مسئولیت کیفری باشگاه های فوتبال در قبال تخلفات هوادارن؛ مطالعه تطبیقی حقوق ایران با قانون و رویه برخی کشور ها

نوع مقاله: مقاله پژوهشی

نویسنده

دانشجوی دکتری حقوق جزا و جرم‌شناسی دانشگاه تهران، ایران

10.30473/arsm.1970.6438

چکیده

به منظور جلوگیری از بدرفتاریِ هواداران فوتبال، سازمان های ملی و بین المللی قوانین مشخصی را به وجود آورده اند که باشگاه ها را مستقیما مسئول رفتار هوادارانشان می نماید. اختیارات انضباطی سازمان های ملی و بین المللی به آنها اجازه می دهد که مجازات ها را در صورت تخطی تماشاگران به باشگاه های فوتبال که دارای شخصیت حقوقی مستقّل هستند اعمال کنند. در ایران نیز مقنن در همین زمینه بستری فراهم نمود تا در صورت احراز شرایطی، کیفر ناشی از رفتار تماشاگران را به باشگاه های فوتبال تسری دهد. با عنایت به نیازهای روز و یافته های جدید جرم شناسی از جمله نظریه «جرایم یقه سفیدی« و همچنین با استعانت از آموزه های فقهی از جمله قاعده "من له الغنم وعلیه الغرم"مقنن ذیل بخش چهارم و فصل اول قانون مجازات اسلامی مصوب 1392 را به این موضوع(مسئولیت کیفری ناشی از فعل غیر)اختصاص داده است. اجرایی کردن چنین قاعده ای باعث‌‌‌‌‌‌‌‌ بحث های فراوانی در نظام های مختلف با محوریت ِمشروعیت و قانونی بودن چنین قواعدی از حیث شخصی بودن مسئولیت کیفری شد. در تحقیق حاضر ما با روش تحلیلی-توصیفی قائل بر این هستیم که برای ایجاد توازن در منافع فرد و باشگاه ها بایستی کفه ترازو را این بار نه درخدمت انقیاد در آوردن منافع فرد بلکه بایستی در به انقیاد در آوردن منافع و قدرت باشگاه ها برهم زد که بارزترین جلوه آن را امروزه می توان در مسئولیت کیفری باشگاه های ورزشی ملاحظه کرد

کلیدواژه‌ها


-        Jan,Orth,(2009)‘GefährdungshaftungfürAnhängerKritikanCAS/TASEntscheidung Feyenoord Rotterdam N.V. vs. UEFA’, SpuRt..

-        werro, F. and Valentine Palmer, V. (2004), The Boundaries of Strict Liability in European Tort Law, Durham, North Carolina: Carolina Academic Press/Bern: Stämpfli Publishers Ltd./Brussels: Bruylant.

 

-        Frank,Bahners,(2009),DieRechtmässigkeitvonVerbandsstrafengegenüberFussballvereinen,beiZuschauerausschreitungen,CausaSport.

 

-        Aghaei nia, Hossein, (2016), Sport law, Tehran, Mizan publication, Fifth (eds) (Persian).

 

-        Ardebili, Mohamad Ali, (2013), Public Criminal Law,Tehran, Mizan Publication, Fist (ed) (Persian).

 

-        Ardebili, Mohamad Ali, (1996), Responsibility for others actions In Iran Criminal Law, Legal Studies, Number 16-17 (Persian).

 

-        Abdi, Mahdi,(2015), Criminal Responsibility Of Natural persons A Comparative study Iran and France Law,Tehran, Majd Publications,(Persian).

-        .

-        Pradell, Jean, (2002), History Of Criminal Thinking, Translated by Alihossein Najafi, Tehran, Samt publication, (Persian).

 

-        Jafari, Mojtaba,(2017), Reconsidering Concept of Accountability for others actions, Criminal Law Studies, Year 6, Number 20,(Persian).

 

-        Sharifi, Mohsen,(2015), Responsibility Of Legal Entity Comparative study of Iran and England,Tehran, Shahrdanesh Publications (Persian).

 

-        Vakil, Amir Saed,(2015), International Sport Law, Tehran, Mizan Publication(Persian).

 

-        Ranjbarian, Hossein,(2016), Vindicate Responsibility, Tehran, Shahrdanesh Publication,Fourth Eds( Persian)

-        .

-        Roshani, Mohammad Ali,(2016), Analysing Criminal Responsibility of Legal entitiy, Tehran, Behnami publications (Persian).

 

-        Mirmohamad Sadeghi, Hossein ,(2014), Crimes Against Humanity, Tehran, Mizan publication(Persian).

 

-        Qazvini, Seyedali,(2014), Prinicple of Harm, Legal Toughts, New, Number 4(Persian).