طراحی مدل راهکارهای بهبود سطح کشتی استان کرمانشاه از دیدگاه صاحب‏ نظران

نوع مقاله: مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 استادیار دانشکده علوم ورزشی ، دانشگاه رازی ، کرمانشاه، ایران

2 دانشجوی دکتری مدیریت ورزشی، دانشکده علوم ورزشی، دانشگاه رازی، کرمانشاه، ایران.

3 کارشناسی ارشد علوم ورزشی،دانشکده علوم ورزشی، دانشگاه رازی، کرمانشاه، ایران.

چکیده

هدف از این پژوهش، طراحی مدل راهکارهای بهبود سطح کشتی استان کرمانشاه از دیدگاه صاحب‏نظران بود. روش پژوهش آمیخته (کیفی و کمی) می‏باشد. نمونه آماری در بخش کیفی با توجه به رسیدن به نقطۀ اشباع نظری 7 نفر بود. در بخش کمی جامعۀ آماری شامل کلیۀ مدیران، مربیان، کشتی‏گیران نخبه و پیشکسوتان کشتی استان کرمانشاه به تعداد 155 نفر بود و نمونه با توجه به فرضیه‏های به دست‏آمده از بخش کیفی به روش نمونه‏گیری تصادفی ساده برابر با 110 نفر در نظر گرفته شد. ابزار تحقیق شامل پرسش‏نامه محقق‏ساخته به‏دست آمده از بخش کیفی بود که پایایی آن با استفاده از آلفای کرونباخ برابر با 76/0؛ و روایی نیز با استفاده از روایی صوری براساس نظر 10 نفر از متخصصان مدیریت ورزشی تأیید شد. برای تجزیه و تحلیل اطلاعات از نرم‏افزارSPSS  برای انجام آمار توصیفی (میانگین) و آمار استنباطی (تحلیل عاملی اکتشافی استفاده شد) و همچنین از نرم‏افزار لیزرل برای انجام تحلیل عاملی تأییدی (CFA) و آزمون فرضیه‏های تحقیق استفاده گردید. نتایج نشان داد که مدل نهایی راهکارهای بهبود کشتی استان کرمانشاه دارای نه عامل شامل راهکارهای پیشرفت، مدیریتی، قهرمانی، استعدادیابی، مالی، عمومی، اجتماعی، دانشی، راهکار مربوط به مربی و ورزشکار می‏باشد و برازش مدل با استفاده از شاخص‏های CFI، NFI، NNFI، IFI، PNFI، RMSEA و χ2/df مورد تأیید قرار گرفت. بنابراین مسئولان کشتی استان کرمانشاه برای رفع موانع و مشکلات این رشتۀ ورزشی پرطرفدار باید این راهکارهای به‏دست آمده را در کشتی استان به‏کار گیرند.

کلیدواژه‌ها


- Bergsgard, N. A., Houlihan, B., Mangset, P., Nodland, S. I., & Rommetveldt, H. (2007). Sport policy,A comparative analysis of stability and change. London.

- Debosscher, V., Knop, P. D., Bottenburg, M. v., Shibli, S., & Bingham, J. (2009). Explaining international sporting success: An International comparison of elite sport systems and policies in six Countries. Sport Management Review, 12, 113-136.

- Emami, E. (2008). Determining of effective indicators for identifying predisposing people, wrestling from the point of Scout instructors and presenting the proposed model. (Master's Thesis), Islamic Azad University of Karaj Branch(Persian).

- Firozjaei, A. K., & Yarmand, H. (2018). The Use of Image in Sport Advertisement from View Point of Semiotics: Case Study on Wrestling Federation of Islamic Republic of Iran. Applied Reserarch of Sport Management, 7(25), 89-103(Persian).

- Ghasemi, H., Kohandel, M., Gharah, A., & Mirzamohammadi, A. (2013). The coverage of wrestling news in Iranian sport newspapers during 3 months leading to Beijing Olympic Games (2008)H. Journal Management System, 2(1), 21-40(Persian).

- Godarzi, M., & Honari, H. (2007). Design and development of a comprehensive system of wrestling. Research in Sport Sciences, 5(14), 33-54(Persian).

- Golmohammadi, P., Yousefi, B., & Sadeghi-Boroujerdi, S. (2015). The Relationship between Coaching Self-Efficacy and Premier League Wrestlers' Sport Commitment. Journal of Sport Management, 7(3), 421-436(Persian).

- Green, M., & Houlihan, B. (2005). Elite Sport Development: Policy learning and political priorities. London and New York: Routledge ress.

- Hosseini, S. S., Hamidi, M., Rajabi, A. G., & - Sajjadi, S. N. (2013). Identification of Strengths, Weaknesses, Opportunities and Threats for Talent Identification in Iran Championship Sport and Its Bottlenecks and Challenges. Journal of Sport Management, 5(2), 29-54 (Persian).

- Isaeva, A., Korshunovb, A., Leonova, S., Sanoyana, T., & Veraksaa, A. (2016). Annual International Scientific Conference Early Childhood Care and Education, ECCE 2016, 12-14 May 2016, Moscow, Russia. Procedia - Social and Behavioral Sciences, 233, 186-191.

- Kashef, M. M., Ameri, M. H. S., Ahmadi, M., & Marefat, D. (2018). providing strategic model of athletic sports development in East Azerbaijan province, by using SWOT and BSC. Applied Reserarch of Sport Management, 6(24), 27-38(Persian).

- Khodayari, A., Rahimi, A., & Hazratipour, B. (2012). Examining some of the indices of wrestling nomadic  from the perspectives of Iranian top coaches. Sport Sciences Quarterly, 4(10), 57-72(Persian).

- khosravimehr, H., Masom, M. G., & Rezvani, M. R. (2017). Providing sports tourism development strategies (Case study: Minoodasht township). Applied Reserarch of Sport Management, 5(19), 105-115(Persian).

- Masom, H., Zandi, H. G., Pazond, M., & Ghoreyshian, H. (2015). Explaining  of  affecting factors on risk of wrestling elimination from the Olympic Games and presentation of solutions(Application of Daimetl's decision method). Journal of Sport Management and Motor Behavior, 12(24), 246-274(Persian).

- Masomi, H., zandi, H. g., Pazond, M., & Ghoreishiyan, H. (2015). Explaining of Effective Factors on the risk of removing wrestling from the Olympic Games and providing solutions(Application of the decision making method of Daimalt). journal of Sport Management and Action Behavior, 12(24), 255-270(Persian).

- Monavarian, A. (2002). Strategic planning for governmental and nongovernmental organizations. Tehran: Publisher of Governmental Education Management Center(Persian).

- Mozafari, S. A. A., Elahi, A., Abbasi, S., & Vahedpour, H. (2012). Strategies for the development of Iran's championship sports system. Sport Management Studies, 4(13), 33-48(Persian(.

- Nasirzadeh, A., Goodarzi, M., & Farahani, A. (2013). Establishing Applicable Strategy Model of Wrestling Federation of Iran by BSC Approach. Applied Reserarch of Sport Management, 1(4), 31-42.

- Santon, S. D., & Corseuil, M. (2011). Perception of environmental obstacles to commuting physical activity in brazilian elderly. Preventive medicine, 53(289-292).

- Shabani, A., Sofi, M. R., & Farahani, A. (2014). An Investigation into the Model of the Structure of Sport in Iran (Delphi Study). New Trends in Sport Management, 1(3), 21-31(Persian).

- Shahlaii, J., Zarifi, M., Davoodi, K., & Sadeghi, R. (2012). Reviewing the priorities and the basic solutions in wrestling progress. Paper presented at the The first science and wrestling  conference, Tehran(Persian).

- Shahmansouri, E., & Ballanejad, I. (2018). Identify and ranking the barriers to development of Track and Field in Markazi Province and offering strategy based on network analysis process (ANP). Applied Reserarch of Sport Management, 6(24), 39-46(Persian).