بررسی نقش سرمایه روانشناختی بر سرمایه اجتماعی دانشجویان تربیت بدنی دانشگاه‌های مشهد

نوع مقاله: مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 کارشناس ارشد مدیریت ورزشی دانشگاه فردوسی مشهد

2 استادیار مدیریت ورزشی دانشگاه فردوسی مشهد

3 استادیار دانشکده تربیت بدنی و علوم ورزشی، دانشگاه آزاد اسلامی، واحد کرج

چکیده

هدف محقق از این تحقیق، تعیین نقش سرمایه روانشناختی بر میزان سرمایه اجتماعی دانشجویان تربیت بدنی دانشگاه های مشهد بود. تحقیق حاضر توصیفی از نوع همبستگی به شمار می‌آید. جامعه آماری این پژوهش را کلیه دانشجویان تربیت بدنی دانشگاه‌های مشهد تشکیل می دادند. روش نمونه گیری طبقه‌ای- تصادفی بود. ابزار جمع آوری داده‌ها پرسشنامه محقق ساخته بود برای اطمینان از روایی محتوایی پرسشنامه، پرسشنامةاولیه را به 11 تن از اساتید رشته علوم اجتماعی ارائه و با جمع بندی نظرات آنان پرسشنامةنهایی تنظیم شد. همچنین روایی سازه پرسشنامه از طریق تحلیل عاملی اکتشافی و تاییدی مورد بررسی قرار گرفت. برای تایید پایایی از روش ضریب آلفای کرونباخ استفاده شد که مقدار پایایی پرسشنامه سرمایه اجتماعی 87/0 و پرسشنامه سرمایه روانشناختی84/0 گزارش شد. در سطح آمار استنباطی، ابتدا توزیع داده ها با استفاده از آزمون شاپیرو ویلک و بررسی شد و باتوجه به طبیعی بودن توزیع داده‌ها از آزمون‌های همبستگی پیرسون، تحلیل رگرسیون ،T مستقل استفاده شد. نتایج آزمون‌های آماری نشان داد: امیدواری با سرمایه اجتماعی دانشجویان رابطه مستقیم و معنی داری داشت (274/0r= و 001/0p=). خوش بینی با سرمایه اجتماعی دانشجویان رابطه مستقیم و معنی داری داشت (248/0r= و 001/0p=). تاب آوری با سرمایه اجتماعی دانشجویان رابطه مستقیم و معنی داری داشت (199/0r= و 001/0p=). نهایتاً بین سرمایه روانشناختی با سرمایه اجتماعی دانشجویان رابطه مستقیم و معنی داری داشت (262/0r= و 001/0p=). این در حالی است که بین خودکارآمدی و سرمایه اجتماعی دانشجویان تربیت بدنی دانشگاه های مشهد رابطه معنی داری وجود نداشت(085/0r= و 059/0p=).

کلیدواژه‌ها


-    امیر‌خانی، طیبه؛ عارف‌نژاد، محسن (1391). "تحلیل تأثیر رفتار شهروندی سازمانی و سرمایة روان‌شناختی بر سرمایة اجتماعی". فصلنامة علوم مدیریت ایران. سال هفتم. شمارة 2. ص 89- 112.

-    بوردیو، پییر (1380). نظریة کنش، دلایل عملی و انتخاب عقلانی. (ترجمة مرتضی مردی‌ها). تهران: انتشارات نقش و نگار.

-    بهادری خسروشاهی، جعفر و همکاران (1391). "رابطة سرمایة روان‌شناختی با سرمایة اجتماعی دانشجویان دانشگاه تبریز". پژوهش و سلامت. دورة 2. شمارة1. ص 145- 153. 

-    پارسامهر، مهربان؛ جسمانی، سمیه (1390). "نقش سرمایة اجتماعی بر مصرف ورزش (تماشای ورزش) مطالعة موردی جوانان شهر یزد". دو فصلنامة پژوهش در مدیریت ورزشی و رفتار حرکتی. سال اول شمارة1. (17 پیاپی).

-    پاتنام، رابرت (1384). جامعة برخوردار، سرمایة اجتماعی و زندگی عمومی. (ترجمة افشین خاکباز و حسن پویان). تهران: نشر شیرازه.

-    عبدالملکی، حسین و همکاران (1392)." بررسی رابطة سرمایة اجتماعی و سلامت روان، مطالعة موردی دانشجویان دانشکدة تربیت‌بدنی دانشگاه تهران". مطالعات فرهنگی در ورزش. شمارة دوم.

-    فروهر، محمد و همکاران (1390). "تأثیر سرمایة روان‌شناختی و کارآفرینی اعضای هیأت علمی دانشگاه". فصلنامة فرهنگ مشاوره و روان‌درمانی". سال دوم. شمارة 8.

-    فیضی، سمیرا؛ رضوی، سید محمد حسین؛ منتظری، امیر (1393). "مدل معادلات ساختاری عوامل مؤثر بر سرمایة اجتماعی کارکنان ادارة کل ورزش و جوانان خراسان رضوی". پژوهش‌های کاربردی در مدیریت ورزشی. 3 (11). ص 65- 76.

-    کفاش‌پور، آذر و همکاران (1391). "تأثیر قراردادهای روان‌شناختی بر اعتماد و تعهد سازمانی پرستاران بیمارستان قائم مشهد". فصلنامة بیمارستان.

-   هاشمی نصرت‌آباد، تورج و همکاران (1391). "نقش سرمایة روان‌شناختی در بهزیستی روانی با توجه به تأثیرات تعدیلی سرمایة اجتماعی". پژوهش‌های روان‌شناسی اجتماعی. دورة 1.شمارة 4. ص 123- 144.

-         Åslund, C; Starrin, B; Nilsson, K. W (2014). “Psychosomatic symptoms and low psychological well-being in relation to employment status: the influence of social capital in a large cross-sectional study in Sweden”. International Journal for Equity in Health, 13(1). 22.

-         Avey J B. Luthans F. Youssef C M (2010).” the additive value of positive psychological capital in predicting work attitudes and behaviors”. Journal of Management; (36): pp 430-452.

-         Ayan S. Kocacik F (2010). “the relation between the level of job satisfaction and types of personality in high school teachers”. Aust J Teacher Educ; 35 (1) : pp 27-41.

-         Bandura A (2008). “an agentic perspective on positive psychology. In Lopez SJ, ed. Positive psychology: Exploring the best in people”. Westport, CT: Greenwood Publishing Company:pp 167-196.

-         Cole K (2002). “Well-being, psychological capital, and unemployment”. Journal of Health psychology; 33(3): pp122-139.

-         Fredrickson B L. Tugade M M. Waugh C E. Larkin G R (2003). “what good are positive emotions in crises? A prospective study of resilience and emotions following the terrorist attacks on the United States on September 11th”. Pers Soc Psychol; 84(2):365-76.

-         Hodges Timothy D (2010). “an experimental study of the impact of psychological capital on performance engagement and the contagion effect” .A Dissertations from the College of Business Administration. University of Nebraska – Lincoln. Year 2010.

-         Larson M. Luthans F (2006). “Potential added value of psychological capital in predicting work attitudes”. J Leadersh Organ Stud; 13(2): pp 44-61.

-         Lindfors P. Berntsson L. Lundberg U (2006). “Factor structure of Ryff's psychological well-being scales in Swedish female and male white-collar workers. Personality and Individual Differences”. 40(6): pp 1213-1222.

-         Luthans F. Avey J B. Avolio B J. Peterson S J. (2010). “the development and resulting performance impact of positive psychological capital”. Human Resource Development Quarterly; (21): pp 41-67.

-         Luthans, F. Youssef, C. M; Sweetman, D. S; & Harms, P. D (2013). “Meeting the leadership challenge of employee well-being through relationship PsyCap and health PsyCap”. Journal of Leadership & Organizational Studies, 20(1). pp 118-133.

-         Parker C. Baltes B. Young S. Huff J. Altmann R. Lacost H. Roberts J (2003). “Relationships between psychological climate perceptions and work outcomes”: a meta-analytic review. Journal of Organizational Behavior; 24. pp 389-416.

-         Peterson S J. Luthans F (2003). “the positive impact and development of hopeful leaders”. Leadersh Organ Dev J; 24 (1): pp 26-31.

-         Sarracino F (2010). “Social capital and subjective well-being trends: Comparing 11 western European countries. The Journal of Socio Economics, Elsevier”. 39(4): pp 482-517.

-         Seligman M E P. Csikszentmihalyi M. (2000). “Positive psychology: An introduction”. Journal of American Psychologist; (55): pp 5-14.

-         Snyder C R (2000). Handbook of hope. San Diego: Academic Press Seligman, M. E. P. Authentic happiness. New York: Free Press.

-         Stajkovic A D (2003). “Introducing positive psychology to work motivation: Development of a core confidence model. Presented to the academy of management national meeting”. 2003 August 1-3. Seattle. Washington.

-         Tonts, M (2005). Competitive Sport and Social Capital in Rural Australia. Journal of Rural Studies. 21 (2): 137.

-         Uslaner, Eric. M. (1998). "Social Capital. Television, and the “Mean World": Trust. Optimism and Civic Participation" political psychology. vol 19. No3.

-         Veenhoven R. (2008). Healthy happiness: effects of happiness on physical health and the consequences for preventive health care. Journal of Happiness Studies; 9(3): pp 449-469.

-         Yip, W; Subramanian, S. V; Mitchell, A. D; Lee, D. T; Wang, J; Kawachi, I. (2007). “Does social capital enhance health and well-being? Evidence from rural China”. Social Science & Medicine. 64(1). pp 35-49.