نویسنده = مهرزاد حمیدی
تعداد مقالات: 2
1. بررسی ابعاد مدیریت داوطلبان ورزش همگانی

دوره 2، شماره 2، پاییز 1392، صفحه 67-78

مهرزاد حمیدی؛ رضا اندام؛ زهرا تسلیمی


2. مطالعة برنامة آموزش، ارزیابی و ارتقای مربیان ورزش کشورهای منتخب و ارائة پیشنهادها

دوره 2، شماره 1، تابستان 1392، صفحه 99-112

ژاله معماری؛ مهرزاد حمیدی؛ طاهره سیفی