طراحی مدل رفتار خرید مصرف‌کننده تماشاگران لیگ فوتبال (مطالعه موردی: تماشاگران باشگاه فرهنگی ورزشی تراکتورسازی تبریز)

نوع مقاله: مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 استادیار مدیریت ورزشی، دانشگاه فرهنگیان استان تهران، پردیس شهید چمران

2 دانشجوی کارشناسی ارشد دانشگاه غیرانتقاعی ایوان کی

3 استادیار گروه تربیت‌بدنی، دانشگاه آزاد اسلامی، واحد تهران شرق

چکیده

هدف از تحقیق حاضر طراحی مدل رفتار خرید مصرف­کننده تماشاگران لیگ فوتبال، مطالعه موردی تماشاگران باشگاه فرهنگی ورزشی تراکتور سازی بود. این تحقیق از نظر هدف، از نوع تحقیقات کاربردی است به لحاظ گردآوری داده­ها، توصیفی همبستگی می­باشد و جامعه مورد مطالعه در این پژوهش کلیۀ هواداران تیم تراکتورسازی تبریز در سال 1396  بودند. در این راستا محقق 450 پرسش­نامه را در بین جامعۀ آماری توزیع نمود و پس از جمع‌آوری، 416 پرسش­نامه مورد بررسی قرار گرفت. به­منظور جمع­آوری داده‌ها و اندازه‌گیری متغیرهای مدل از پرسش­نامه چن و همکاران (2014) و بومی­سازی آن استفاده شده است. پایایی آن با استفاده از ضریب آلفای کرونباخ (79/0) و پایایی ترکیبی و روایی آن نیز با استفاده از روایی همگرا (تأیید بارهای عاملی و مقدار AVE) و روایی تشخیصی مورد تأیید قرار گرفت. برای تجزیه و تحلیل داده‌ها از روش‌های آمار توصیفی و تحلیل عاملی تأییدی و برای ارائه مدل، تکنیک مدل­یابی معادلات ساختاری از نرم افزار  SPSSنسخه 24 و AMOS استفاده شد. در نهایت نتایج یافته‌های تحقیق نشان داد تأثیر دلبستگی تیمی بر قصد خرید تماشاگران باشگاه تراکتورسازی تبریز مثبت و معنادار بود همچنین دلبستگی منجر به تبلیغات دهان­به­دهان و ارتقای تصویر حامی شده است و تبلیغات دهان­به­دهان و ارتقای تصویر حامی به نوبۀ خود بر قصد خرید تأثیر گذاشته‌اند. به­علاوه نقش میانجی تصویر حامی و تبلیغات دهان­به­دهان در رابطۀ بین دلبستگی تیمی و قصد خرید تأیید گردید.

کلیدواژه‌ها


-      Abbasi, M., & Torkamani, M. (2011).  "Theoretical Model for Customer Relationship Management". Business reviews.page 1.

-      Bachleda, C., Fakhar, A., & Elouazzani, Z. (2016). "Quantifying the effect of sponsor awareness and image on the sports involvement–purchase intention relationship". Sport Management Review. 19(3), 293-305.

-      Chen, H., & Reams, L. (2013). American College Football Division I Team Attachment: A Model for Sponsorship Effectiveness.

-      Chen, H.C., Stotlar, D.K., & Reams, L. (2014). "Predicting Sponsorship and Advertising Effectiveness in Sport: A Case Study of the Super Bowl". Journal of Contemporary Athletics, 8(3), 153.

-      Fardezolfahari, M., Javidanpour, G., Fathi,A. (2016). "The impact of mouth to mouth advertisement on consumer behavior". Study of management and entrepreneurship journal, 2 (2), 42-50.

-      Fink, J. S., Trail, G. T., & Anderson, D. F. (2002). "Environmental factors associated with spectator attendance and sport consumption behavior: Gender and team differences". Sport Marketing Quarterly, 11(1), 8-19.

-      Fitchett, J., & Caruana, R. (2015). "Exploring the role of discourse in marketing and consumer research". Journal of Consumer Behavior, 14(1), 1-12.

-      Jazani, N., & Abdavi Baftani, M. (2011). "The Relationship between Fans Team Attachment, Brand Image, Purchase Intention and Word of Mouth Communication of Sponsor’s Product". Journal of Business Management, 10(7), 51-72.

-      James, J. D., & Trail, G. T. (2008). "The relationship between team identification and sport consumption intentions". International Journal of Sport Management, 9(4), 427-440.

-      Mowen, J., & Minor, M. (2007). Consumer behavior: a framework. Translated by Ardestani. S. & Saadi, M.R. new Etehade publisher.

-      Lim, S., Lee, S., & Park, Y. T. (2008). "An Empirical Study on the Trust-Building Strategy of Internet Automobile Insurance". Journal of Information Technology Applications & Management, 15(3), 91-110.

-      Lin, H. H., & Wang, Y. S. (2006). "An examination of the determinants of customer loyalty in mobile commerce contexts". Information & management, 43(3), 271-282.

-      Mohammadi, R., Honari, H., Sadeghi, R. (2013). "The role of sport sponsorship in creation of loyalty on football fans to sport sponsors". Contemporary Studies on Sport Management, 2(4), 71-81.

-      Najafzadeh, F., Zarei, A., Tojari, F., Rostami, M. (2015). "Conceptual model of buying behavior sport consumer. Annual Management and Business Economics Conferences Electronically". Institute of Managers of Idea Capital of Vieira.

-      Saatchian, V.,  Alizadeh Golrizi, A., Elahi A. (2013). "The comparison among fans loyalty motivations, supportive career and attendance in popular soccer pro-league clubs". 3 (6), 123-135.

-      Salar, jamshid. (2007). "Relationship between marketing mix and consumer behavior". Tadbir journal, 17, 176.

-      Shank, M. D., & Lyberger, M. R. (2014). Sports marketing: A strategic perspective. (3rd ed.). Upper Saddle River, NJ: Prentice Hall.

-      Sutton, W. A., McDonald, M. A., Milne, G. R., & Cimperman, J. (1997). "Creating and fostering fan identification in professional sports". Sport Marketing Quarterly, 6, 15-22.

-      Soltan Hosseini, M., Nasr Esfahani, D., Nasr Esfahani, F., Jaberi, A. (2014). "The Determination of the Relative Contribution of Team Identification by Managerial Factors in Clubs Attending Iran Football Premier League". Journal of Sport Management, 6(1), 109-133.

-      Tachis, S., & Tzetzis, G. (2015). "The relationship among fans’ involvement, psychological commitment, and loyalty in professional team sports". International Journal of Sport Management, 18, 1-25.

-      Tojari, F., Tork far, A. (2012). "Effective motivational factors prejudice, peers, socialization the Attraction of spectators to Iranian football primary league". Contemporary Studies on Sport Management, 1(2), 79-88.

-      Tsiotsou, R., & Alexandris, K. (2009). "Delineating the outcomes of sponsorship: sponsor image, word of mouth, and purchase intentions". International Journal of Retail & Distribution Management, 37(4), 358-369.

-      Voss, C., Roth, A. V., & Chase, R. B. (2008). "Experience, service operations strategy, and services as destinations: foundations and exploratory investigation". Production and operations management, 17(3), 247-266.

-      Zhang, J. J., Pease, D. G., Hui, S. C., & Michaud, T. J. (1995). "Variables affecting the spectator decision to attend NBA games". Sport Marketing Quarterly, 4, 29-40.