دوره و شماره: دوره 6، شماره 1 - شماره پیاپی 21، تابستان 1396، صفحه 11-120 
4. عوامل اجتماعی و انواع سوء رفتارهای علمی

صفحه 43-49

آیدین عباسی؛ فرزام فرزان؛ میرحسن سید عامری؛ بهنام زایر


7. طراحی الگوی هوشمندیهای مورد نیاز رهبری اثربخش مدیران ورزشی

صفحه 73-88

مریم مختاری دینانی؛ هاشم کوزه چیان؛ عباس نظریان مادوانی


8. نقش مزیت رقابتی در رضایتمندی مشتریان استخرهای شنا

صفحه 89-96

داوود مودی؛ محسن وحدانی؛ سیده عذرا میرکاظمی


10. تحلیل محیطی ورزش حرفه ای کشور

صفحه 108-118

مرتضی رضایی صوفی؛ ابوالفضل فراهانی؛ عباس شعبانی