دوره و شماره: دوره 4، شماره 2 - شماره پیاپی 14، پاییز 1394، صفحه 11-127 (شماره پاییز 94) 
5. نیاز سنجی شهروندان ارومیه‌ای به ورزش همگانی

صفحه 63-74

فریبرز فتحی؛ محمد امین صیادی؛ میرحسن سید عامری