دوره و شماره: دوره 8، شماره 2 - شماره پیاپی 30، پاییز 1398، صفحه 11-106 
7. مقایسه تناسب حامیان مالی تیم ملی والیبال ایران

صفحه 77-87

10.30473/arsm.2019.33155.2671

اسیه قربانیان رجبی؛ مهدی طالب پور؛ گیوم مقتینو؛ گیوم بوده؛ آذر کفاش پور