مطالعه تطبیقی همبستگی و قرابت ورزش های سنتی و بازی‌های بومی، محلی ایران و چندین کشور منتخب جهان

نوع مقاله: مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشیار و عضو هیأت علمی دانشگاه علامه طباطبایی

2 استادیار و عضو هیأت علمی پژوهشگاه علوم ورزشی

3 دکتری مدیریت ورزشی پژوهشگاه علوم ورزشی

10.30473/arsm.1970.6431

چکیده

این مقاله؛ پژوهشی کیفی است که با روش تطبیقی و الگوی بردی ، همبستگی و قرابت ورزش‌های سنتی و بازی‌های بومی، محلی ایران و چند کشور دیگر را مطالعه کرده است. جامعه آماری، شامل ورزش‌ها و بازی‌های سنتی چین، هند، یونان و ایران است. جمع‌آوری اطلاعات از طریق سایت‌ها، مقالات علمی، کتب و مصاحبه با کارشناسان خبره ورزش‌های سنتی صورت گرفته است. یافته‌ها نشان می دهد که در این کشورها در سطوح ملی و بین المللی، اقدامات بسیاری در راستای توسعه ورزش‌های سنتی صورت گرفته که می‌توان به اقدامات ساختاری، تسهیلاتی، آموزشی و پژوهشی و فرهنگی اشاره کرد. همچنین می‌توان به اهمیت این موضوع بین اقوام و ملل در ابعاد مختلف اجتماعی، اقتصادی، فرهنگی اشاره کرد. همچنین جایگاه ساختارهای فرهنگی و تاریخی و نقش اقوام در ایجاد، توسعه و ترویج ورزش‌های سنتی و نیز تنوع این ورزش‌ها در ایران و کشورهای نامبرده و دسته‌بندی‌های مشابه ورزش‌های سنتی مبتنی بر شکل و محتوای اجرا مورد توجه قرار گرفت. وحدت نظر حاکمیت و کارشناسان در ایران و کشورهای منتخب در زمینه وجود مشکلات مشابه احیا و ترویج ورزش‌های سنتی و تهدیدها و فرصت‌های مشابه، عزم ملی و برنامه‌ریزی و هدف‌گذاری‌های در خصوص توسعه این ورزش، نقش اسطوره‌ها، موسیقی و ادبیات برجسته ملل در تعالی ورزش‌های سنتی و جذب مخاطب، همچنین بهره‌مندی از ورزش‌های سنتی در توسعه ورزش‌های همگانی در بین اقوام از مهم‌ترین یافته ها بودند.

کلیدواژه‌ها


-      "Beyond Yao: The Future of Chinese Basketball". Wharton University of Pennsylvania. 26 January 2011. Retrieved 22 January 2016

-      . oryan (2005). Cham koshti, dar yasht farzanegi. Celebration Letter from Dr. Mohsen

-      1. J. Arya, A. Bahram. (1985). History of physical education and sport. University of Technical and Engineering Publications.

-      A. naghibzadeh (2002). The Impact of National Culture on Foreign Policy. Tehran. Ministry of Foreign Affairs publication

-      Dworetzky, L. (2010). The influence of a pre-school program on the acquisition of social and Indian and Alien Sports Culture, Suresh Kumar, Ph.D. Associate Professor, Satyawati College (Evening), University of Delhi, Delhi-110052 (India) neelamlau@gmail.com

-      GH. Malekmohammadi (1985). Traditional indigenous, local sports.  Tehran. National Olympic Committee.

-      J. karimi (2007). The Place of sport in the Teachings of Ancient Persia. Text of the lecture Contemplation of Iranian History and Sports. Publication of the National Olympic Committee. pp. 75-81

-      Leonard mark and stead Catherine (2002), public Diplomacy, foreign policy center, London.

-      LI Zhaojin[a],*; CAO Aiping[a].  A Study on the Historical Development of China’s Sports Dream.  Vol. 11, No. 1, 2015, pp. 1-4. Cross-Cultural Communication, 11(1), 1-4. Available from: http//www.cscanada.net/index.php/ccc/article/view/6109 DOI: http://dx.doi.org/10.3968/6109

-      M. Abbasi. (1995). Iranian Wrestling History. First volume. Ferdousi publication. P 20

-      M. beyki. (2010). the soft power of the Islamic Republic of Iran. Third edition. Imam Sadegh University Press Tehran

-      M. dehshiri (2014). Cultural Diplomacy of the Islamic Republic of Iran. First publication. Katibeh Scientific and cultural publication. Tehran

-      M.m kashef (1999). A Study on the Local Games of West Azerbaijan. Harekat Magazine. First year. No. 1. pp. 53-66

-      Organization of Physical Education of the Islamic Republic of Iran (2005). Detailed Studies of Iranian Sport Development. Sib sabz publication.

-      references

-      S Abolghasemi. Tehran. Hermes publication

-      S. Javid. (2007). Searching for the roots of the Olympic Games in Iran. Text of the lecture. The contemplation of history And Iranian sport. National Olympic Committee  pp. 67-74

-      S.A. shareyatzadeh. (1992). Shahroud people's culture. Volume II. First publication. Scientific and Cultural Publications. pp. 423-426

-      S.R.salehi amiri. S. mohammadi. (2013). Cultural diplomacy. Second publication. Ghoghnos publication. Tehran.

-      T. McKay. D. Marsh (2005). A comparative approach, in method and theory in political science. Translated by Amir Mohammad Haj Yusefi. Tehran. Strategic Studies

-      T. nemati (2007). Physical education systems in ancient Iran.  Collection of Researches The first international symposium on the history of Iranian sport. Tehran. National Olympic Committee. First publication. pp. 189-234

-      www.travelchinaguide.com

-      Xiao-Feng HU. The Challenge for the National Traditional Sports in China Under the Background of Globalization. Sichuan Chengdu Sports College Graduate Department (610041), China 153267717@qq.com. 2014 International Conference on Social Science (ICSS 2014) © 2014. The authors - Published by Atlantis Press 380

-      Zhao Hua Sun.              A Study of Chinese Traditional Sports in Globalization.             IOSR Journal of Sports and Physical Education (IOSR-JSPE) e-ISSN: 2347-6737, p-ISSN: 2347-6745, Volume 3, Issue 2 (Mar. – Apr. 2016), PP 35-36 www.iosrjournals.org