مدل سازی ساختاری در تبیین مؤلفه‌های توسعۀ پایدار اماکن ورزشی بر محیط شهری

نوع مقاله: مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 استادیار، مدیریت ورزشی، دانشگاه تبریز، ایران

2 دانشجوی دکتری مدیریت بازاریابی ورزشی دانشگاه تبریز، ایران

چکیده

هدف از انجام پژوهش، مدل‏سازی ساختاری در تبیین مؤلفه‌های توسعه پایدار اماکن ورزشی (اقتصادی، اجتماعی و زیست‌محیطی) بر محیط شهری بود. جامعۀ آماری پژوهش را 650 نفر از ساکنان اطراف ورزشگاه تختی، نیروهای انتظامی، نیروهای شهرداری مستقر در اطراف ورزشگاه و مسئولین ورزشگاه تشکیل داده‏اند. حجم نمونه از طریق روش نمونه‌گیری تصادفی طبقه‌ای و هدفمند به تعداد 235 نفر انتخاب شدند. پژوهش حاضر توصیفی، پیمایشی از نوع تحلیلی است. جهت جمع‏آوری داده‏ها از پرسش‏نامه استفاده شد. روایی (محتوی، همگری، واگرا) و پایایی (بارعاملی، ضریب پایایی مرکب و ضریب آلفای کرونباخ) پرسش‏نامه‏ها در حد قابل قبول و خوب بودند. نتایج حاصل از آزمون فرضیه‏ها را می‏توان توسط نرم‏افزار AMOS و با استفاده از ضرایب رگرسیونی نشان داد. یافته‏های پژوهش نشان داد، مؤلفه‏های توسعه پایدار اماکن ورزشی (اقتصادی، زیست محیطی)، بر محیط شهری تبریز تأثیرمعنی‏داری داشت، همچنین بین عامل اجتماعی توسعه پایدار اماکن ورزشی، تأثیر مثبت و معنی‏داری بر محیط شهری یافت نشد که از این میان عامل زیست­محیطی با ضریب رگرسیونی 73/0 بیشترین تأثیر را بر محیط شهری تبریز داشت. بنابراین متولیان جامعه ورزشی با ایجاد توسعه پایدار، آینده‌ای مطلوب را برای جوامع بشری تضمین می‏کنند و در آن شرایط زندگی و استفاده از منابع، بدون آسیب رساندن به یکپارچگی، زیبایی و ثبات نظام‌های حیاتی، نیازهای انسان را برطرف می‏کنند.
 

کلیدواژه‌ها


 

-       Alavi Pour Fatemeh Sadat, Ehsani, Amir Houshang, Saliasi Marzieh, Chahar Azar Faezeh. (2012). "Influence of Information and Communication Technology in Sustainable Development of the Environment", Journal of Environmental Education and Sustainable Development, 2010 (Issue 1), 72-53. (Persian)

-       Absalyamov, Timor. (2015). "the influence of cultural and sport mega-events on sustainable development of the city", Procedia - Social and Behavioral Sciences 188 (2015), pp. 197 – 201.

-       Baade, R. A. (1994), "Stadiums, Professional Sports, and Economic Development: Assessing the Reality". Published in: Heartland Policy Study, No. 62.

-        Brownson .R, C., Elizabeth A. Baker,, Robyn A. Housemann, , Laura K. Brennan, MPH,and Stephen J. Bacak . (2001). "Environmental and Policy Determinants of Physical Activity in the United States". Am J Public Health. 2001 December; 91(12), 379–391.

-       Buda, D. (2005). "Behavior &Attitude of Student toward Environmental Issues at Faculty of Agricultural, Turkey", Jurnal of Applied Sciences, 1224-1227.

-       Connelly, S., (2007) "Mapping sustainable development as a contested concept", Local Environment, 12(3), 259–278.

-       Clavel Paul (1994), New Geography, Cyrus Stock, Publisher, Publisher, Pages: 208, Mashhad.

-       Chernushchenko, David. (2005). Sustainable Sports Management, Translation by Mehri Azadi, Tehran: Publication of the National Olympic Committee of the Islamic Republic of Iran, First Edition.

-       Daryaban. Astana Alireza's, Tavakoli, Naghma, Mostafa, Talab Amir. (2015). "Investigating the Role of Special Economic Zone in the Development of Rural Areas (Case Study: Salafgan Special Economic Zone - Qom Province)", Regional Planning Quarterly, Vol. 5, No. 20, pp. 124-111. (Persian)

-       Dempsey,N.Brown.C.Bramely.G(2012),The key to sustainable urban development in uk cities? The influence of density on social sustainability,Volume77, Progress in planning, N77, pp 89-141 www.elsevier.com/locate/pplann,

-       Development of the city, Procedia - Social and Behavioral Sciences 188 ( 2015 ) 197 – 201, Volume 188, 14 May 2015, Pages 197-201

-       Fakhri, Reza (2008). "Study of the Economic, Social, Traffic and Environmental Impact of Foolad Shahr Filling Stadium on Urban Environment, Master's Thesis", Sport Management, Faculty of Physical Education, Pages 44-47, University of Isfahan. (Persian

-       Freizein, Mousavi Sidiyasof. (2012). Development of Cultural and Social Strategies for the Sustainable Development on the Coast of the Makran Sea, The First Conference on the Development of the Makren Coasts and the Authority of the Islamic Republic of Iran, 3086, 3086 . (Persian)

-       Gray, K.A (2005). Feasibility Study for a proposed Stadium, Sports Complex, and Retail Development. Retrieved November 12, 2006 from www.sportkc.org/news/documents/ SoccerFinalReport9-29-05.pdf

-       Hashemi, Seyyed Manaf (2015), Iranian Sport Newspaper, News Code, 42989, March 13, 1394, Tehran. (Persian)

-       Hosseinzadeh Delir, Karim, Ghorbani, Rasool and Shakri Firooz Jah, Peri. (2009). "Qualitative Analysis and Evaluation of Urban Sustainability Measures in Tabriz City", Urban and Regional Studies and Researches, Vol. 1, No. 2, pp. 18-1. (Persian)

-       Hoffmann, B.A (2005). Traffic, parking, crowds top local concerns over University of Minnesota stadium. Retrieved November 12, 2006 from www.umn.edu/lookup? pp: 173-174.

-       Idilfitria, S, Nur Izzati Mohd Rodzia, Nik Hanita Nik Mohamadb, Suria Sulaimanc. (2015). "Public Perception of the Cultural Perspective towards Sustainable Development". Procedia - Social and Behavioral Sciences 168 (2015) 191 – 203

-       International Olympic Committee. (2015). The Contribution of Sport to the Sustainable Development Goals and the post-2015 Development Agenda, Office of the permanent observer for the international Olympic committee to the united nations, e-mail: IOC-UNObserver@olympic.org, pp: 2-9.

-       Kaspar, R.A (1998). Sport, Environment and Culture. Retrieved November 12, 2006 from www.aalfa. Org, Olympic information center, Olympic review pp: 224-232.

-       Kargar, Gholamali, Goodarzi, Mahmoud, Asadi, Hasan., Henry Habib (2004), "Analysis of the Situation of Sporting Places in the Country and Determining Productivity Factors from the Viewpoints of Journalists and Presentation of the Productivity Model", Journal of Motion, No. 27, Pages: 149 -127, University of Tehran. (Persian)

-       Knott, B., Swart. K., Visser. W (2015). "The impact of sport mega-events on the quality of life for host city residents: reflections on the 2010 fifa world cup", African Journal of Hospitality, Tourism and Leisure Vol. 4 (1). pp. 1–16.

-       Markovic, Jelica J, Petrovic, Marko D. (2013). "Sport and Recreation Influence upon Mountain Area and Sustainable Tourism Development", Journal of Environmental and Tourism Analyses, Vol. I.1, 80 – 89.

-       Mousavi Jahromi Yeganeh. (2013). Investigating the Effect of Economic and Social Factors on the Success of the Nations in the Olympic Games, Master's Thesis, Payame Noor University of Tehran, Faculty of Accounting and Management. (Persian)

-       Mokhtari Kushki Davood. (2012). Determining the Social, Economic, Traffic and Environmental Impacts of Tabriz Takhtyad Stadium a research project in collaboration with the General Directorate of Sports and Youth of East Azarbaijan. (Persian)

-       Moshiri Sayed Rahim, Rajabi Azita, Rajaei Mohammad Ali. (2006). Study and Evaluation of the Role of Sport Tourism in the Economic, Social, Cultural and Physical Development of Cities, Proceedings of the Regional Conference on Developmental Strategies from a Geographic Perspective, Islamic Azad University, Astara Branch, pp. 24-1. (Persian)

-       Mesjasz-Lech, A (2014). "Municipal waste management in context of sustainable urban Development", Procedia - Social and Behavioral Sciences Vol, 151, pp: 244-256, 151 (2014) 244 – 256

-       Navabakhsh, Mehrdad and Arjomand Snazooosh, Ishaq (2009). "Basics of Sustainable Urban Development", Sociology Publishers, Pages: 19-17, Tehran. (Persian)

-       Ntloko, Ncedo Jonathan & Swart, Kamilla (2008). "Sport Tourism Event Impacts on the host community: A Case Study of red bull big wave Africa". Suid-Afrikaanse Tydskrif vir Navorsing in Sport, Liggaamlike Opvoedkunde en Ontspanning, 2008, 30(2): 79-93.

-       Pascual. C, Regidor. E, Martinez. D, ElisaCalle. M, Dominguez. V (2009), "socioeconomic environment, availability of sports facilities, and jogging, swimming and gym use". Health & Place, Vol. 15, Issue 2, pp. 553–561.

-       Padash, donya, Padash, Amin, Nadarian, Masoud, Sultan Hosseini, Mohammad (2011). "Study of the environmental effects of sporting places on urban environment", Journal of Environmental Science and Development, 2012, No. 3, p. 31-36. (Persian)

-       Pfleegor, Adam G., Seifried, Chad S., Soebbing, Brian P. (2013). The moral obligation to preserve heritage through sport and recreation facilities, Sport Management Review 16 (2013) 378–387, Contents lists available at SciVerse Science Direct.

-       Quimbita and Pavel. (2005). Assessing On Environmental Attitude Development Model: Factorthe Influencing Environmental Attitude of College Student.www.sobiad.org

-       Radicchi, Elena. (2013). Tourism and Sport: Strategic Synergies to Enhance the Sustainable Development of a Local Context, Phsical Culture and Sport. STUDIES AND RESEARCH, DOI: 10.2478/pcssr-2013-0007 pp. 44-57.

-       Report Information from ProQuest. (2016). UN chief urges mega sport event hosts to help promote sustainable development goals, 08 July 2016 15:26.

-       Rajaee, Mohammad Ali. (2006). Investigating the capabilities and potential of sport tourism in Iran and its impact on the development of cities, national congress, sports. (Persian)

-       Rostamzadeh Parviz, Sadeghi Hosein, Assari Abbas, Yavari Kazem. (2014). "The Effect of Government Investment in the Sport Section on Economic Growth in Iran", Quarterly Journal of Economic Research (Sustainable Growth and Development), Fourteenth, No. 4, Winter 2014, pp. 210-177. (Persian)

-       Santo. CH A (2005), "The Economic Impact of Sports Stadiums: Recasting the Analysis in Context", journal of urban affairs, Vol. 27, Issue. 2, pp. 177–192.

-       Sadeghi Saleh, Ghaemi Alzahra. (2012). the Study of the Relationship between Environmental Education and Environmental Protection Behaviors (Case Study: Babol High School Students), Year 1, Issue 3, pp. 79-67. (Persian)

-       Safiyah, Daman Bagh. (2013). "Evaluation of Sustainable Urban Development Indicators with Emphasis on Social, Physical and Urban Indicators (Case Study: Ahwaz City's Eight Areas)". Quarterly Journal of Urban Planning Studies, First Year, No. 3, Autumn 2013, pp. 54-29. (Persian)

-       Sepahand Reza, Arefnejad Mohsen. (2013). "Prioritizing Indicators of Sustainable Urban Development with Group A Analytic Approach (Case Study in Shahr Esfahan)", Urban Planning Studies Quarterly, First Year, First issue, Spring 2013, pp. 59-43. (Persian)

-       Sultan Hosseini, Mohammad, Mojtahedi, Hossein, Nadarian, Masoud, Hojjat, Abedin (2010). "Investigating the Economic Effects of Exercise Places on the Environment of the City of Isfahan", Olympic Games, Eighth Year, No. 3, Successive 51, p. 59-67. . (Persian)

-       Sultan Hosseini Mohammad, Salimi Mehdi, Salimi Mansoureh, Lotfi Mojtaba. (2013). "Prioritizing the Social and Economic Effects of Sport Places on the Urban Environment (A Case Study of Yazd City)". Urban and Regional Studies and Research, Vol. 4, No. 16, pp. 88-65. (Persian)

-       Sultan Hosseini, Mohammad, Ali Dost Qahfarhi Ibrahim, Farahani Abvafzl. (2013). "Strategies to study the environmental and traffic impacts of sports facilities in Yazd on its urban environment". Sports Management Studies, No. 24, pp. 30-15. (Persian)

-       Sha'banpour Moses. (2007). Role of Armed Forces in National Sustainable Development, Political-Social Quarterly of Authority, First Year, No. 2, the Political Bureau of Political Science. (Persian)

-       Shokouhi, Hossein (2004), Geography Philosophy, Twelfth Edition, Guitatology Papers Pages: 174-178, Tehran. (Persian)

-       Schulenkorf, N. (2016). "Sustainable community development through sport and events: A conceptual framework for Sport-for-Development projects", Sport Management Review, vol 15, pp 1-12

-       Siegfried. John J& Zimbalist. A (2000). "The Economics of Sports Facilities and Their Communities". The Journal of Economic Perspectives, Vol. 14, Issue. 3, pp. 95- 114.

-       Sirard J, Pate RR. (2001). "Physical activity assessment in children and adolescents". Sports Med; 31:439-454.

-       Soubbotina, Tatyana P. (2004), Beyond Economic Growth: An Introduction to Sustainable Development, Second Edition, WBI Learning Resources Series, World Bank Institute, pp:8-11.

-       Varol, C., Ercoskun, O., Gurer. Y. (2010),"Local participatory mechanisms and collective actions for sustainable urban development in Turkey", Habitat International.xxx. Article in Press.

-       Watson, J.A (2002). The Impact of the Manchester 2002 Common wealth Games. Retrieved November 12, 2006 from http://www. Manchester. Gov. corporate, games, impact, pp. 174.

-       Wilson, R. (2006). "The economic impact of local sports events: significant, limited or otherwise? A case study of four swimming events", Managing Leisure, 11, 57-70.

-       Zahedi Shamsuddin, Najafi Gholamali. (2006). "Conceptual Expansion of Sustainable Development", Moderator Magazine, Human Sciences, No. 49, 73-46. (Persian)