با همکاری مشترک دانشگاه پیام نور و انجمن مدیریت ورزشی ایران

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 استادیار مدیریت ورزشی دانشگاه کردستان، سنندج

2 کارشناس ارشد تربیت بدنی دانشگاه کردستان، سنندج

3 کارشناس ارشد تربیت بدنی دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران مرکز

چکیده

مطالعه پرخاشگری در محیط‌های ورزشی و در بین ورزشکاران موضوعی است که تحقیقات زیادی را در زمینه  مدیریت ورزشی، در طی دهه‌های اخیر به خود اختصاص داده است. هدف از این پژوهش بررسی نقش ترتیب تولد بر میزان پرخاشگری ورزشکاران رشته‌های تیمی و انفرادی بود. تحقیق از نوع توصیفی بوده و جامعه آماری آن شامل تمامی دانش‌آموزان شرکت کننده در مسابقات قهرمانی آموزشگاه‌های کشور در سال1389 (535 نفر) است که از میان آنها تعداد 327 نفر، به روش نمونه‌گیری تصادفی ساده انتخاب شده و  به چهار گروه (فرزندان اول خانواده، فرزندان دوم، سوم، چهارم و به بعد) تقسیم شدند. از پرسش‌نامه استاندارد باس و پری (1992) استفاده شد که روائی صوری(نظرمتخصصان ) و پایایی آن به تأئید رسید( آلفای کرونباخ 89/0r= ). برای آزمون فرضیه‌ها از روش آماری ANOVA استفاده شد. یافته‌ها نشان داد، در میزان پرخاشگری کلامی بین ترتیب تولدهای مختلف در ورزشکاران رشته‌های انفرادی تفاوت معنی‌داری وجود دارد(017/0 p<) و نتایج آزمون تعیبی شفه حاکی از تفاوت بارز بین فرزند اول و سوم بود (028/0 P<) اما تفاوت معنی‌داری در میزان پرخاشگری بین ترتیب تولدهای مختلف در ورزشکاران رشته‌های تیمی وجود ندارد (05/0p> ). به طور کلی می‌توان گفت ترتیب تولد رابطه معنی‌داری با میزان پرخاشگری رشته‌های انفرادی دارد.

کلیدواژه‌ها

-       Afruz, Gh., Amraii, K., Taghizadeh, M.R., & Yazdani, M.J. (2010). Effect of physical training on aggression reduction, slow-paced student. Journal of Motor Learning and Development, 3(1), 37-49.
-       Alavi, S.S., & et al. (2009). Religion's role in reducing aggression. Journal of Isfahan University of Medical Sciences. 14, 82- 95.
-       Alvani, S.H., Jamshidi, S., Alvani, S.H., & Barari, A. (2013). Comparison of aggression amount among athletic students of different sports. International Research Journal of Applied and Basic Sciences, 5(4), 502-505.
-       Bich, N. (2009). Aggression as function of ambient temperature and prior anger arousal. Journal of  personality and social psychology, 60, 183-189.
-       Dosti, A. (2012). Birth order on intelligence and personality affects kids. Journal of Salamat, 16, 22-34.
-       Fathi Rezaie, Z., Abdoli, B., & Farsi, A. (2013). Determination of validity and reliability of Farsi version of the competitive aggressiveness and anger scale among athletes. Sports Psychology Studies, 7(2), 1-14.
-       Gee, C. J., Leith. L. M. (2007). Aggressive behavior in professional ice hockey: acroos-cultural comparison of north American and European born NHL player. Journal of psychology of sport and exercise, 8, 567-583.
-       Gill, D.L.,  & Williams, L. (2008).  Psychological dynamics of sport and exercise (3rd ed.).  Champaign, IL:  Human Kinetics.
-       Grange,P., & Kerr, J.H. (2010). Physical aggression in Australian football: A qualitative study of elite athletes. Psychology of Sport and Exercise, 11, 36-43.
-       Jalali, O. (2011). Spectator Violence at football stadiums in Tehran Solution to control the manager's viewpoint Sport. This thesis steady MS, Islamic Azad University, Karaj Branch. 87- 102.
-       Jalali, O. (2013). Violence in Tehran and guidelines for the football fans To aggression reduce. Journal of Crime Prevention Studies, 8(27), 37-54.
-        Jarvis, M. (2010). Sport psychology of concepts and applications, the translation of R.Karimi first release of printing. Payamavaran Kalk Azad publication.
-       Keeler, M. (2007). The differences in sport aggression, life aggression, and life assertion among adult male and female collision, contact, and noncontact sport athletes journal of sport behavior, 30, 1,57.
-       Lauricella. A. (2007). The sibling relationship as a representative context for the activation of  underling psychological mechanisms associated with aggression: an evolutionary perspective, master of arts, submitted to the graduate  college of bowling green state university, 22, 79-91.
-       Maxwell. J. P., Moores. E. (2008). Anger rumination: An antecedent of athlete aggression? Psychology of sport and execise, 5, 279-289.
-       Ramazaninezhad, R., Rahmaniniya, F., & Bromandi, M. (2009). Assessment of aggressive behavior Pegah football players in the League competition Professional football in Iran. Journal of Sport Management, 1, 18- 33.
-        Russell, G. W. (2008). Aggression in the sports world: A social psychological perspective. New York: Oxford University Press.
-        Sholtez, D. (2008). Theories of Personality.  Karimi, Y et al. Tehran: university of Tehran.
-        Tabrizi, A.R. (2010). "Vndalysm (Foundations of social psychology, sociology and psychology Vndalysty conduct studies on issues of radical pathology and social behavior) ", Tehran: university of Tehran, Second edition.
-        Verma, A. (2014). Comparson of aggressive behavior between individual and team sports persons. 2(4), 116- 121.