ارائه راهبردهای توسعه گردشگری ورزشی (مطالعه موردی شهرستان مینودشت)

نوع مقاله: مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 کارشناس ارشد جغرافیا و برنامه ریزی توریسم ، دانشگاه تهران

2 استاد جغرافیا و برنامه ریزی روستایی دانشگاه تهران

3 استاد دانشکده جغرافیا دانشگاه تهران

چکیده

پژوهش حاضر راهبردهای توسعه گردشگری ورزشی در شهرستان مینودشت را ارائه می دهد. روش تحقیق توصیفی-تحلیلی بوده و جهت گردآوری اطلاعات مورد نیاز از مطالعات کتابخانه ای و میدانی -شامل مشاهده مستقیم و منظم و پرسشنامه- استفاده شده است. برای بدست آوردن پایایی پرسشنامه از ضریب آلفای کرونباخ استفاده شد در این ارتباط ضریب بدست آمده( 0.74 ) نشان دهنده پایایی مطلوب پرسشنامه می باشد. جهت سنجش روایی پرسشنامه، ظاهر و محتوی پرسشنامه توسط 10 نفر از کارشناسان و متخصصین رشته گردشگری تایید شد. گروه های درگیر در این تحقیق عبارتند از: جامعه محلی، مدیران محلی و گردشگران . داده های حاصل از پرسشنامه با استفاده از نرم افزار آماریSPSS V18 و مدل SWOT تجزیه و تحلیل شدند؛ یافته های تحقیق نشان می دهد که ورزش های هوایی مانند پاراگلایدر در بین جاذبه های گردشگری ورزشی شهرستان مینودشت در رتبه اول قرار دارند. یافته های تحقیق نشان می دهد عوامل متعدد بر فرایند توسعه گردشگری ورزشی شهرستان موثر می باشند مهم ترین قوت و ضعف توسعه گردشگری ورزشی در شهرستان مینودشت به ترتیب پایین بودن هزینه حضور در رویدادهای ورزشی وعدم استفاده از تجارب موجود در زمینه توسعه متقابل ورزش و گردشگری می باشد و همچنین مهم ترین فرصت و تهدید به ترتیب امکان حضور گردشگران و ورزشکاران خارجی و کیفیت پایین خدمات آژانس های گردشگری است. در نهایت با تلفیق عوامل درونی و بیرونی بر روی نمودار مدل سوات، راهبردهای تدافعی به عنوان راهبردهای بهینه شناخته شدند.

کلیدواژه‌ها


 اصفهانی، نوشین (1388). تحلیل عوامل مؤثر بر توسعه صنعت جهانگردی ورزشی داخلی و خارجی و ارائه مدل برنامه­ریزی استراتژیک در کشور. رساله دکتری. دانشگاه تهران.##حمیدی، مهرزاد؛ رضوی، محمدحسین؛ امیرنژاد، سعید؛ شفیع زاده، شهرام؛ فضلی درزی، اعظم (1389). «تبیین استراتژی‌های گردشگری ورزشی کشور(ایران)». پژوهش نامه مدیریت ورزشی و علوم حرکتی. سال 6، شماره 12. صص 68-51.##شجاعی، وحید؛ تجاری، فرشاد؛ سلیمانی تپه­سری، بهاره؛ دوستی، مرتضی (1390). «برنامه ریزی راهبردی توریسم ورزشی استان مازندران». فضای جغرافیایی. سال 12، شماره 39، صص 194-173.##علی آبادی، سمیرا؛ حسامی، شیما (1393). «امکان سنجی پیوند عملکردی اکوتوریسم و توریسم ورزشی در ایران (مطالعه موردی: استان کردستان)». فصلنامه پژوهش‌های کاربردی در مدیریت ورزشی. سال 3، شماره 3، صص 50-43.##مهدی زاده، عباس؛ طالب­پور، مهدی؛ فتحی، مهرداد (1392). «بررسی وضعیت گردشگری ورزشی در شهر مشهد بر اساس تحلیل »SWOT. پژوهش‌های کاربردی در مدیریت ورزشی، سال 2، شماره 4، صص 36-23. ##محمودی یکتا، مهدی؛ ذبیحی، اسماعیل؛ جورابلو، مسعود (1391). «تأثیر مؤلفه‌های گردشگری بر گرایش گردشگران ورزشی به ایران». نگرش‌های نو در جغرافیای انسانی. سال4، شماره 2، صص 149-139.##

Chalip, L., & Green B.C (2001), “Leveraging large sports events for tourism: Lessons learned from the Sydney Olympics”. Supplemental proceedings of the travel and tourism. research association 32nd annual conference, Fort Myers, FL, June 10–13.##Cho, Kwang-Min (2004), “Developing Taekwondo as a tourist commodity”. International Journal of Applied sports sciences, No13, 53-62..##Emery.P (2010), “past, present, future major sport event management practice: the practitioner perspective. Sport management review” Sport Management Reviewvol.13.pp. 158-170.##Gratton, C; Henry I (2001). Sport in the city: The role of sport in economic and social regeneration.Routledge, Florence, KY, U..##Gibson, H (Ed) (2006). Sport tourism: Concepts and theories. Oxon: Routledge.##Hinch, T. & J. Higham (2005). “Sport, tourism and authenticity”, European Sport Management Quarterly, 3, pp. 243–256.##Icoz,O; Gunlu, E & Oter,Z(2010).Sport tourism destinations as brand and factors affecting destination choices of soccer teams. 5th International congress on business,economic and Management, pp 1-12.##Kennelly, M & Toohey K (2014), Strategic alliances in sport tourism: National sport organisations and sport tour operators, Sport Management Review, pp1-12.##Kim, W., Jun, H., Walker M., Drane D (2015) Evaluating the perceived social impacts of hosting large-scale sport tourism events: Scale development and validation, Tourism Management 48, pp12-32.##Kozak, M (2005). “Comparative analysis of tourist motivations by nationality and destinations”. Tourism Management, 23, pp. 221–232..##Laimer, P., & Weiss, J (2009). Portfolio Analysis (PFA) as a strategic tool for tourism policy: an integrated analysis of overnight data. Tourism Review, 64(1), 17-31.##Taleghani GH.R & Ghafari A (2014), Providing a management model for the development of sports Tourism, The 3rd International Geography Symposium-GEOMED 2013: 289-298.##Tu, Y. H (2011). Destination Marketing on the Internet: The Effectiveness of Advanced DESCENT.Ling Tung University.##Van der Zee, E (2011), Image improvement as a tangible legacy of Hallmark events; the case of the 2010 World Cup in South Africa, Research Master Human Geography and planning Faculty of Geosciences, pp1-23.##Yate, B (2006). “Sport Tourism Planning Template”, Canadian Sport Tourism Alliance and the Ontario Ministry of Tourism and Recreation, pp4-39.##