تاثیر اعتبار برند بر استراتژی اتحاد برند به منظور ارتقاء جایگاه استراتژیک برند: مطالعه موردی باشگاه سپاهان اصفهان

نوع مقاله: مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 اسنادیارگروه مدیریت ورزشی دانشگاه آزاد اسلامی واحد اصفهان (خوراسگان)

2 کارشناس ارشد مدیریت ورزشی دانشگاه آزاد اسلامی واحد اصفهان (خوراسگان)

چکیده

ارائه مدل تأثیر اعتبار برند بر استراتژی اتّحاد برند به منظور ارتقاء جایگاه استراتژیک برند هدف پژوهش است. پژوهش حاضر از نوع تحقیق کاربردی، از نظر استراتژی، توصیفی و از نظر اجرا، پیمایشی است؛ ضمن اینکه جمع­آوری اطلاعات به روش میدانی و از طریق ابزار پرسشنامه می‌باشد. جامعه مورد بررسی در این پژوهش کلیۀ مدیران، کارکنان، بازیکنان و هواداران باشگاه سپاهان می‌باشد. حجم نمونه از روش نمونه­گیری تصادفی ساده با استفاده از فرمول کوکران معادل 384 نفر مشخص شد. ابزار اندازه­گیری پژوهش شامل پرسشنامه‌های نام تجاری برند سپاهان و بانک ملی با پایایی (0.92)، اتّحاد برند با پایایی (0.97)، پرسشنامه ارتقاء جایگاه استراتژیک برند محقق ساخته با پنج مؤلفه اعتماد و وفاداری، کیفیت و کمیت خدمات و محصولات، رویکرد اجتماعی و ارتباطی، شهرت و تبلیغات و در نهایت قیمت با یک مطالعه مقدماتی از طریق روش دو نیمه کردن و در مطالعه مقدماتی از طریق روش آلفای کرونباخ، پایایی (0.91) گزارش گردید؛ ضمن اینکه روایی صوری و محتوایی پژوهش توسط ده نفر از متخصصان مدیریت ورزشی تأیید گردید. روش‌های آماری شامل تجزیه و تحلیل اطلاعات در دو سطح توصیفی و استنباطی بود. نتایج حاصل پژوهش نشان دهنده تأثیر اعتبار برند بر جایگاه استراتژیک برند به طور غیرمستقیم و از طریق اتّحاد برند بود. نتایج اجرای مدل‌های اندازه­گیری تأثیر اعتبار برند بر استراتژی‌های اتّحاد برند، تأثیر اعتبار برند بر ارتقاء جایگاه استراتژیک برند و استراتژی اتّحاد بر جایگاه استراتژیک برند نشان دهنده برازش بالایی مدل مذکور و تأیید مدل‌های مفهومی پژوهش است.

کلیدواژه‌ها


-      Aghdaie, S. F. A., Dolatabadi, H. R., &Aliabadi, V. S. (2012). “An Analysis of Impact of BrandCredibility and Perceived Quality on Consumers' Evaluations of Brand Alliance”. International Journal of Marketing Studies, 4(2), p93.

-      Ahmadi, P. JafarzadehKenari, M. Bakhshizadeh, A. (2014) a Look at Brand Identity and its Effect on Brand Loyalty and Brand Equity, Commercial Journal, No. 71. Page 65-93

-      Behnam M., Seyedameri MH, Fasih N., Khorrami L., (2014). “the Effect of Brand Equity on Behavioral Intentions of Customers of Sport Products”. Sport Management & Kinematic Behavior. No. 19 (10). Page 179-186

-      Bijunaci. Mohan A. (2012). “The impact of CBBE on the operational performance of FMCGcompanies in India”. The international Journal of management.1-19

-      Bodet G., Chanavat N. (2010). “Building global football brand equity- lessons from the Chinesemarket”. Journal of Marketing and Logistics (22)1: 8-24.

-      Dehdashti Z., Jafarzadeh M., Bakhshizadeh A., (2012). “The Study of Social Identity Perspective of the Brand and its Effect on Development of Brand Loyalty, Case Study: Kale Company”. Novin Marketing Journal. No. 2 (5). Page 87-105.

-      Farahani A., Ghasemi H., Honari H., Khodadadi M., (2014). “Modeling of FBBE in Iran’s Footbal Clubs”. Applied Research Journal in Sport Management. 3(3): 51-65

-      Ghorbani S., ShabguMonsef M., (2014). “the Effect of Brand Equity on Home Alliances Buyers-based Customers Loyalty”. Marketing Management Magazine. No. 23.

-      Keller K. (2001). “Building Customer-Based brand equity”. Marketing Management, 12(2):14-19.

-       Keller K and Lehmann D. (2005). “Brands and Branding: Research Findings and FuturePriorities”. Marketing Science, 25(6): 740-759.

-      Kennelly, M., &Toohey, K. (2014). “Strategic alliances in sport tourism: National sport organizationsand sport tour operators”. Sport Management Review, 17(4), 407-418.

-       Maja S. (2014). “How can integrate Marketing Communications & advanced technologyinfluence the creation of CBBE”? Journal of Hospitality Management. 102-129.

-      Malekakhlaghi, E., Golchehreh M., Jahangirzadeh E., (2011). “Determining and Promotion of Brand Strategic Position to Create Loyalty among Customers”. Market Engineering Development Monthly Magazine. 1-16.

-      Mindruta, D., Moeen, M., & Agarwal, R. (2016). “A two-sided matching approach for partnerselection and assessing complementarities in partners' attributes in inter-firm alliances”. Strategic Management Journal, 37(1), 206-231.

-      Napoli, J., Dickinson, S. J., Beverland, M. B., &Farrelly, F. (2014). “Measuring consumer-basedbrand authenticity”. Journal of Business Research, 67(6), 1090-1098.

-      Philip P.Wong,Kenny T.(2015). “The influence of destination competitiveness on CBBE”. Journal of Destination Marketing & Management. 4 (4): 206-212.

-      Salimi M., SoltanHosseini M., Naderian Jahromi, M., (2015). “Evaluation of the Obstacles of Sport Marketing Developments of Iran”. Sport Management Journal. No. 29. Page 13-36.

-      Shah Tahmasebi E., Abooei M., Shams Elahi S., (2014). “The Interpretation of Customers Attitude from the Goal and Method of Branding in Providing the Product via Brand Alliance Strategy among the Mani Nationalities of Iran”. Scientific Journal of Brand Management. No. 2 (1). Page 85-106.

-      TahmasebPourshafiei M., Hosseini E., Doosti M., Alizadeh F., (2016). “the Evaluation of the Marketing of Premier Football League of Mazandaran  (p7)”. Sport Management & Kinematic Behavior Journal. No. (23). Page 251-268.

-      Zhuowei H. (2015).”Modeling customers- Based Brand Equity for multinational hotel brands”. Journal of tourism management, 46: 431-443.