مطالعۀ تطبیقی روش‌های ارائة انواع بیمه در ورزش ایران و کشورهای منتخب

نوع مقاله: مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 استاد مدیریت ورزشی ‌دانشگاه پیام نور

2 دانشجوی دکتری مدیریت ورزشی، دانشگاه پیام نور

3 استادیار بیمة عمر ‌دانشگاه علامه طباطبائی (ره)

چکیده

تحقیق حاضر با هدف مطالعۀ تطبیقی روش‌های ارائة انواع بیمه در ورزش ایران و کشورهای منتخب انجام شد. روش تحقیق به لحاظ هدف تحقیق از دسته تحقیقات کاربردی و از لحاظ روش اجرا نیز در دسته تحقیقات کیفی بود. تجزیه و تحلیل داده‌‍‌ها از طریق خلاصه، جمع‏بندی و تفسیر به شکل استنتاجی و از طریق تحلیل ساختاری و با استفاده از نرم‌افزار اطلس تی[1] بود. نتایج تحقیق نشان داد که در ایران بیمه‏های اجتماعی برای ورزشکاران حرفه‏ای،‌ قهرمانان ورزشی،‌ مربیان و داوران ورزشی وجود نداشته و روال مشخصی برای ارائۀ آن وجود ندارد. همچنین نتایج مطالعة تطبیقی نشان داد که بلوغ کافی در شرکت‏های بیمه در ایران وجود دارد اما این شرکت‏ها در زمینۀ بیمه در ورزش ورود جدی نداشته‏اند. شرکت‏های بیمه و نهادهای مسئول بیمه در ورزش کشور ابزارهای کاملی را برای بازاریابی بیمه‏های رایج در ورزش دارا هستند، اما به دلیل عدم وجود رویه مشخص و عدم یکپارچگی قادر به صرف تمام توان خود نیستند. تنوع محصولات بیمه‏های بازرگانی در ورزش ایران نیز محدود به بیمه‏های بازرگانی غیرتخصصی در ورزش می‏شود. برای بهبود وضعیت ارائۀ بیمه‌ در ورزش کشور باید شرکت‏های بیمه‏ای واحدهای تخصصی بیمه راه‏اندازی کنند و تمام امور بیمه‏های بازرگانی به آنها محول شود، کمیتۀ خدمات درمانی فدراسیون پزشکی و ورزشی به بیمۀ تخصصی ورزش کشور تبدیل شود، وزارت ورزش با سازمان تأمین اجتماعی تفاهم‌نامه‏ای را در مورد ایجاد صندوق بیمۀ ورزش در کشور و نظام جامع بیمه‌های اجتماعی منعقد کنند.کلیدواژه‌ها


-      امینی، محمدعلی (1394). مسئولیت مدنی و حقوق ورزشی. انتشارات جاودانه، چاپ اول، تهران، ص 98.

-      بنیان، عباس (1392). «بررسی میزان آگاهی‌های حقوقی و مسئولیت‌های مدنی معلمان در ساعت درس تربیت بدنی مـدارس». نشریه آموزش تربیت بدنی، سال دوم، ش 1، ص 21.

-      جمشیدی، رحیم (1390). بررسی ضرورت سرمایه گذاری شرکت‌های بیمه در ورزش همگانی، پایان نامه کارشناسی ارشد، دانشگاه علامه طباطبایی، تهران، ص 13-87.

-      عاملی، محمد (1393). راهکارهایی برای حل مشکلات عمده شبکه فروش بیمه، وب سایت ریسک نیوز، قابل دسترسی در: http://risknews.ir/news/44685

-      فتحی، ابوذر (1389). تعیین میزان موفقیت و موانع موجود بیمه ورزشی اجباری از دیدگاه مدیران ورزشی و ورزشکاران آسیب دیده، پایان نامۀ کارشناسی ارشد، مؤسسه آموزش عالی غیرانتفاعی شمال، آمل، ص 35.

-      سیفعلی، مینو و گودرزی، محمود (1387). «بررسی رضایت مندی مدیران تربیت بدنی دانشگا ه‌های کشور از نحوه ارائة خدمات فدراسیون پزشکی ورزشی به دانشجویان ورزشکار آسیب دیده»، نشریه مدیریت ورزشی، ش 2، ص: 246-235.

-      کریمی، آیت (1376). کلیات بیمه، تهران، پژوهشکده بیمه (وابسته به بیمه مرکزی ج.ا.ا)، چاپ اول، ص 31 - 36.

-      نجمی، روح‏اله (1386). بررسی پوشش بیمه‏ای بازیکنان لیگ حرفه‏ای ایران و مقایسه آن با لیگ حرفه‏ای ژاپن، پایان نامه کارشناسی ارشد، دانشگاه پیام نور، ص 18-53.

-      نعمت‏الهی زاده ماهانی، نغمه (1392). اولویت‌بندی موانع گرایش دانشجویان تربیت بدنی به استفاده از خدمات بیمه‌ای فدراسیون پزشکی ورزشی، پایان نامۀ کارشناسی ارشد، دانشگاه شهید باهنر کرمان، ص 21-42.

-      ویشته، عباس (1383). «بررسی مبانی حقوقی بیمه مسئولیت مدنی مدیران ورزشی»، فصلنامه صنعت بیمه، ش 4. ص: 45-79.

-      Bing-Feng, Y., (2009), “Comparison of international sports insurance systems and enlightenment”, Journal of Wuhan Institute of Physical Education, Vol. 43, No 9, pp: 34-40.

-      GUAN Li, WANGZ han-guo, LIANG Dian-yi, ZHANG Hui,(2009), “A Research on the Current Situation of Commercial Insurance of Professional Football Players in Liaoning Province”, Journal of Beijing Sport University, vol. 3. pp: 738-743

-      Huo Yan, (2004), On Present Situation and Development of Sports Insurance, People's Liberation Army Institute of Physical Education Institute, vol. (3): 13-15.

-      Juan, Shi Li, (2008), “Analysis of Sports Insurance System”, Shanxi University Law School, Taiyuan, China. pp: 1-24

-      Liu Junhong, Wu Ke Hao, (2004), Social security mode athletes, Zhejiang Sport Science, vol. (5): 40-43.

-      Mozafari, Salehe and Hasanpoor, Esmaeil., (2015), “Assess the Satisfaction of Athletes Injured in the Hormozgan Province of Sports Insurance”, Journal of exploratory studies in law and management, vol. 3, Issue 1, 72-77.

-      Shuhua, L., Dongfeng, W., (2007), “The overall level of development of China's insurance industry in developed countries”, Article ID: 1007-3612 (2007) 10-1319-03.

-      Standing Committee on Recreation and Sport (SCORS), (2002), “Review of Australian Sports Insurance”, Summary of a report prepared for the Sport and Recreation Ministers’ Council (SRMC), pp: 5-21

-      Weihong, X., (2013), “On the Feasibility of Introducing Commercial Insurance into Major Sports Events”, Advanced Materials Research Vol. 709, pp. 744-747.

-      Wei-min, M., (2008), “Foreign sports insurance system modes and their inspiration to China”, Journal of Physical Education, Vol. 15, No. 7, pp. 33-38.

-      Wong, Glenn M. and Deubert, Chris, (2010), “The Legal & Business Aspects of Career-Ending Disability Insurance Policies in Professional and College Sports”, Jeffrey S. Moor ad Sports Law Journal: Vol. 17: Iss. 2, Article 8. Available at: http://digitalcommons.law.villanova.edu/mslj/vol17/iss2/8.

-      Yi, Li, (2004), “Comparison of policy statute of sport insurance in China and foreign countries”, China University of Political Science and Law Sports Law Research Center, Beijing,

-      Yong Cheng Wu, (2011), “Research on School Sports Insurance in China”, Advanced Materials and Information Technology Processing, Vols. 271-273, pp. 1049-1052

-      Yongli, S., (2007), “Current Situation and Countermeasures of Sports Insurance Development”, Beijing Technology and Business University, Beijing, China. pp. 1-20.