نویسنده = مالک احمدی
تعداد مقالات: 4
1. بررسی مدل استراتژیک توسعه ورزش قهرمانی استان آ.شرقی با استفاده از روش SWOT و BSC

دوره 6، شماره 4، بهار 1397، صفحه 27-38

میر محمد کاشف؛ میر حسن سید عامری؛ مالک احمدی؛ داریوش معرفت


3. بررسی ساختار عاملی پرسش‌نامة تنظیمات رفتاری در ورزش (BRSQ-6) در ورزشکاران دانشگاهی

دوره 4، شماره 4، بهار 1395، صفحه 85-96

مالک احمدی؛ بهزاد بهزادنیا؛ جواد امانی ساری بگلو


4. کاربرد نظریۀ خودمختاری در پیش بینی عملکرد شغلی معلمان تربیت بدنی

دوره 3، شماره 2، پاییز 1393، صفحه 77-88

مالک احمدی؛ جواد امانی ساری بگلو؛ وحیده معصومی