شناسایی عوامل موفقیت ایران در بازی‌های المپیک

نوع مقاله: مقاله پژوهشی

نویسنده

استادیار مدیریت ورزشی دانشگاه پیام نور

10.30473/arsm.2019.42689.2797

چکیده

هدف از انجام  تحقیق شناسایی عوامل موفقیت ایران در بازی‌های المپیک است. جامعه آماری شامل کلیه صاحب نظران بازی‏های المپیک، روسا و نائب  رئیس فدراسیون‏های منتخب، مدیران و کارشناسان منتخب وزارت ورزش جوانان، مدیران و کارشناسان کمیته ملی المپیک و ورزشکارانی که امتیاز شرکت در بازی‏های المپیک را داشته‏اند، تشکیل می‌داد (875=N) که با استفاده از جدول مورگان ، 374 نفر با روش نمونه گیری طبقه ای انتخاب شدند. ابزار پژوهش پرسشنامه محقق ساخته شناسایی عوامل موفقیت ایران در بازی‏های المپیک بود و آلفای کرونباخ آن 89/0 محاسبه گردید و از  آزمون های آماری تحلیل عاملی تاییدی واکتشافی و فریدمن و از نرم افزارهای Spss وLisrel  استفاده شد. نتایج تحقیق نشان داد 10 عامل “انگیزه‌های مالی برای ورزشکاران، توجه به ورزش بانوان، استفاده از مربیان توانمند، ارزیابی صحیح، اردوهای منظم، توجه به رشته‌های پرمدال، مدیریت استعدادیابی، توجه به آموزش ورزشکاران، توجه به آموزش مربیان و عوامل مدیریتی” به عنوان عوامل موفقیت ایران در بازی‏های المپیک شناسایی شد " و در الویت بندی عوامل «توجه به رشته‌های پرمدال» بالاترین رتبه و «ارزیابی صحیح» پایین‏ترین رتبه را به خود اختصاص داده‏اند. لذا با ارائه جوایز مناسب ، سرمایه گذاری در بخش ورزش بانوان ، استفاده ازمربیان درجه یک و موفق و باتجربه، اردوهای منظم ورزشی و روش اصولی و علمی فرایند استعدادیابی گامی مؤثر در موفقیت ایران در بازی‌های المپیک می توان برداشت.

کلیدواژه‌ها