عوامل مؤثر بر توسعه‌ی گردشگری ورزشی با تاکید بر جاذبه های طبیعی ورزشی استان البرز

نوع مقاله: مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 کارشناسی ارشد مدیریت ورزشی دانشگاه پیام نور

2 دانشیار مدیریت ورزشی دانشگاه پیام نور

10.30473/arsm.2020.6456

چکیده

هدف : اولویت بندی عوامل مؤثر بر توسعه گردشگری ورزشی استان البرز، با تأکید بر جاذبه های طبیعی- ورزشی .
روش شناسی: نمونه آماری این تحقیق برابر با جامعه آماری(75N=) و شامل سه گروه از کارشناسان ورزشی)40 (n= ،کارشناسان آژانس های مسافرتی فعال در تورگردانی(20n=) و کارشناسان سازمان میراث فرهنگی و گردشگری استان البرز (15n=) بود. روش پژوهش به صورت توصیفی- مقایسه ای است. جهت جمع آوری اطلاعات از پرسشنامه استاندارد استفاده شد. روایی پرسشنامه با نظرسنجی از اساتید و متخصصان مرتبط و همچنین تحلیل عاملی تأیید و پایایی کلی پرسشنامه و خرده مقیاس ها با استفاده از آزمون آلفای کرونباخ تأیید شد. برای تجزیه و تحلیل داده ها از آزمون های کولموگراف- اسمیرنوف، فریدمن و کروسکال والیس استفاده شد.
یافته ها: نتایج نشان داد که بین دیدگاه سه گروه مورد مطالعه از نظر رتبه بندی، جاذبه های طبیعی/ ورزشی بر توسعه گردشگری ورزشی استان البرز تفاوت معناداری وجود نداشت. همچنین از میان جاذبه های طبیعی/ ورزشی استان البرز برای توسعه گردشگری، جاذبه های مرتبط با ورز شهای زمستانی و جاذبه های مرتبط با تپه نوردی و طبیعت گردی به ترتیب در اولویت اول و دوم و جاذبه های مربوط بیابان گردی در اولویت آخرقرار داشتند.
نتیجه گیری: به طور کلی استان البرز دارای جاذبه های طبیعی زیادی برای جذب گردشگران ورزشی می باشد. بنابراین برای توسعه گردشگری ورزشی استان لازم است که با آموزش نیروی انسانی، استخدام نیروی متخصص و تحصیل کرده، مدیریت صحیح، با تصمیمات و اقدامات مناسب در پیشبرد و توسعه این صنعت مهم گامی اساسی برداشت.

کلیدواژه‌ها