تعداد مقالات: 308
301. تحلیل عاملی تأییدی پرسشنامة هوش هیجانی در ورزش

دوره 2، شماره 1، تابستان 1392، صفحه 139-150

حسین عیدی؛ همایون عباسی؛ امین بخشی چناری؛ معصومه فدایی؛ آکو ابراهیم فقهی


302. تدوین راهبردهای توسعه ورزش قهرمانی ایران

دوره 5، شماره 3، زمستان 1395، صفحه 127-142

ابوالفضل فراهانی؛ لقمان کشاورز؛ علی صادقی


303. ارتباط سطح سواد اطلاعاتی و عملکرد تحصیلی دانشجویان کارشناسی ارشد تربیت بدنی دانشگاه شیراز

دوره 5، شماره 4، بهار 1396، صفحه 109-115

لقمان کشاورز؛ ابوالفضل فراهانی؛ لیلا قربانی قهفرخی؛ محمد مهدی تمدن


304. تحلیل محیطی ورزش حرفه ای کشور

دوره 6، شماره 1، تابستان 1396، صفحه 108-118

مرتضی رضایی صوفی؛ ابوالفضل فراهانی؛ عباس شعبانی


306. شناسایی و اولویت بندی فرصت های کارآفرینانه گردشگری ورزشی ( شهرستان دزفول)

دوره 8، شماره 3، زمستان 1398، صفحه 129-146

10.30473/arsm.2020.6457

رضا محمد کاظمی؛ مهناز پوریز؛ بتول درویش زاده


307. ارزیابی دانش مربیان ورزش دربارة کمک‌های اولیه به ورزشکاران آسیب‌دیده در میادین ورزشی

دوره 2، شماره 1، تابستان 1392، صفحه 151-162

سعید یوسفی؛ پرستو زرکی؛ اسماعیل شریفیان


308. عوامل مؤثر بر توسعه‌ی گردشگری ورزشی با تاکید بر جاذبه های طبیعی ورزشی استان البرز

دوره 8، شماره 2، پاییز 1398، صفحه 109-116

10.30473/arsm.2020.6456

نگار امین رستمکلایی؛ حسین پورسلطانی زرندی