دوره و شماره: دوره 4، شماره 3 - شماره پیاپی 15، زمستان 1394، صفحه 11-135 (زمستان 94) 
7. بررسی نقش سرمایه روانشناختی بر سرمایه اجتماعی دانشجویان تربیت بدنی دانشگاه‌های مشهد

صفحه 91-106

اسما قانع سنگ آتش؛ زهراسادات میرزازاده؛ سید مرتضی عظیم زاده؛ حسین عبدالملکی