مقایسه ویژگی‌های شغلی داوران فوتبال ایران

نوع مقاله: مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 مدیریت ورزشی، دانشگاه گیلان

2 مدیریت ورزشی دانشگاه بوعلی سینا

3 مدیریت ورزشی دانشگاه پیام نور

چکیده

هدف از مطالعه حاضر، مقایسه ویژگی‌های شغلی داوران فوتبال ایران با استفاده از نظریه مدل ویژگی‌های شغل بود که طی چند دهه اخیر در مرکز ثقل مطالعات قرار گرفته است. کلیه داوران و کمک‌داوران لیگ برتر و لیگ دسته اول فوتبال ایران (157 نفر) به پرسشنامه ویژگی‌های شغلی جاکو (2004) پاسخ دادند. برای تحلیل داده‌ها از آزمون‌های اندازهگیری مکرر، بونفرونی و حداقل مجذورات بخشی (PLS) استفاده شده است. نتایج نشان داد ویژگی‌های تنوع مهارت (79/0)، تخصص (77/0)، بازخورد از شغل (62/0)، پردازش اطلاعات (61/0)، استقلال در کار(53/0)، اهمیت وظیفه (50/0) و حل مسئله (27/0) به ترتیب اثر معنی‌داری بر ویژگی‌های اصلی شغل داشتند. البته از دیدگاه داوران ویژگی‌های اهمیت وظیفه، تخصص و تنوع مهارت به مراتب بیشتر از ویژگی‌های بازخورد از شغل، استقلال در کار و حل مسئله در این شغل وجود دارد (05/0≤P). بنابراین با توجه به بارعاملی و اولویت ابعاد شغلی، می‌توان ویژگی حل مسئله را از این مدل برای داوران حذف کرد، در صورتی که دو بعد تخصص و پردازش اطلاعات را می‌توان برای جزو ویژگی‌های اصلی شغل داوری قرار داد. به طور کلی، داوران فوتبال این شغل  را مهم، تخصصی، ارزشمند و پر مسئولیت می‌دانند.

کلیدواژه‌ها