تاثیر تناسب فرد- شغل بر رفتار کاری نوآورانه با نقش میانجی تناسب فرد- سازمان در کارکنان وزارت ورزش و جوانان

نوع مقاله: مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 کارشناس ارشد مدیریت ورزشی، دانشگاه ایوانکی، سمنان، ایران

2 دکتری مدیریت ورزشی، مدرس دانشگاه ایوانکی، سمنان، ایران.

3 استادیار مدیریت ورزشی گروه تربیت بدنی، دانشگاه ایوانکی، سمنان، ایران.

10.30473/arsm.2019.38526.2646

چکیده

هدف از انجام این تحقیق، تحلیل تاثیر تناسب فرد- شغل بر رفتار کاری نوآورانه با نقش میانجی تناسب فرد- سازمان در کارکنان وزارت ورزش و جوانان بود. روش تحقیق توصیفی همبستگی بود. جامعه آماری تحقیق شامل کلیه کارکنان رسمی و ستادی وزارت ورزش و جوانان به تعداد 335 نفر بودند که بر اساس جدول مورگان تعداد 180 نفر به عنوان نمونه تحقیق انتخاب شدند. ابزار جمع آوری اطلاعات سه پرسش نامه استاندارد تناسب فرد- شغل وگل و فلدمن (2009)، تناسب فرد- سازمان اسکروگینس (2008) و پرسش نامه رفتار کاری نوآورانه دی جونگ و دن هارتوگ (2008) می باشد. به منظور تجزیه و تحلیل اطلاعات از نرم افزار SPSS و LISREL استفاده شد. از آمار استنباطی از قبیل: آزمون کلموگروف- اسمیرنوف جهت تعیین طبیعی بودن داده ها و در تعیین ارتباط ها از روش های پارامتریک همبستگی پیرسون و مدل تحلیل مسیر استفاده شد. نتایج نشان داد که، تناسب فرد- شغل بر رفتار کاری نوآورانه با ضریب تاثیر 55/0 تأثیر مثبتی دارد. تناسب فرد- سازمان بر رفتار کاری نوآورانه با ضریب تاثیر 49/0 تأثیر مثبتی دارد. همچنین، می توان ادعا کرد که تناسب فرد- سازمان نقش میانجی را با ضریب اثر 31/0 برای تأثیر تناسب فرد- شغل بر رفتار کاری نوآورانه ایفا می کند. در نتیجه مدیران وزارت ورزش و جوانان جهت بالا بردن رفتار کاری نوآورانه کارکنان خود باید هم بر تناسب فرد- شغل و هم تناسب فرد- سازمان تاکید کنند.

کلیدواژه‌ها