ارتباط شخصیت برند با ارزش ویژه برند مبتنی بر مصرف‌کننده در تیم‌های پرطرفدار منتخب لیگ برتر فوتبال کشور

نوع مقاله: مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانش‌آموخته کارشناسی ارشد مدیریت ورزشی دانشگاه الزهرا (س).

2 دانشیار گروه مدیریت ورزشی دانشگاه الزهرا (س)

3 استادیار گروه مدیریت ورزشی دانشگاه الزهرا (س).

چکیده

هدف پژوهش حاضر، تعیین ارتباط بین شخصیت برند و ارزش ویژۀ برند مبتنی بر مصرف‌کننده در تیم‌های پرطرفدار منتخب لیگ برتر فوتبال کشور بود. بدین منظور 405 نفر از تماشاگران تیم‌های پرطرفدار منتخب لیگ برتر فوتبال به‌صورت نمونه‌گیری تصادفی انتخاب شدند )مصرف‌کننده مستقیم: 190 نفر، غیرمستقیم: 215 نفر). به‌منظور جمع‌آوری داده‌ها از پرسش­نامه شخصیت برند شفایی و همکاران (1392) و نیز پرسش­نامه ارزش ویژه برند مبتنی بر مدل آکر استفاده شد که پس از تأیید روایی و پایایی، مورد استفاده قرار گرفت. به‌منظور تحلیل داده­های پژوهش، علاوه بر آمار توصیفی، از ضریب همبستگی کندال، آزمون‌ فریدمن و رگرسیون چندگانه استفاده شد. یافته‌های پژوهش نشان داد که بین تمام ابعاد شخصیت برند و ارزش ویژه برند، رابطه مثبت و معناداری وجود دارد (p

کلیدواژه‌ها


-      آقازاده، هاشم؛ قلی‏پور، رحمت‏ا... و بخشی‏زاده، الهه (1392)، «بررسی تأثیر شخصیت برند بر قصد خرید مجدد از طریق ارزش ادراک‌شده و وفاداری برند (مورد مطالعه: بیمه‌گذاران عمر شرکت بیمه سامان)»، مجله تحقیقات بازاریابی نوین، دوره سوم، شماره 4، ص 1-22.

-      ابراهیمی، ابوالقاسم؛ خلیفه، مجتبی و سمیع‏زاده، مهدی (1391)، «بررسی تأثیر فرآیندهای روان‌شناختی هویت برند و شخصیت برند بر وفاداری برند»، مجله چشم‌انداز مدیریت بازرگانی، دوره یازدهم، شماره 12، ص 189-208.

-      خدادادحسینی، حمید؛ رضوانی، مهران (1391). مدیریت جامع برند، انتشارات دفتر پژوهش‌های فرهنگی. تهران، چاپ اول، ص 187.

-      شفایی، لیلا (1392)، مدلسازی و تبیین ابعاد شخصیت برند در تیم‏های منتخب لیگ برتر فوتبال کشور، پایان‏نامۀ کارشناسی ارشد، دانشگاه الزهرا (س)، ص 112.

-      صمدی، منصور؛ حاجی‏پور، بهمن و دهقان، میثم (1388)، «بررسی تأثیر ابعاد برند بر قصد خرید مجدد مشتریان از فروشگاه‌های زنجیره‌ای رفاه در شهر تهران»، اندیشه مدیریت، سال سوم، شماره 2، ص 149- 165.

-      کلر، کوین لین (1389)، مدیریت استراتژیک برند، ترجمه بطحایی، انتشارات سیته، ص 249.

-      فراهانی، ابوالفضل؛ قاسمی، حمید؛ هنری، حبیب؛ خدادادی، محمدرسول (1393)، «مدل‌سازی ارزش ویژۀ برند مبتنی بر هوادار (FBBE) باشگاه‌های فوتبال ایران»، پژوهش­های کاربردی در مدیریت ورزشی، 3 (11): 41-54.

-      مجله چشم‌انداز فوتبال، (1390)، نشریه رسمی سازمان لیگ فوتبال، تهران، شماره هفدهم، ص 187.

-      واعظ‏موسوی، سیدمحمدکاظم و مسیبی، فتح‌ا... (1386)، روانشناسی ورزش، سازمان مطالعه و تدوین کتب علوم انسانی دانشگاه‌ها (سمت)، تهران، چاپ اول، ص 297.

-      Aaker, D.A. (1991). “Managing brand equity: Capitalizing on the value of a brand name”, journal of business research, 29 (3): 247-248.

-      Aaker, J. L. (1997). “Dimensions of brand personality”, Journal of marketing research, 34: 347-356.

-      Ambler, T. (2003). Marketing and the bottom line: Creating the measures of success. Financial times/prentice hall. pp. 37-396.

-      Braunstein, L., Ross, S. (2010). “Brand personality in sport: dimension analysis and general scale development”. Sport marketing quarterly, 19 (1): 8-16.

-      Capron, L & Hulland, J. (1999). “Redeployment of brands, sales forces, and general marketing management expertise following horizontal acquisitions: a resource-based view”, Journal of marketing 63:2, 41-54.

-      Christodoulides, G., De Chernatony, L., Furrer, O. & Abimbola, T. (2010). “Conceptualising and measuring the equity of online brands”. Journal of marketing management, 22(7/8), 799–825.

-      Falkenberg, A. W. (1996). “Marketing and the wealth of firms”. Journal of macromarketing, 16(4), 4-24.

-      Freling, T. H. & Forbes, L.p. (2005). “An empirical analysis of the brand personality effect”. Journal of Product and brand management, 14(7), 404-413.

-      Gladden, J. M., Irwin, R.L., & Sutton, W.A. (2001). “Managing North American major professional sport teams in the new millennium: A focus on building brand equity”. Journal of sport management, 15(4), 297-317.

-      Gladen J. M., Milne G.R. & Sutton W.A. (1998). “A conceptual framework for assessing brand equity in division I college athletics”. Journal of sport management, 12:1-19.

-      Kim Ch, Han D, Park S.P, (2001). “The effect of brand personality and bran identification on brand loyalty: Applying the theory of social identification”, Japanese psychological research invited, 43(4):195-206.

-      Myers, A. (2003). “Managing brand equity: a look at the impact of attributes”, Journal of product & brand management, 12 (1): 39-51.

-      Rajagopal, (2008). “Measuring brand performance through metrics application”. Measuring business excellence, 12(1), 29-38.

-      Valette, P., Guizani, H. & Merunka.D. (2011). “The impact of brand equity”. Journal of business research, 64 (1):24-28.

-      Virani, A. (2013). “Consumer personality trait, brand persona and brand loyalty: a pragmatic study of Colgate toothpaste buyer”. International journal of humanities and management sciences (IJHMS), 155-158.