1390). «مطالعه مهارت‏های ارتباطی مدیران از دیدگاه کارکنان در حوزه ستادی». مجله دانشکده پیراپزشکی دانشگاه علوم پزشکی تهران (پیاورد سلامت). 5 (4): 37-47

-      کوزه چیان، هاشم؛ زارعی، جواد و مهدی طالب پور.(1382). «بررسی ارتباط تعهد سازمانی و رضایت شغلی مدیران مرد تربیت بدنی آموزشگاه‌های استان خراسان». فصلنامه المپیک، (23) 11: 43-52

-      مظاهری راد، حمید (1390). «مروری بر مفهوم رفتار اخلاقی در سازمان ها». پایگاه مقالات علمی مدیریت. (4)4: 56-70

-      خنیفر، حسین (1388). «بررسی نقش ارتباطی شنود مؤثر و تعهد سازمانی». فصلنامه پژوهش مدیریت منابع انسانی دانشگاه امام حسین(ع)، (3) 1: 170-147

-      نظری، رسول؛ احسانی، محمد؛ گنجوی، فریده و قاسمی، حمید (1391). «اثرات مهارت های ارتباطی و ارتباطات بین فردی بر اثربخشی سازمانی مدیران ورزشی ایران و ارائه الگو». مطالعات مدیریت ورزشی. 16(4): 174-157

-      وفایی مقدم، علی؛ فرزان، فرزام و افشاری، مصطفی (1393). «بررسی و تحلیل علل بی رغبتی فرهنگیان استان مازندران به فعالیت‌های ورزشی با تاکید بر متغیرهای ویژگی‌های شخصی و عوامل سوق دهنده». مطالعات مدیریت ورزشی. (27)6: 127-146

-      همتی عفیف، علی(1392). تبیین مدل مهارتهای ارتباطی معلمان تربیت بدنی استان تهران با تأکید بر افزایش تعهد سازمانی و رضایت شغلی. رساله دکتری دانشگاه تربیت مدرس. ص 5-10

 -      Ahmad Salamah, A(2011). “Communication Satisfaction and its relationship to organizational commitment Among Secondary teachers in KUwait”. International journal management. (10) 4: 120-129.

-      Ardahan, F (2012). “Life satisfaction and emotional intelligence of participants/ nonparticipants in outdoor sports: Turkey case”. WC-BEM, Procedia - Social and Behavioral Sciences, 62: 4 – 11.

-      Barton, G.R., Stacey, P.C. & Fortnum, H.M. (2006). “ Hearingimpaired children in the UK I: Auditory performance,communication skills, educational achievements, quality of life, and cochlear implantation”. Ear and Hearing, 27, PP: 161-186.

-      Chant S, Jenkinson T, Randle J, Russell G(2002). “Communication skills: some problems in nursing education and practice”. J Clin Nurs.11(1):12-21.

-      Chin-Chou, H. Chia-Chang, H. Ying-Ying, Y. Shing-Jong, L. Jaw-Wen, Ch (2015). “The influence of gender on the communication skills assessment of medical students”. Original Research Article European Journal of Internal Medicine, (12) 13: 39-48.

-      Denise, J(2014). “Business graduate performance in oral communication skills and strategies for improvement”,The International Journal of Management Education, (12) 1: 22-34.

-      Deveugele, M (2015) “Communication training: Skills and beyond Patient Education and Counseling, 10 (98): Pp 1287-1291

-      Dubrin , A. J (2010). “Leadership: Research fiudings , Practice and Skills”. Boston, MA:Monghton Mifflin Company: 76-81.

-      Fahainis, M. Yusof, Haslina, H (2014). “Understanding Teacher Communication SkillsProcedia - Social and Behavioral Sciences, 6(155), Pp 471-476

-      Fiúekçiolu, I.B. Duman, S. (2010). “An investigation of job satisfaction levels of sports managers working in amateur sports clubs”. WCES, Procedia Social and Behavioral Sciences (2) 11: 4901–4905

-      Tavakolizadeh, T. Nejatian, M. Soori, A (2015). “The Effectiveness of Communication Skills Training on Marital Conflicts and its Different Aspects in Women”. Procedia - Social and Behavioral Sciences, 171: 214-221

-      Tracy & Dusen & Robinson (1990). "INTER –ACT, using interpersonal Communication Skills", Wadsworth Publishing Company, Eighth Edition. pp 184-188.

-      James, C. R(2002). “Designing learning organizations. Organizational Dynamics”. 32(1): 46−61.

-      Nakra , R. (2006). “Relationship between Communication Satisfaction and Organizational Identification.” An empirical study vision, (10): pp 41-51.

-      Pascale C, Sarah K, Yaqiong L, Anping X, Bashar A, Abigail W (2015). “A systematic review of mixed methods research on human factors and ergonomics in health care Applied Ergonomics. 51: Pp 291-321

-      Romano. Stephen J. (2002). “Communication survival skills for managers.” KBI law Enforcement Bulletin;Academic Research Library.6(9): Pp 189-205

-      Saner, T. Eyüpoğlu, S.Z. (2012). “The Age and Job Satisfaction Relationship in Higher Education”. Procedia - Social and Behavioral Sciences 55: 1020 – 1026

-      Selma , G.L. ,Aysegul , E.G (2012). “Examination of teacher Candidates Communication Skills According to Different Variables”. Procedia – Social and Behavioral Science ,46: 5640-5645.

-      Lavinia, S. Simona, Ş. Annamaria, K (2015). “Developing The PR Students’ Written Communication Skills”. Procedia - Social and Behavioral Sciences 191: 709 – 712.

-      Yolanda, R. Luis, C. Loreto, M. Isabel, O. Azucena, P (2015) “Interpersonal relations and nurses' job satisfaction through knowledge and usage of relational skills.” Applied Nursing Research, 4(28), Pp 257-261