عصبانیت و خرابکاری در تماشاگران فوتبال و ارتباط آنها با کیفیت خدمات در استادیوم‏های ورزشی

نوع مقاله: مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 کارشناس ارشد، مدیریت ورزشی، داشگاه آزاد اسلامی کرمان.

2 دانشیار دانشگاه، مدیریت ورزشی، دانشگاه باهنرکرمان

چکیده

هدف از اجرای این تحقیق، مطالعه عصبانیت و خرابکاری در تماشاگران فوتبال و ارتباط آنها با کیفیت خدمات در استادیوم‏های ورزشی و روش تحقیقی همبستگی بود. جامعه آماری تحقیق شامل تمام تماشاگران لیگ برتر فوتبال جام خلیج فارس(دوره چهاردهم) بود. حجم نمونه تحقیق شامل 800 تماشاگر حاضر در 8 استادیوم مورد نظر بود که در هر استادیوم تعداد100 پرسش‌نامه بصورت نمونه گیری در دسترس توزیع شد. ابزار تحقیق شامل پرسش‌نامه کیفیت خدمات دور اندیش (1390) با پایایی (82/0 =α) و پرسش‌نامه محقق ساخته ویژگی‌های رفتاری بود که روایی محتوای آن با استفاده از مدل لاوشی (918/0CVI=)، روایی صوری آن با نظر متخصصان و خبرگان دانشگاهی و روایی سازه آن با تحلیل عاملی اکتشافی ارزیابی شد و پایایی آن نیز با روش آلفای کرونباخ محاسبه شد (82/0 =α). جهت توصیف داد‏ه‏ها از آمار توصیفی (میانگین، انحراف استاندارد، درصدها و فراوانی‏ها) و جهت آزمون فرضیه‏ها از ضریب همبستگی پیرسون استفاده شد. تمامی تجزیه و تحلیل‏های آماری با استفاده از برنامه آماری SPSS21 انجام شد. یافته‏های تحقیق نشان داد که عصبانیت با میانگین 91/0 ± 90/2 رتبه اول و در رتبه دوم خرابکاری با میانگین 97/0 ± 65/1 قرار دارد. همچنین یافته‏ها حاکی از وجود ارتباط معنی‏داری بین کیفیت خدمات در استادیوم‏های ورزشی و میزان خرابکاری، (05/0P<) و عدم وجود ارتباط معنی‏دار بین کیفیت خدمات در استادیوم‏های ورزشی و میزان عصبانیت از دیدگاه تماشاگران فوتبال بودند (05/0 P>).

کلیدواژه‌ها


-   افسر کشمیری، بیژن (1381). «نگاهی به خشونت فوتبال»، نامه علوم اجتماعی، شماره 19، ص ص 35-27.

-   جهانفر، محمد (1381).«خشونت در فوتبال قابل پیشگیری است»، نامه علوم اجتماعی، شماره19، دانشگاه تهران، تهران.

-   حسن زاده، مهرداد(1384). بازاریابی ورزش، چاپ اول، انتشارات پرسمان.

-   دادخواه، محمدرضا(1388). مشتری مداری، انتشارات شهر آشوب، چاپ اول، تهران.

-       دائمی، عباس(1380). بررسی اضطراب مربیان با اضطراب عملکرد بازیکنان فوتبال دسته اول باشگاه‌های شهرستان گناباد، پایان نامه کارشناسی ارشد، دانشگاه شهید بهشتی.

-       دوراندیش، عبدالمجید (1390). رابطه کیفیت خدمات رضایت مندی و تمایل حضور مشتریان باشگاه‌های پرورش اندام استان فارس، پایان نامه کارشناسی ارشد رشته تربیت بدنی،دانشگاه تربیت معلم.

-       ژانورن، پاتریس(1367). وندالیسم بیماری خرابکاری، ترجمه: فرخ ماهان، مجله دانشمند، تهران.

-       کاشف، میرمحمد (1388). مدیریت اماکن و فضاهای ورزشی، تهران انتشارات بامداد کتاب.

-       کامکاری، کامبیز؛ کیومرثی، فیروز؛ شکرزاده، شهره (1386). اندازه گیری و سنجش، چاپ اول، انتشارات دانشگاه آزاد اسلامی اسلامشهر.

-       محسنی تبریزی، علیرضا(1383). وندالیسم، تهران، انتشارات دانشگاه تهران.

-       وثوقی، منصور؛ خسروی نژاد، سید محسن(1388). «بررسی عوامل فرهنگی- اجتماعی رفتار هیجانی تماشاگران فوتبال»، پژوهشنامه علوم اجتماعی، سال سوم، شماره اول.

-       هرمزی نژاد، معصومه(1380). رابطه ساده و چندگانه‏ی متغییرهای عزت نفس اضطراب اجتماعی و کمال گرایی با ابراز وجود دانشجویان دانشگاه شهید چمران اهواز، پایان نامه کارشناسی ارشد، دانشگاه شهید چمران اهواز.

-       فلاحی، احمد؛ احسانی محمد؛ کوزه چیان هاشم؛ خبیری محمد(1395). «نقش بازاریابی کمین رفتارمنفی و سازگاری در تمایل به خرید ازحامی رسمی لیگ برتر فوتبال ایران»، پژوهش‏های کاربردی در مدیریت ورزشی، سال پنجم، شماره 2(18پیاپی)، پاییز1395، صفحه 11-21.

 

 


-        Averill, J. R. (1983). “Studies on anger and aggression: Implications for theories of emotion”. American psychologist, 38(11), 1145.

-        Bae, S. W. (2003). Attitudes, interests and sport spectator profiling: variables affecting game attendance in a NHL franchise (Doctoral dissertation, University of British Columbia).

-        Bill, H. (2001). “Measuring the effects of sponsorships”. Journal of advertising research, 41(1), 59-65.

-        Duhachek, A. (2005). Coping: “A multidimensional, hierarchical framework of responses to stressful consumption episodes”. Journal of Consumer Research, 32(1), 41-53.

-        Lazarus, R. S. (1991). “Progress on a cognitive-motivational-relational theory of emotion”. American psychologist, 46(8), 819.

-        Lim, S. J. (2006). “The influence of service quality on customer satisfaction, attitudinal loyalty, and behavioral future intentions for participation of fitness centers in South Korea: A structural equation modeling approach”. Dissertation Abstracts International, 68 (01).

-        Theodorakis, N. D., Alexandris, K., Tsigilis, N., & Karvounis, S. (2013). “Predicting spectators’ behavioural intentions in professional football: The role of satisfaction and service quality”. Sport Management Review, 16(1), 85-96.

-        Patton, R., & Burlington, V. (2004). “Factors affecting spectator attendance at means NCCA division one soccer games”. International Sport Journal. Vol7 (2). PP, 23-33.