نویسنده = معصومه بابایی مبارکه
تعداد مقالات: 1
1. ارزیابی WC ,WHR ,BMI و درصد چربی بدن در بانوان متقاضی تحصیل دررشته تربیت بدنی دانشگاه پیام نور

دوره 1، شماره 1، تابستان 1391، صفحه 81-94

آذر آقایاری؛ حبیب هنری؛ معصومه بابایی مبارکه