بررسی ارتباط سبک‌های رهبری مدیران باشگاه‌های خصوصی استان‌های غرب کشور با میزان کارآفرینی کارکنان این باشگاه‌ها

نوع مقاله: مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 استادیار مدیریت ورزشی دانشگاه پیام نور.

2 دانشجوی دکتری مدیریت ورزشی دانشگاه تربیت مدرس

3 استادیار دانشگاه خواجه نصیرالدین طوسی

چکیده

هدف تحقیق حاضر بررسی نقش سبک‌های رهبری مدیران باشگاه‌های خصوصی استان‌های غرب کشور در میزان کارآفرینی کارکنان این باشگاه‌ها بود. روش تحقیق حاضر توصیفی- تحلیلی از نوع همبستگی است که به شیوه پیمایشی انجام شده است. نمونه نهایی تحقیق 480 نفر از کارکنان باشگاه‌های خصوصی غرب کشور بودند. ابزار جمع‌آوری اطلاعات دو پرسشنامه محقق ساخته بود که یکی در بخش کارآفرینی (82/0Cronbach's Alpha= ) و دیگری در بخش سبک‌های رهبری بودند (74/0Cronbach's Alpha=) که روایی آن ها توسط 12 نفر از اساتید تربیت بدنی تأیید گردید. برای تجزیه و تحلیل داده ها، از بسته ی نرم افزاری SPSS 18 به منظور انجام آمار توصیفی و نرم افزار لیزرل جهت انجام تحلیل عاملی تاییدی و مدل سازی معادله ساختاری (SEM) استفاده شد. نتایج تجزیه و تحلیل های استنباطی و مدل سازی معادلات ساختاری نشان داد که ضریب تأثیر سبک رهبری بر کارآفرینی معنادار بود (43/0 و 89/5T= ). ضریب تأثیر سبک رهبری مشارکتی به طور قابل توجهی معنادار می باشد (82/0 و13/8 T=). ضریب تأثیر سبک رهبری مشورتی نیز معنادار بود (45/0 و 62/6 T=). همچنین در میان سوالات مربوط به کارآفرینی " کاردانی و تدبیر"، "نیاز به موفقیت" و "کار تیمی کارکنان" بیشترین بار عاملی را داشتند. بنابراین می توان گفت که مدیران با سبک های رهبری مشارکتی و مشورتی می توانند کارکنانی کارآفرین داشته باشند

کلیدواژه‌ها


-      آراستی، زهرا و غلامی، منیژه (1389). «علل شکست کارآفرینان در ایران». فصلنامه توسعه کارآفرینی، سال دوم، شماره هشتم، صفحه 184-163.

-      پرداختچی، محمد حسن؛ حیدری، محمود و شفیع‏زاده، حمید (1387). «بررسی اثربخشی مدیریت در زمینه‏سازی برای بروز و پرورش کارآفرینی». پیام مدیریت، شماره 26، صفحه 71-100

-      پورداریانی، محمود (1381). کارآفرینی؛ تعریف- نظریات- الگوها، تهران انتشارات پردیس، ص 65-69.

-      حق‏شناس، اصغر؛ جمشیدیان، مهدی؛ شائمی، علی؛ شاهین،آرش و یزدان‏شناس، مهدی (1386). «الگوی کارآفرینی سازمانی در بخش دولتی ایران». فصلنامه علوم مدیریت ایران، سال دوم، شماره 8، صفحه 31-73.

-      جهانگیری، علی و کلانتری ثقفی، ربابه (1387). «بررسی و سنجش ویژگی‏های کارآفرینی مدیران». فصلنامه توسعه کارافرینی. سال اول شماره 1، ص 34-46.

-      زارع، قاسم؛ حمیدی، مهرزاد و سجادی، سید نصرالله (1386). «رابطه بین عوامل روانشناختی توانمندسازی کارشناسان و کارآفرینی سازمانی در سازمان تربیت‏بدنی». علوم حرکتی و ورزش، سال 5، جلد اول، شماره 9، صفحه 71-81.

-      درودیان، علی اصغر؛ مظفری، امیر احمد؛ تند نویس، فریدون و کاظم‏نژاد لیلی، فریدون (1391). «رابطه بین ویژگی‏های شخصیتی، مهارت‏های فردی و سبک رهبری با عملکرد کارآفرینان ورزشی استان تهران». توسعه کارآفرینی، سال پنجم، جلد دوم، صفحه 107-124.

-      شریفیان، اسماعیل (1384). طراحی الگوی فرایندی انگیزه کارآفرینی دانشجویان تربیت بدنی، رساله دکترا، چاپ نشده دانشگاه تربیت مدرس. صفحه 93-103.

-      صارمی، محمود و علیزاده‏ثانی، محمد‏کاظم (1388). «بررسی عوامل تأثیرگذار بر فرایند شناسایی فرصت‏های کارآفرین بین کارآفرینان برتر منتخب». فصلنامه توسعه کارآفرینی، سال اول، شماره سوم، صفحه 103-122.

-      صمدآقایی، جلیلو (1382). سازمان‏های کارآفرین، چاپ دوم، تهران، انتشارات موسسه عالی آموزش و پژوهش مدیریت برنامه‏ریزی. صفحه 43-47.

-      عنایتی فتح‏الله، سارا (1389). بررسی تأثیر سبک رهبری بر میزان کارآفرینی کارکنان در سازمان‏های دولتی. پایان‏نامه کارشناسی ارشد، دانشگاه آزاد اسلامی کردستان، صفحه 67-78

-      فراهانی، ابوالفضل و فلاحتی، مهدی (1386). «بررسی رابطۀ بین عوامل روانشناختی توانمندسازی و کارآفرینی سازمانی کارشناسان ادارات تربیت‏بدنی دانشگاه‏ها». پژوهش در علوم ورزشی. شماره 15، صفحه 67-79.

-      فراهانی، ابوالفضل؛ گودرزی، محمود؛ عزیزیان کهن، نسرین و احمدی، علی اکبر (1388). «نقش سرفصل و محتوای دروس تربیت‏بدنی در کارآفرینی دانش‏آموختگان این رشته». مدیریت ورزشی، شماره 1، صفحه 203-223.

-      فروغی پور، حمید (1384). زمینه های کارآفرینی در ورزش از دیدگاه متخصصان تربیت بدنی کشور. رساله دکترا، چاپ نشده دانشگاه آزاد اسلامی- واحد علوم و تحقیقات، صفحه 87-93

-      فروغی‏پور، حمید؛ مظفری، امیر احمد و گنجویی، فریده (1386). «ارزیابی و معرفی مهم­ترین اولویت‏های کارآفرینی در ورزش از دیدگاه دست‏اندرکاران ورزش کشور». پژوهش در علوم ورزشی، شماره شانزدهم، صفحه 55-68.

-      قوامی، هادی و لطفعلی‏پور، هادی (1387). «بررسی عوامل موثر بر انتخاب کارآفرینی در مقایسه با اشتغال دستمزدی دانش آموختگان». مجلۀ دانش و توسعه. سال پانزدهم. شماره 24. صفحه 34-43

-      محمد کاظمی، رضا؛ قاسمی، حمید و رستم بخش، محمدرضا (1390). «شناسایی و تحلیل موانع رفتاری کارآفرینی سازمانی در سازمان تربیت بدنی». پژوهش‌های مدیریت ورزشی و علوم حرکتی. 1 (2). ص 100-89.

-      محمدکاظمی، رضا و امیدی، یاور (1390). «کارآفرینی ورزشی: رویکردی نوظهور در کارآفرینی و مدیریت ورزشی». علوم حرکتی و ورزش. مقاله6، دوره 1، شماره2، صفحه 69-86.

-      مقیمی، سیدمحمد (1383). کارآفرینی در نهادهای جامعه مدنی. چاپ دوم، تهران انتشارات دانشگاه تهران. صفحه 65-69.

-      مندعلیزاده، زینب و هنری، حبیب (1389). «بررسی عوامل اثرگذار بر کارآفرینی در ورزش به عنوان حوزه‏ای میان رشته‏ای». فصلنامه مطالعات میان‏رشته‏ای در علوم انسانی، دوره دوم، شماره2. صفحه 136-113.

-      هادی­زاده، اکرم و رحیمی فیل‏آبادی، فرج‏الله (1384). کارآفرینی سازمانی، چاپ اول. تهران. نشر جانان. صفحه 87-93.

-      Anderson. S., Floren. H. (2008). “Exploring Managerial Behavior in Small International Firms”. Journal of Small Business and Enterprise Development, 15(1), 31-50.

-      Asrar-ul-Haq, M. K. Kuchinke, P. (2016). “Impact of leadership styles on employees attitude towards their leader and performance: Empirical evidence from Pakistani banks”. Future Business Journal, Volume 2, Issue 1, Pages 54-64

-      Baron,R.A.(2007). Opportunity recognition as Pattern Recognition: How Entrepreneurs" Connect the dots" To Identify New Opportunities. Academy of Management Perspective February, 104-119..

-      Baum. R. J., Locke. E. A., Smith. K. G. (2001). “A multidimensional model of venture growth”. Academy of Management Journal, 44(2), 292-303.

-      Bhattacharyya, s (2006). Entrepreneurship and Innovation: How Leadership Style Makes the Difference ?. CONCEPTUALIZATION AND LEARNINGS. 31 (1). Pp 107- 115.

-      Bruyat, C., & Julien, P. (2001). “Defining the field of research in entrepreneurship”. Journal of Business Venturing, 16 (2), 165–180

-      Ensley, M.D., Pearce, C, L., Hmieleski, K.  M. (2006). “The moderating effect of environmental dynamism on the relationship between entrepreneur leadership behavior and new venture performance”. Journal of Business Venturing 21(4), 243-263.

-      Eshenfelder, Mark J. (2007). Economics of Sport. Fitness Information Technology: USA, Pages 12-17

-      Howard, S. (2011), Developing Entrepreneurial Potential in youth, The Effects of Entrepreneurial Education and Venture creation, University of south florida. Pages 61-69

-      Lee, J. Ferreira, M. (2013). “A role of team and organizational identification in the success of cause-related sport marketing”. Sport Management Review, Volume 16, Issue 2, Pages 161-172

-      Liao. J. (2004). Entrepreneurship Failures: Key Challenges and Future Directions. In Halord Welsch Entrep reneurship, The Way Ahead. London: Routledge Publishing. Pages 23-34

-      Marber, Allen, Wellen, Paul, Polsuszny, Susan (2005). “The Merging Of Marketing & Sports: A CASE STUDY”, The Marketing Management Journal, Volume 15 , No 1. Pages 93-103

-      Olivier, S. (2006). Moral dilemmas of participation in dangerous leisure activities.  Leisure Studies, 25(1), 95–109

-      Ozgen. E. (2003 ). Entrepreneurial Opportunity Recognition: Information flow, Social and Cognitive Perspectives. Vnpublished Doctoral Dissertation, University of NewYork. Pages 46-60

-      Ragani. N. (2008). “Management Training Need of Women Entrepreneurs”. Anthropologist Journal, 10(4), 277-281.

-      Shephered. D. A., Detienne. D. R. (2005). “Prior Knowledge, Potential Financial Reward and Opportunity Identification”. Entrepreneurship: Theory and Practice, 29 (1), 91-112.

-      Sidra, A. M. Zuhair, F. (2013). “Role of Leadership in Change Management Process”. Abasyn Journal of Social Sciences Vol. 5 No. 2. Pp 111-124.