بررسی وضعیت ایمنی فضاهای ورزشی روباز مدارس راهنمایی دولتی استان اردبیل

نوع مقاله: مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشجوی دکتری مدیریت ورزشی دانشگاه علامه طباطبایی (ره)

2 دانشیار مدیریت ورزشی دانشگاه علامه طباطبایی (ره)

3 دانشجوی دکتری یادگیری حرکتی، عضو باشگاه پژوهشگران جوان و نخبگان، دانشگاه آزاد اسلامی، واحد ارومیه

چکیده

هدف پژوهش حاضر تعیین وضعیت ایمنی فضاهای ورزشی روباز مدارس دولتی استان اردبیل است. در این مطالعة توصیفی،160 مدرسه راهنمایی دولتی به روش نمونه‌گیری تصادفی طبقه‌ای مورد بررسی قرار گرفتند. جهت جمع آوری اطلاعات از پرسش‌نامة محقق ساخته استفاده گردید که روایی محتوایی و صوری آن توسط اساتید صاحب نظر دانشگاهی تأیید و پایایی آن با روش آلفای کرونباخ 84/0 به‌دست آمد. داده ها با استفاده از آزمون های آماری توصیفی و T مستقل توسط نرم افزار spss نسخه 20 مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفتند. وضعیت ایمنی 44/46 درصد از لوازم و تجهیزات، 23/42 درصد از حریم‌ها و خطوط و 92/31 درصد از داخل زمین‌های بازی مدارس مورد بررسی مطلوب بود. همچنین 7/57 درصد از زمین‌های بازی والیبال، 5/54 درصد از زمین‌های بازی بسکتبال، 7/35 درصد از زمین‌های بازی بدمینتون و 22 درصد از زمین‌های بازی هندبال و فوتسال مدارس مورد بررسی دارای شرایط ایمن و مطلوب برای فعالیت ورزشی بوده‌اند. بر اساس یافته‌های پژوهش، وضعیت ایمنی کلی فضاهای ورزشی روباز مدارس مورد مطالعه مطلوب نبود.

کلیدواژه‌ها


آقائی نیا، حسین (1384). مبانی حقوقی ورزش­ها. تهران: انتشارات کمیته ملی المپیک.##آقایی نیا، حسین (1387). حقوق ورزشی. تهران: نشر میزان.##جوهری، زهرا؛ رمضان خانی، علی؛ زرپاک، بهنام (1379). «بررسی وضیت ایمنی در مدارس ابتدایی شهر تهران. مجله دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی شهید صدوقی یزد». سال 8، شماره 4،: صص 34-30.##حسنی، اسدالله؛ همتی نژاد، مهرعلی؛ نوربخش، مهوش؛ مهدی پور، عبدالرحمن (1387). «توصیف و مقایسه مدیریت ایمنی در کلاس‏های تربیت بدنی مدارس دوره راهنمایی شهر اهواز». پژوهش‏نامه علوم ورزشی. شماره 4، صص 28-11.##رمضانی نژاد، رحیم (1382). تربیت بدنی در مدارس. تهران: انتشارات سمت.##رمضانی، علیرضا (1384). «استاندارد فضا و تجهیزات ورزشی». ماهنامه زیور ورزش. شماره 32، صص 36-32.##زارع، رامین؛ جلالوندی، مهناز؛ رفیعی، محمد (1385). «بررسی وضیت بهداشت محیط، ایمنی و ارگونومی مدارس ابتدایی استان مرکزی در سال تحصیلی 83-1382». مجله دانشگاه علوم پزشکی کرمان. دوره 14، شماره 1، صص 69-61.##سیاح، منصور؛ دهخدا، محمدرضا؛ عرب عامری، الهه؛ دخت بیگدلی، منظر (1385). بررسی وضعیت ایمنی اماکن ورزشی شهر کاشان در سال 1384. اولین همایش ملی شهر و ورزش. تهران.##شریفی کیا، شاهرخ (1388). ارزیابی وضعیت تأسیسات و تجهیزات ورزشی مدارس راهنمایی پسرانه شهر تبریز. پایان­نامه کارشناسی ارشد. دانشگاه تبریز.##شیرینی، عادل (1389). مقایسه امکانات (تجهیزات و فضای ورزشی) و نیروی انسانی تربیت بدنی مدارس دولتی و غیرانتفاعی دوره متوسطه استان اردبیل. پایان­نامه کارشناسی ارشد. دانشگاه ارومیه.##فارسی، علیرضا؛ زمانی ثانی، سید حجت (1391). ایمنی فضا‏ها و تجهیزات ورزشی مدارس. تهران: انتشارات دانشگاه شهید بهشتی.##فارسی، علیرضا؛ زمانی ثانی؛ سید حجت؛ فتحی رضایی، زهرا (1391). «استانداردهای ایمنی فضاها و تجهیزات ورزشی مدارس دخترانه و پسرانه مناطق مختلف شهر تهران و ارائه راهکارهای مناسب جهت رفع مشکلات احتمالی». فصلنامه نوآوری‌های آموزشی. شماره 43، صص 80-61.##فارسی، علیرضا؛ علیزاده، محمدحسین؛ فارسی، سیروس؛ شجاعی، علی (1386). «بررسی وضیت ایمنی فضاهای ورزشی مدارس کشور و ارائه راهکارهای مناسب». پژوهش در علوم ورزش. شماره 16: صص 54-40.##کشاورز، لقمان؛ جلالی فراهانی، مجید؛ انصاری، سید محمد (1392). «مقایسه نگرش دانش‏آموزان و معلمان سایر دروس به معلمان تربیت بدنی در مقطع متوسطه بندر‏عباس». پژوهش‏های کاربردی در مدیریت ورزشی. دوره 2، شماره 2 (5 پیاپی)، صص 84-75.##محرم زاده، مهرداد (1382). مدیریت سازمان‌های ورزشی. آذربایجان غربی: انتشارات جهاد دانشگاهی.##

 Abbott, K.L., Klarenaar, P., Donaldson, A., Sherker, S. (2008). Evaluation Safe Club: Can risk management training improve the safety activities of community soccer club? Br J Sports Med, 42, 460-465.##Boyce, WT; Sprunger, LW; Sobolewski, S & Schaefer, C. (1984). Epidemiology of injuries in a large urban school district. Pediatrics; 74(3): 342##Janda, DH & Bir, B. (1995). Goal Post Injuries in soccer. AM.J. Sports ed .May –June.  23(3):4-340.##Jussila, R. Oksanen, A. Ojala, J Parkkari. (2012). Safety in school sports (TEKO). Injury Prevention, (18), 040580c.47.##Masoud Mohammadi Dehcheshmeh, Ali Asghar Pourezzat, Arian Gholipur. (2012). “Students' Perceptions about School Safety in Doroodzan Middle School, Marvdasht City, Fars Province, Iran”. INTERNATIONAL JOURNAL OF OCCUPATIONAL HYGIENE, IJOH 4: 53-58##Petrido, E; Sibert, J; Dedoukou, X; Skalkidis, I & Trichopoulos, D. (2002). Injuries in public and private playgrounds: the relative contribution of structural, equipment and human factors. ActaPaediatr; 91 (6):7-691.##Roderick, L.M. (2004). The ergonomic of children in playground equipment safety, J Safety Res; 35 (3):54-249.##Seyed Hojjat Zamani Sani, Tahereh Mousavirad, Amir Reza Khadem and Zahra Fathi Rezaie. (2013). “An examination on safety and standards of sports equipment of adults and playground equipment of children in region 1 of Tehran”. European Journal of Experimental Biology, 2013, 3(5):452-462.##