با همکاری مشترک دانشگاه پیام نور و انجمن مدیریت ورزشی ایران

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 استادیار گروه تربیت بدنی دانشگاه آزاد اسلامی ارومیه

2 گروه تربیت بدنی دانشگاه آزاد اسلامی واحد ارومیه

3 گروه علوم تربیتی دانشگاه آزاد اسلامی واحد ارومیه

چکیده

هدف از این پژوهش، بررسی ساختار عاملی پرسش‌نامة شش عاملی تنظیمات رفتاری در ورزش، در ورزشکاران دانشگاهی است. تعداد 503 دانشجو (265 زن و 238 مرد) به روش نمونه‌گیری تصادفی خوشه‌ای از بین دانشجویان عضو تیم‌های ورزشی دانشگاه‌های شهر ارومیه انتخاب شدند. نتایج تحلیل عامل اکتشافی شش عاملی را برای ساختار پرسشنامه با 29/70 درصد کل واریانس تبیین‌ شده مشخص کرد. نتایج تحلیل عامل تأییدی نشان داد که مدل شش عاملی برازش مناسبی با داده‌ها دارد. همچنین، ارتباط مثبت و معنی‏دار ابعاد خودپیرو با میل به ادامة ورزش و جهت‌گیری هدفی تکلیف‌گرا و ارتباط منفی ابعاد کنترلی با میل به ادامة ورزش و جهت‌گیری هدفی تکلیف‌گرا، از اعتبار همزمان پرسشنامة حمایت می‌کند. نتایج آلفای کرونباخ بالای 80/0 برای تمامی عامل‌های پرسشنامه، بیانگر پایایی مناسب پرسشنامه در ورزش دانشجویی می‌باشد. در کل، یافته‌ها بیانگر آن است که پرسشنامة تنظیمات رفتاری در ورزش ابزار اندازه‌گیری با روایی و پایایی مطلوبی برای سنجش تنظیمات انگیزش ورزشی در ورزش دانشگاهی می‌باشد.

کلیدواژه‌ها

 احمدی، مالک؛ نمازی‌زاده، مهدی؛ مختاری، پونه. (1391). جو انگیزشی ادراک شده، خشنودی از نیازهای روانشناختی و انگیزش خودمختاری در ورزش کودکان پسر. پژوهش در مدیریت ورزشی و رفتار حرکتی، شماره3، صص139-125.##اس واینبرگ، رابرت؛ گولد، دنیل. (2011). مبانی روان‌شناسی ورزش و تمرین، ترجمه واعظ ‌موسوی، سید‌محمد‌کاظم و همکاران (1392). تهران: انتشارات حتمی.##بهزادنیا، بهزاد؛ احمدی، مالک؛ کشتی‏دار، محمد. (1392). ارتباط بین ادراکات از حمایت استقلالی والدین با شاخص‌های بهزیستی دانشجویان پسر ورزشکار: با رویکرد نظریه‏ی خودمختاری. پژوهش در ورزش دانشگاهی، شماره 3، صص108-93.##شفیع زاده، محسن. (1386). تعیین اعتبار و پایایی پرسشنامه‌های انگیزش شرکت در فعالیت‌بدنی و تکلیف‌گرایی و خودگرایی در ورزش در نوجوانان. شماره 14، صص31-15.##    
  Ames, C. (1992). Achievement goals, motivational climate, and motivational processes. In G. C. Roberts (Ed.), Motivation in sports and exercise (pp. 161–176). Champaign, IL: Human Kinetics.##Assor, A., Vansteenkinste, M., & Kaplan, A. (2009). Identified versus introjected approach and introjected avoidance motivations in school and in sports: The limited benefits of self-worth strivings. Journal of Educational Psychology, 101, 482–497.##Chan, D. K. C., Hagger, M. S., & Spray, C. M. (2011). Treatment motivation for rehabilitation after a sport injury: Application of the trans-contextual model. Psychology of Sport and Exercise, 12, 83-92.##Chatzisarantis, N. L. D., Hagger, M. S., Biddle, S. J. H., Smith, B., & Wang, J.C.K. (2003).A meta-analysis of perceived locus of causality in sport and physical activity contexts. Journal of Sport and Exercise Psychology, 25, 284-306.##Chatzisarantis, N., Biddle, S., & Meek, G. (1997). A self-determination theory approach to the study of intentions and the intention-behaviour relationship in children’s physical activity. British Journal of Health Psychology, 2, 343–360.##De Charms, R. (1968). Personal causation: The internal affective determinants of behavior. New York: Academic Press.##Deci, E. L. (1971). Effects of externally mediated rewards on intrinsic motivation. Journal of Personality and Social Psychology, 18, 105-115.##Deci, E. L., & Ryan, R. M. (1985). Intrinsic motivation and self-determination in human behavior. New York, NY: Plenum Press.##Deci, E. L., & Ryan, R. M. (2000). The “what” and “why” of goal pursuits: Human needs and the self-determination of behavior. Psychological Inquiry, 11, 227–68.##Deci, E. L., & Ryan, R. M. (2002). Handbook of self-determination research. Rochester, NY: University of Rochester Press.##Duda, J.L., & Nicholls, J. (1992). Dimensions of achievement motivation in  schoolwork and spon. Journal of Educational Psychology, 84, I-10.##Gucciardi, D.F. (2010). Mental toughness profiles and their relations with achievement goals and sport motivation in adolescent Australian footballers. Journal of Sports Sciences, 28 (6). 615-625.##Hodge, K.P, Allen, J., & Smellie, L. (2008) Motivation in Masters sport: Achievement and social goals, Psychology of Sport and Exercise, 9 (2), pp. 157-176.##Holland, M. J. G., Sharp, L.,Woodcock, C., Cumming, J., & Duda, J. L. (2010). Validity and reliability of the Behavioral Regulation in Sport Questionnaire (BRSQ) with youth athletes. Journal of Sport & Exercise Psychology, 32, 175-176.##Hu, L-t., & Bentler, P.M. (1999). Cutoff criteria for fit indexes in covariance structure analysis: Conventional criteria versus new alternatives. Structural Equation Modeling, 6, 1-55.##Li, F. (1999). The Exercise Motivation Scale: Its multifaceted structure and construct validity. Journal of Applied Sport Psychology, 11, 97-115.##Lonsdale, C., Hodge, K., & Rose, E. (2009). Athlete burnout in elite sport: A self-determination perspective. Journal of Sports Sciences, 27, 785-795.##Lonsdale, C., Hodge, K., & Rose, E. A. (2008). The Behavioural Regulation in Sport Questionnaire (BRSQ) :Instrument  development and initial validity evidence. Journal of Sport and Exercise Psychology, 30,323-355.##Mallett, C., Kawabata, M., Newcombe, P., Otero-Forero, A., & Jackson, S. (2007). Sport motivation scale-6 (SMS-6): a revised six-factor sport motivation scale. Psychology of Sport and Exercise, 8, 600-614. ##Martens, M., & Webber, S. (2002). Psychometric properties of the sport motivation scale: an evaluation with college varsity athletes from the US. Journal of Sport & Exercise Psychology, 24, 254-270##Mouratidis, A., Lens, W., & Vansteenkiste, M. (2010). Feedback makes a difference: The motivating role of communicating in an autonomy-supporting way. Journal of Sport & Exercise Psychology, 32, 619-637.##Pelletier, L., Fortier, M., Vallerand, R., Tuson, K., Brière, N., & Blais, M. (1995). Toward a new measure of intrinsic motivation, extrinsic motivation, and motivation in sports: the sport motivation scale (SMS). Journal of Sport and Exercise Psychology, 17, 35-54.##Raedeke, T.D., & Smith, A.L. (2001). Development and preliminary validation of an athlete burnout measure. Journal of Sport and Exercise Psychology, 23, 281-306.##Riemer, H., Fink, J.S., & Fitzgerald, M.P. (2002). External validity of the Sport Motivation Scale.  Avante, 8, 57-66.##Ryan, R. M. (1995). Psychological needs and the facilitation of integrative processes. Journal of Personality, 63, 397–427##Ryan, R. M., & Deci, E. L. (2000). Self-determination theory and the facilitation of intrinsic motivation, social development, and well-being. American Psychologist, 55, 68–78.##Shaw, K. L., Ostrow, A., & Beckstead, J. (2005). Motivation and the senior athlete: An examination of the psychometric properties of  the Sport Motivation Scale. Topics in Geriatric Rehabilitation, 21, 206–214.##Standage, M., & Treasure, D. C. (2002). Relationship among achievement goal orientations and multidimensional situational motivation in physical education. British Journal of Educational Psychology, 72, 87-103.##Standage, M., Duda, J. L., & Ntoumanis, N. (2003). A model of contextual motivation in physical education: Using constructs from self-determination and achievement goal theories to predict physical activity intentions. Journal of Educational Psychology, 95, 97–110.##Viladrich, C., Torregrosa, M., & Cruz, J. (2011). Calidad psicométrica de la adaptación española del Cuestionario de Regulación Conductual en el Deporte. Psicothema, 23, 786–794.##Viladrich, C., Appleton, P. R., Quested, E., Duda, J. L., Alcaraz, S., Heuzé, J., … Ntoumanis, N. (2013). Measurement invariance of the Behavioural Regulation in Sport Questionnaire when completed by young athletes across five European countries. International Journal of Sport and Exercise Psychology, 11(4), 37–41.##White, R. W. (1959). Motivation reconsidered: The concept of competence. Psychological Review, 66, 297–333.##