نمایه کلیدواژه ها

آ

 • آمادگی جسمانی ارتباط بین هوش هیجانی، آمادگی جسمانی و کیفیت زندگی دانشجویان [دوره 2، شماره 1، 1392، صفحه 85-98]
 • آموزش مطالعة برنامة آموزش، ارزیابی و ارتقای مربیان ورزش کشورهای منتخب و ارائة پیشنهادها [دوره 2، شماره 1، 1392، صفحه 99-112]
 • آموزش از راه دور طراحی الگوی تضمین کیفیت آموزش تربیت بدنی در نظام آموزش از راه دور [دوره 2، شماره 2، 1392، صفحه 119-135]

ا

 • احساس از موفقیت ورزشی تعیین رابطه سخت رویی و انگیزه پیشرفت با احساس از موفقیت ورزشی در دانشجویان ورزشکار دانشگاه¬های ایران و عراق [دوره 2، شماره 3، 1392، صفحه 75-88]
 • ادارات ورزش و جوانان پیش‌بینی رضایت شغلی کارکنان ادارات کل ورزش و جوانان استان‌های غرب کشور بر اساس سبک رهبری خدمتگزار [دوره 2، شماره 1، 1392، صفحه 113-120]
 • ادارة کل تربیت بدنی دانشگاه پیام نور تبیین وضعیت موجود ادارة کل تربیت بدنی دانشگاه پیام نور با استفاده از تحلیل SWOT [دوره 2، شماره 1، 1392، صفحه 61-74]
 • ایران ارزیابی و تحلیل عملکرد ورزشکاران ایران در بازی های المپیک تابستانی (1948 لندن-2012 لندن) [دوره 2، شماره 4، 1392، صفحه 91-102]
 • ارتباط دانشگاه- ورزش بررسی تعامل بین محیط آکادمیک و صنعت ورزش ایران براساس تحلیل اسناد و ساختار [دوره 2، شماره 2، 1392، صفحه 91-109]
 • ارتقا مطالعة برنامة آموزش، ارزیابی و ارتقای مربیان ورزش کشورهای منتخب و ارائة پیشنهادها [دوره 2، شماره 1، 1392، صفحه 99-112]
 • ارزیابی مطالعة برنامة آموزش، ارزیابی و ارتقای مربیان ورزش کشورهای منتخب و ارائة پیشنهادها [دوره 2، شماره 1، 1392، صفحه 99-112]
 • ارزیابی درونی طراحی الگوی تضمین کیفیت آموزش تربیت بدنی در نظام آموزش از راه دور [دوره 2، شماره 2، 1392، صفحه 119-135]
 • ارزیابی عملکرد تحلیل عاملی شاخص‌های ارزیابی عملکرد مربیان حرفه‌ای فوتبال ایران [دوره 2، شماره 1، 1392، صفحه 35-48]
 • ارزیابی کالاهای ورزشی داخلی و خارجی ارتباط ملی‌گرایی مصرفی با تجمل‌گرایی، پذیرش فرهنگی و تهدید ادراک شدة اقتصادی در ارزیابی کالاهای ورزشی داخلی و خارجی [دوره 2، شماره 1، 1392، صفحه 11-24]
 • ارزش ویژه برند تاثیر عناصر منتخب آمیخته بازاریابی بر ارزش ویژه برند در خدمات ورزشی [دوره 2، شماره 2، 1392، صفحه 11-20]
 • استاندارد سازی بررسی روایی و پایایی پرسشنامه انگیزه های مشارکت زنان در ورزش های تفریحی آبی [دوره 2، شماره 4، 1392، صفحه 11-22]
 • اعنبارسنجی طراحی الگوی تضمین کیفیت آموزش تربیت بدنی در نظام آموزش از راه دور [دوره 2، شماره 2، 1392، صفحه 119-135]
 • الگو طراحی الگوی تضمین کیفیت آموزش تربیت بدنی در نظام آموزش از راه دور [دوره 2، شماره 2، 1392، صفحه 119-135]
 • اماکن ورزشی مکان‌یابی اماکن ورزشی با استفاده از سیستم اطلاعات جغرافیایی (GIS)؛ مطالعة موردی شهرسقز [دوره 2، شماره 1، 1392، صفحه 25-34]
 • انتخاب تدوین معیارهای انتخاب مربیان ملی والیبال کشور [دوره 2، شماره 2، 1392، صفحه 109-118]
 • انتظارات شغلی نقش مدیریت و سیاستگزاری دانشکده‌ها و گروه‌های تربیت‌بدنی در هدایت انتظارات شغلی دانشجویان (تعیین راهبرد و سیاست) [دوره 2، شماره 1، 1392، صفحه 121-138]
 • انگیختگی تحلیل رابطه بین لذت، انگیختگی، نگرش به تبلیغ و قصد آینده مصرف‌کننده در خدمات ورزشی (مطالعه موردی دانشجویان دانشگاه تهران) [دوره 2، شماره 3، 1392، صفحه 47-60]
 • انگیزش طراحی مدل پیش بینی پیامدهای نگرشی و رفتاری مربیان حرفهای فوتبال ایران [دوره 2، شماره 2، 1392، صفحه 79-90]
 • انگیزش رابطه بین انگیزه ورزش و میزان موفقیت شغلی کارکنان اداره کل آموزش وپرورش استان کرمانشاه [دوره 2، شماره 3، 1392، صفحه 22-11]
 • انگیزه بیرونی ارتباط بین انگیزه‌های مشارکت، لذت و تعهد ورزشی بانوان شرکت کننده در فعالیت‌های ورزشی [دوره 2، شماره 3، 1392، صفحه 37-47]
 • انگیزه پیشرفت تعیین رابطه سخت رویی و انگیزه پیشرفت با احساس از موفقیت ورزشی در دانشجویان ورزشکار دانشگاه¬های ایران و عراق [دوره 2، شماره 3، 1392، صفحه 75-88]
 • انگیزه درونی ارتباط بین انگیزه‌های مشارکت، لذت و تعهد ورزشی بانوان شرکت کننده در فعالیت‌های ورزشی [دوره 2، شماره 3، 1392، صفحه 37-47]
 • انگیزه مشارکت نقش وضعیت اجتماعی - اقتصادی (SES) در انگیزه مشارکت شهروندان به ورزش‌های همگانی – تفریحی [دوره 2، شماره 3، 1392، صفحه 89-104]
 • انگیزه ورزش رابطه بین انگیزه ورزش و میزان موفقیت شغلی کارکنان اداره کل آموزش وپرورش استان کرمانشاه [دوره 2، شماره 3، 1392، صفحه 22-11]
 • اهمیت وظیفه مقایسه ویژگی‌های شغلی داوران فوتبال ایران [دوره 2، شماره 4، 1392، صفحه 55-66]

ب

 • بازی‌های المپیک ارزیابی و تحلیل عملکرد ورزشکاران ایران در بازی های المپیک تابستانی (1948 لندن-2012 لندن) [دوره 2، شماره 4، 1392، صفحه 91-102]
 • باشگاه فولاد مبارکه سپاهان ارتباط بین مدیریت مشارکتی و رفتار شهروندی سازمانی کارکنان باشگاه فولاد مبارکه سپاهان [دوره 2، شماره 4، 1392، صفحه 113-128]
 • باشگاه های ورزشی تفاوت آگاهی های حقوقی و مسئولیت مدنی مربیان ورزش زن و مرد در رویداهای ورزشی [دوره 2، شماره 4، 1392، صفحه 79-90]
 • بخش بندی بازار بخش‌بندی بازار خدمات مجموعه‌های ورزشی بخش خصوصی مبتنی بر کیفیت ادراک شده مشتریان [دوره 2، شماره 4، 1392، صفحه 128-144]

پ

 • پایایی و روایی بررسی روایی و پایایی پرسشنامه انگیزه های مشارکت زنان در ورزش های تفریحی آبی [دوره 2، شماره 4، 1392، صفحه 11-22]
 • پذیرش فرهنگی ارتباط ملی‌گرایی مصرفی با تجمل‌گرایی، پذیرش فرهنگی و تهدید ادراک شدة اقتصادی در ارزیابی کالاهای ورزشی داخلی و خارجی [دوره 2، شماره 1، 1392، صفحه 11-24]

ت

 • تبلیغات تاثیر عناصر منتخب آمیخته بازاریابی بر ارزش ویژه برند در خدمات ورزشی [دوره 2، شماره 2، 1392، صفحه 11-20]
 • تبلیغات عاطفی تحلیل رابطه بین لذت، انگیختگی، نگرش به تبلیغ و قصد آینده مصرف‌کننده در خدمات ورزشی (مطالعه موردی دانشجویان دانشگاه تهران) [دوره 2، شماره 3، 1392، صفحه 47-60]
 • تجمل‌گرایی ارتباط ملی‌گرایی مصرفی با تجمل‌گرایی، پذیرش فرهنگی و تهدید ادراک شدة اقتصادی در ارزیابی کالاهای ورزشی داخلی و خارجی [دوره 2، شماره 1، 1392، صفحه 11-24]
 • تحلیل SWOT تبیین وضعیت موجود ادارة کل تربیت بدنی دانشگاه پیام نور با استفاده از تحلیل SWOT [دوره 2، شماره 1، 1392، صفحه 61-74]
 • تحلیل SWOT بررسی وضعیت گردشگری ورزشی در شهر مشهد بر اساس تحلیل SWOT [دوره 2، شماره 4، 1392، صفحه 23-36]
 • تحلیل اسناد بررسی تعامل بین محیط آکادمیک و صنعت ورزش ایران براساس تحلیل اسناد و ساختار [دوره 2، شماره 2، 1392، صفحه 91-109]
 • تحلیل عاملی تأییدی تحلیل عاملی تأییدی پرسشنامة هوش هیجانی در ورزش [دوره 2، شماره 1، 1392، صفحه 139-150]
 • تدوین برنامه عملیاتی تدوین برنامه عملیاتی ورزش دانشجویی دانشگاه آزاد اسلامی [دوره 2، شماره 4، 1392، صفحه 37-54]
 • تربیت‌بدنی نقش مدیریت و سیاستگزاری دانشکده‌ها و گروه‌های تربیت‌بدنی در هدایت انتظارات شغلی دانشجویان (تعیین راهبرد و سیاست) [دوره 2، شماره 1، 1392، صفحه 121-138]
 • ترویج فروش تاثیر عناصر منتخب آمیخته بازاریابی بر ارزش ویژه برند در خدمات ورزشی [دوره 2، شماره 2، 1392، صفحه 11-20]
 • تصویر مرکز تاثیر عناصر منتخب آمیخته بازاریابی بر ارزش ویژه برند در خدمات ورزشی [دوره 2، شماره 2، 1392، صفحه 11-20]
 • تضمین کیفیت طراحی الگوی تضمین کیفیت آموزش تربیت بدنی در نظام آموزش از راه دور [دوره 2، شماره 2، 1392، صفحه 119-135]
 • تعارض سازمانی تبیین مدل منابع تعارض سازمانی در دبیران تربیت بدنی استان البرز با تاکید بر نقش تعدیلگر جنسیت [دوره 2، شماره 3، 1392، صفحه 105-114]
 • تعهد سازمانی ارتباط بین رضایت شغلی، هوش هیجانی و تعهد سازمانی کارکنان ادارات تربیت بدنی دانشگاه های تهران [دوره 2، شماره 2، 1392، صفحه 43-56]
 • تعهد ورزشی تعیین رابطه بین شیوه‌های اعمال قدرت مربیان و تعهد ورزشی جودوکاران باشگاه‌های تهران [دوره 2، شماره 3، 1392، صفحه 23-36]
 • تعهد ورزشی ارتباط بین انگیزه‌های مشارکت، لذت و تعهد ورزشی بانوان شرکت کننده در فعالیت‌های ورزشی [دوره 2، شماره 3، 1392، صفحه 37-47]
 • تغییر رفتار ورزشی ارتباط بین عوامل بازدارنده فعالیت بدنی با مراحل تغییر رفتار ورزشی در جانبازان و معلولین شهر ارومیه [دوره 2، شماره 3، 1392، صفحه 115-128]
 • تکواندو ارزیابی و تحلیل عملکرد ورزشکاران ایران در بازی های المپیک تابستانی (1948 لندن-2012 لندن) [دوره 2، شماره 4، 1392، صفحه 91-102]
 • تنوع مهارت طراحی مدل پیش بینی پیامدهای نگرشی و رفتاری مربیان حرفهای فوتبال ایران [دوره 2، شماره 2، 1392، صفحه 79-90]
 • تهدید اقتصادی ادراک شده ارتباط ملی‌گرایی مصرفی با تجمل‌گرایی، پذیرش فرهنگی و تهدید ادراک شدة اقتصادی در ارزیابی کالاهای ورزشی داخلی و خارجی [دوره 2، شماره 1، 1392، صفحه 11-24]
 • تولیدکنندگان ورزشی تعیین و مقایسه علل تمایل مشتریان به خرید کالاهای ورزشی خارجی از دیدگاه تولیدکنندگان، فروشندگان و مصرف کنندگان [دوره 2، شماره 2، 1392، صفحه 21-32]

ج

 • جانباز ارتباط بین عوامل بازدارنده فعالیت بدنی با مراحل تغییر رفتار ورزشی در جانبازان و معلولین شهر ارومیه [دوره 2، شماره 3، 1392، صفحه 115-128]
 • جنسیت تبیین مدل منابع تعارض سازمانی در دبیران تربیت بدنی استان البرز با تاکید بر نقش تعدیلگر جنسیت [دوره 2، شماره 3، 1392، صفحه 105-114]
 • جودوکاران تعیین رابطه بین شیوه‌های اعمال قدرت مربیان و تعهد ورزشی جودوکاران باشگاه‌های تهران [دوره 2، شماره 3، 1392، صفحه 23-36]

ح

 • حل مسئله مقایسه ویژگی‌های شغلی داوران فوتبال ایران [دوره 2، شماره 4، 1392، صفحه 55-66]

خ

 • خارجی تعیین و مقایسه علل تمایل مشتریان به خرید کالاهای ورزشی خارجی از دیدگاه تولیدکنندگان، فروشندگان و مصرف کنندگان [دوره 2، شماره 2، 1392، صفحه 21-32]
 • خدمات ورزشی تحلیل رابطه بین لذت، انگیختگی، نگرش به تبلیغ و قصد آینده مصرف‌کننده در خدمات ورزشی (مطالعه موردی دانشجویان دانشگاه تهران) [دوره 2، شماره 3، 1392، صفحه 47-60]
 • خرید تعیین و مقایسه علل تمایل مشتریان به خرید کالاهای ورزشی خارجی از دیدگاه تولیدکنندگان، فروشندگان و مصرف کنندگان [دوره 2، شماره 2، 1392، صفحه 21-32]
 • خودکارآمدی شغلی تدوین مدل ارتباطی خودکارآمدی شغلی و هوش سازمانی در وزارت ورزش و جوانان ایران [دوره 2، شماره 4، 1392، صفحه 67-78]

د

 • دانش آموختگان تحصیلات تکمیلی بررسی عوامل محیطی موثر بر روحیه کارآفرینی دانش آموختگان تحصیلات تکمیلی رشته تربیت بدنی [دوره 2، شماره 3، 1392، صفحه 61-74]
 • دانش‌آموزان مقطع متوسطه مقایسة نگرش دانش‌آموزان و معلمان سایر دروس به معلمان تربیت بدنی در مقطع متوسطة بندرعباس [دوره 2، شماره 1، 1392، صفحه 75-84]
 • دانشکد‌های تربیت بدنی بررسی تعامل بین محیط آکادمیک و صنعت ورزش ایران براساس تحلیل اسناد و ساختار [دوره 2، شماره 2، 1392، صفحه 91-109]
 • دانشگاه آزاد اسلامی تدوین برنامه عملیاتی ورزش دانشجویی دانشگاه آزاد اسلامی [دوره 2، شماره 4، 1392، صفحه 37-54]
 • داوران تحلیل عاملی تأییدی پرسشنامة هوش هیجانی در ورزش [دوره 2، شماره 1، 1392، صفحه 139-150]
 • داوران فوتبال مقایسه ویژگی‌های شغلی داوران فوتبال ایران [دوره 2، شماره 4، 1392، صفحه 55-66]
 • داوطلب بررسی ابعاد مدیریت داوطلبان ورزش همگانی [دوره 2، شماره 2، 1392، صفحه 67-78]
 • دبیران تربیت بدنی تبیین مدل منابع تعارض سازمانی در دبیران تربیت بدنی استان البرز با تاکید بر نقش تعدیلگر جنسیت [دوره 2، شماره 3، 1392، صفحه 105-114]
 • دوومیدانی ارزیابی و تحلیل عملکرد ورزشکاران ایران در بازی های المپیک تابستانی (1948 لندن-2012 لندن) [دوره 2، شماره 4، 1392، صفحه 91-102]

ر

 • راهبردی چارچوب تبیین و تدوین بیانیة مأموریت کارآفرینی در ورزش کشور از دیدگاه صاحب‌نظران ورزشی [دوره 2، شماره 1، 1392، صفحه 49-61]
 • راهبرد و سیاست نقش مدیریت و سیاستگزاری دانشکده‌ها و گروه‌های تربیت‌بدنی در هدایت انتظارات شغلی دانشجویان (تعیین راهبرد و سیاست) [دوره 2، شماره 1، 1392، صفحه 121-138]
 • رشته تربیت بدنی طراحی الگوی تضمین کیفیت آموزش تربیت بدنی در نظام آموزش از راه دور [دوره 2، شماره 2، 1392، صفحه 119-135]
 • رضایت شغلی پیش‌بینی رضایت شغلی کارکنان ادارات کل ورزش و جوانان استان‌های غرب کشور بر اساس سبک رهبری خدمتگزار [دوره 2، شماره 1، 1392، صفحه 113-120]
 • رضایت شغلی بررسی رابطه عوامل بر انگیزاننده شغلی بر اساس مدل هرزبرگ و رضایت شغلی کارکنان فدراسیون های ورزشی کشور [دوره 2، شماره 2، 1392، صفحه 33-42]
 • رضایت شغلی ارتباط بین رضایت شغلی، هوش هیجانی و تعهد سازمانی کارکنان ادارات تربیت بدنی دانشگاه های تهران [دوره 2، شماره 2، 1392، صفحه 43-56]
 • رضایت‌مندی ارتباط رضایت‌مندی و کیفیت ارائه خدمات عوامل برگزاری با میزان رضایت‌مندی شرکت‌کنندگان در المپیاد ورزش دانشجویی [دوره 2، شماره 4، 1392، صفحه 103-114]
 • رفتار شهروندی سازمانی ارتباط بین مدیریت مشارکتی و رفتار شهروندی سازمانی کارکنان باشگاه فولاد مبارکه سپاهان [دوره 2، شماره 4، 1392، صفحه 113-128]
 • رهبری خدمتگزار پیش‌بینی رضایت شغلی کارکنان ادارات کل ورزش و جوانان استان‌های غرب کشور بر اساس سبک رهبری خدمتگزار [دوره 2، شماره 1، 1392، صفحه 113-120]
 • روحیه کارآفرینی بررسی عوامل محیطی موثر بر روحیه کارآفرینی دانش آموختگان تحصیلات تکمیلی رشته تربیت بدنی [دوره 2، شماره 3، 1392، صفحه 61-74]

س

 • سازمان‌های ورزشی بررسی تعامل بین محیط آکادمیک و صنعت ورزش ایران براساس تحلیل اسناد و ساختار [دوره 2، شماره 2، 1392، صفحه 91-109]
 • سازمان ورزش و جوانان چارچوب تبیین و تدوین بیانیة مأموریت کارآفرینی در ورزش کشور از دیدگاه صاحب‌نظران ورزشی [دوره 2، شماره 1، 1392، صفحه 49-61]
 • سبک رهبری پیش‌بینی رضایت شغلی کارکنان ادارات کل ورزش و جوانان استان‌های غرب کشور بر اساس سبک رهبری خدمتگزار [دوره 2، شماره 1، 1392، صفحه 113-120]
 • سخت رویی تعیین رابطه سخت رویی و انگیزه پیشرفت با احساس از موفقیت ورزشی در دانشجویان ورزشکار دانشگاه¬های ایران و عراق [دوره 2، شماره 3، 1392، صفحه 75-88]
 • سیستم اطلاعات جغرافیایی مکان‌یابی اماکن ورزشی با استفاده از سیستم اطلاعات جغرافیایی (GIS)؛ مطالعة موردی شهرسقز [دوره 2، شماره 1، 1392، صفحه 25-34]

ش

 • شهر مشهد بررسی وضعیت گردشگری ورزشی در شهر مشهد بر اساس تحلیل SWOT [دوره 2، شماره 4، 1392، صفحه 23-36]

ع

 • عامل فنی- آموزشی تحلیل عاملی شاخص‌های ارزیابی عملکرد مربیان حرفه‌ای فوتبال ایران [دوره 2، شماره 1، 1392، صفحه 35-48]
 • عوامل اقتصادی و مالی بررسی عوامل بازدارنده موثر بر میزان شرکت معلمان زن مقاطع سه گانه تحصیلی در فعالیت های ورزشی شهر مرند [دوره 2، شماره 2، 1392، صفحه 57-66]
 • عوامل انگیزشی بررسی رابطه عوامل بر انگیزاننده شغلی بر اساس مدل هرزبرگ و رضایت شغلی کارکنان فدراسیون های ورزشی کشور [دوره 2، شماره 2، 1392، صفحه 33-42]
 • عوامل بازدارنده ارتباط بین عوامل بازدارنده فعالیت بدنی با مراحل تغییر رفتار ورزشی در جانبازان و معلولین شهر ارومیه [دوره 2، شماره 3، 1392، صفحه 115-128]
 • عوامل بهداشتی بررسی رابطه عوامل بر انگیزاننده شغلی بر اساس مدل هرزبرگ و رضایت شغلی کارکنان فدراسیون های ورزشی کشور [دوره 2، شماره 2، 1392، صفحه 33-42]
 • عوامل فرهنگی و اجتماعی بررسی عوامل بازدارنده موثر بر میزان شرکت معلمان زن مقاطع سه گانه تحصیلی در فعالیت های ورزشی شهر مرند [دوره 2، شماره 2، 1392، صفحه 57-66]
 • عوامل محیطی بررسی عوامل محیطی موثر بر روحیه کارآفرینی دانش آموختگان تحصیلات تکمیلی رشته تربیت بدنی [دوره 2، شماره 3، 1392، صفحه 61-74]

ف

 • فدراسیون بررسی رابطه عوامل بر انگیزاننده شغلی بر اساس مدل هرزبرگ و رضایت شغلی کارکنان فدراسیون های ورزشی کشور [دوره 2، شماره 2، 1392، صفحه 33-42]
 • فرایند تحلیل سلسله مراتبی مکان‌یابی اماکن ورزشی با استفاده از سیستم اطلاعات جغرافیایی (GIS)؛ مطالعة موردی شهرسقز [دوره 2، شماره 1، 1392، صفحه 25-34]
 • فوتبال طراحی مدل پیش بینی پیامدهای نگرشی و رفتاری مربیان حرفهای فوتبال ایران [دوره 2، شماره 2، 1392، صفحه 79-90]

ق

 • قدرت مربیان تعیین رابطه بین شیوه‌های اعمال قدرت مربیان و تعهد ورزشی جودوکاران باشگاه‌های تهران [دوره 2، شماره 3، 1392، صفحه 23-36]
 • قصد آینده تحلیل رابطه بین لذت، انگیختگی، نگرش به تبلیغ و قصد آینده مصرف‌کننده در خدمات ورزشی (مطالعه موردی دانشجویان دانشگاه تهران) [دوره 2، شماره 3، 1392، صفحه 47-60]
 • قیمت تاثیر عناصر منتخب آمیخته بازاریابی بر ارزش ویژه برند در خدمات ورزشی [دوره 2، شماره 2، 1392، صفحه 11-20]

ک

 • کارآفرینی چارچوب تبیین و تدوین بیانیة مأموریت کارآفرینی در ورزش کشور از دیدگاه صاحب‌نظران ورزشی [دوره 2، شماره 1، 1392، صفحه 49-61]
 • کارآفرینی ارزیابی کارآفرینی مدیران کل تربیت بدنی جمهوری اسلامی ایران [دوره 2، شماره 3، 1392، صفحه 129-144]
 • کارکنان آموزش وپرورش رابطه بین انگیزه ورزش و میزان موفقیت شغلی کارکنان اداره کل آموزش وپرورش استان کرمانشاه [دوره 2، شماره 3، 1392، صفحه 22-11]
 • کالاهای ورزشی تعیین و مقایسه علل تمایل مشتریان به خرید کالاهای ورزشی خارجی از دیدگاه تولیدکنندگان، فروشندگان و مصرف کنندگان [دوره 2، شماره 2، 1392، صفحه 21-32]
 • کانون های ورزشی تفاوت آگاهی های حقوقی و مسئولیت مدنی مربیان ورزش زن و مرد در رویداهای ورزشی [دوره 2، شماره 4، 1392، صفحه 79-90]
 • کشتی ارزیابی و تحلیل عملکرد ورزشکاران ایران در بازی های المپیک تابستانی (1948 لندن-2012 لندن) [دوره 2، شماره 4، 1392، صفحه 91-102]
 • کیفیت ادراک شده بخش‌بندی بازار خدمات مجموعه‌های ورزشی بخش خصوصی مبتنی بر کیفیت ادراک شده مشتریان [دوره 2، شماره 4، 1392، صفحه 128-144]
 • کیفیت ارائه خدمات ارتباط رضایت‌مندی و کیفیت ارائه خدمات عوامل برگزاری با میزان رضایت‌مندی شرکت‌کنندگان در المپیاد ورزش دانشجویی [دوره 2، شماره 4، 1392، صفحه 103-114]
 • کیفیت زندگی ارتباط بین هوش هیجانی، آمادگی جسمانی و کیفیت زندگی دانشجویان [دوره 2، شماره 1، 1392، صفحه 85-98]
 • کمک‌های اولیه ارزیابی دانش مربیان ورزش دربارة کمک‌های اولیه به ورزشکاران آسیب‌دیده در میادین ورزشی [دوره 2، شماره 1، 1392، صفحه 151-162]

گ

 • گردشگری بررسی وضعیت گردشگری ورزشی در شهر مشهد بر اساس تحلیل SWOT [دوره 2، شماره 4، 1392، صفحه 23-36]
 • گردشگری ورزشی بررسی وضعیت گردشگری ورزشی در شهر مشهد بر اساس تحلیل SWOT [دوره 2، شماره 4، 1392، صفحه 23-36]

ل

 • لذت تحلیل رابطه بین لذت، انگیختگی، نگرش به تبلیغ و قصد آینده مصرف‌کننده در خدمات ورزشی (مطالعه موردی دانشجویان دانشگاه تهران) [دوره 2، شماره 3، 1392، صفحه 47-60]
 • لذت و آرامش بررسی روایی و پایایی پرسشنامه انگیزه های مشارکت زنان در ورزش های تفریحی آبی [دوره 2، شماره 4، 1392، صفحه 11-22]
 • لذت ورزشی ارتباط بین انگیزه‌های مشارکت، لذت و تعهد ورزشی بانوان شرکت کننده در فعالیت‌های ورزشی [دوره 2، شماره 3، 1392، صفحه 37-47]
 • لیگ برتر تحلیل عاملی شاخص‌های ارزیابی عملکرد مربیان حرفه‌ای فوتبال ایران [دوره 2، شماره 1، 1392، صفحه 35-48]

م

 • میادین ورزشی ارزیابی دانش مربیان ورزش دربارة کمک‌های اولیه به ورزشکاران آسیب‌دیده در میادین ورزشی [دوره 2، شماره 1، 1392، صفحه 151-162]
 • مأموریت چارچوب تبیین و تدوین بیانیة مأموریت کارآفرینی در ورزش کشور از دیدگاه صاحب‌نظران ورزشی [دوره 2، شماره 1، 1392، صفحه 49-61]
 • مجموعه های ورزشی بخش خصوصی بخش‌بندی بازار خدمات مجموعه‌های ورزشی بخش خصوصی مبتنی بر کیفیت ادراک شده مشتریان [دوره 2، شماره 4، 1392، صفحه 128-144]
 • مدیران ادارات کل تربیت بدنی ارزیابی کارآفرینی مدیران کل تربیت بدنی جمهوری اسلامی ایران [دوره 2، شماره 3، 1392، صفحه 129-144]
 • مدیران کارآفرین ارزیابی کارآفرینی مدیران کل تربیت بدنی جمهوری اسلامی ایران [دوره 2، شماره 3، 1392، صفحه 129-144]
 • مدیریت داوطلبان بررسی ابعاد مدیریت داوطلبان ورزش همگانی [دوره 2، شماره 2، 1392، صفحه 67-78]
 • مدیریت مشارکتی ارتباط بین مدیریت مشارکتی و رفتار شهروندی سازمانی کارکنان باشگاه فولاد مبارکه سپاهان [دوره 2، شماره 4، 1392، صفحه 113-128]
 • مدیریت و سیاستگزاری نقش مدیریت و سیاستگزاری دانشکده‌ها و گروه‌های تربیت‌بدنی در هدایت انتظارات شغلی دانشجویان (تعیین راهبرد و سیاست) [دوره 2، شماره 1، 1392، صفحه 121-138]
 • مدل تبیین مدل منابع تعارض سازمانی در دبیران تربیت بدنی استان البرز با تاکید بر نقش تعدیلگر جنسیت [دوره 2، شماره 3، 1392، صفحه 105-114]
 • مربیان تحلیل عاملی تأییدی پرسشنامة هوش هیجانی در ورزش [دوره 2، شماره 1، 1392، صفحه 139-150]
 • مربیان تدوین معیارهای انتخاب مربیان ملی والیبال کشور [دوره 2، شماره 2، 1392، صفحه 109-118]
 • مربیان ورزش مطالعة برنامة آموزش، ارزیابی و ارتقای مربیان ورزش کشورهای منتخب و ارائة پیشنهادها [دوره 2، شماره 1، 1392، صفحه 99-112]
 • مربیان ورزش تفاوت آگاهی های حقوقی و مسئولیت مدنی مربیان ورزش زن و مرد در رویداهای ورزشی [دوره 2، شماره 4، 1392، صفحه 79-90]
 • مربیان ورزشی ارزیابی دانش مربیان ورزش دربارة کمک‌های اولیه به ورزشکاران آسیب‌دیده در میادین ورزشی [دوره 2، شماره 1، 1392، صفحه 151-162]
 • مربی فوتبال تحلیل عاملی شاخص‌های ارزیابی عملکرد مربیان حرفه‌ای فوتبال ایران [دوره 2، شماره 1، 1392، صفحه 35-48]
 • مربیگری طراحی مدل پیش بینی پیامدهای نگرشی و رفتاری مربیان حرفهای فوتبال ایران [دوره 2، شماره 2، 1392، صفحه 79-90]
 • مسابقات بین دانشگاهی تعیین رابطه سخت رویی و انگیزه پیشرفت با احساس از موفقیت ورزشی در دانشجویان ورزشکار دانشگاه¬های ایران و عراق [دوره 2، شماره 3، 1392، صفحه 75-88]
 • مسئولیت های حقوقی تفاوت آگاهی های حقوقی و مسئولیت مدنی مربیان ورزش زن و مرد در رویداهای ورزشی [دوره 2، شماره 4، 1392، صفحه 79-90]
 • مشارکت ورزشی بررسی عوامل بازدارنده موثر بر میزان شرکت معلمان زن مقاطع سه گانه تحصیلی در فعالیت های ورزشی شهر مرند [دوره 2، شماره 2، 1392، صفحه 57-66]
 • مشتریان ارتباط رضایت‌مندی و کیفیت ارائه خدمات عوامل برگزاری با میزان رضایت‌مندی شرکت‌کنندگان در المپیاد ورزش دانشجویی [دوره 2، شماره 4، 1392، صفحه 103-114]
 • معلمان تربیت بدنی مقایسة نگرش دانش‌آموزان و معلمان سایر دروس به معلمان تربیت بدنی در مقطع متوسطة بندرعباس [دوره 2، شماره 1، 1392، صفحه 75-84]
 • معلمان زن بررسی عوامل بازدارنده موثر بر میزان شرکت معلمان زن مقاطع سه گانه تحصیلی در فعالیت های ورزشی شهر مرند [دوره 2، شماره 2، 1392، صفحه 57-66]
 • معلول ارتباط بین عوامل بازدارنده فعالیت بدنی با مراحل تغییر رفتار ورزشی در جانبازان و معلولین شهر ارومیه [دوره 2، شماره 3، 1392، صفحه 115-128]
 • ملی‌گرایی مصرفی ارتباط ملی‌گرایی مصرفی با تجمل‌گرایی، پذیرش فرهنگی و تهدید ادراک شدة اقتصادی در ارزیابی کالاهای ورزشی داخلی و خارجی [دوره 2، شماره 1، 1392، صفحه 11-24]
 • موفقیت شغلی رابطه بین انگیزه ورزش و میزان موفقیت شغلی کارکنان اداره کل آموزش وپرورش استان کرمانشاه [دوره 2، شماره 3، 1392، صفحه 22-11]

ن

 • نگرش مقایسة نگرش دانش‌آموزان و معلمان سایر دروس به معلمان تربیت بدنی در مقطع متوسطة بندرعباس [دوره 2، شماره 1، 1392، صفحه 75-84]
 • نگرش به تبلیغ تحلیل رابطه بین لذت، انگیختگی، نگرش به تبلیغ و قصد آینده مصرف‌کننده در خدمات ورزشی (مطالعه موردی دانشجویان دانشگاه تهران) [دوره 2، شماره 3، 1392، صفحه 47-60]
 • نگرش های شغلی طراحی مدل پیش بینی پیامدهای نگرشی و رفتاری مربیان حرفهای فوتبال ایران [دوره 2، شماره 2، 1392، صفحه 79-90]

و

 • والیبال تدوین معیارهای انتخاب مربیان ملی والیبال کشور [دوره 2، شماره 2، 1392، صفحه 109-118]
 • ورزش دانشجویی تبیین وضعیت موجود ادارة کل تربیت بدنی دانشگاه پیام نور با استفاده از تحلیل SWOT [دوره 2، شماره 1، 1392، صفحه 61-74]
 • ورزش دانشجویی تدوین برنامه عملیاتی ورزش دانشجویی دانشگاه آزاد اسلامی [دوره 2، شماره 4، 1392، صفحه 37-54]
 • ورزشکاران تحلیل عاملی تأییدی پرسشنامة هوش هیجانی در ورزش [دوره 2، شماره 1، 1392، صفحه 139-150]
 • ورزشکاران ارزیابی دانش مربیان ورزش دربارة کمک‌های اولیه به ورزشکاران آسیب‌دیده در میادین ورزشی [دوره 2، شماره 1، 1392، صفحه 151-162]
 • ورزش همگانی بررسی ابعاد مدیریت داوطلبان ورزش همگانی [دوره 2، شماره 2، 1392، صفحه 67-78]
 • ورزش همگانی نقش وضعیت اجتماعی - اقتصادی (SES) در انگیزه مشارکت شهروندان به ورزش‌های همگانی – تفریحی [دوره 2، شماره 3، 1392، صفحه 89-104]
 • وزارت ورزش و جوانان تدوین مدل ارتباطی خودکارآمدی شغلی و هوش سازمانی در وزارت ورزش و جوانان ایران [دوره 2، شماره 4، 1392، صفحه 67-78]
 • وزنه برداری ارزیابی و تحلیل عملکرد ورزشکاران ایران در بازی های المپیک تابستانی (1948 لندن-2012 لندن) [دوره 2، شماره 4، 1392، صفحه 91-102]
 • ویژگی‌های شغل مقایسه ویژگی‌های شغلی داوران فوتبال ایران [دوره 2، شماره 4، 1392، صفحه 55-66]
 • وضعیت اقتصادی اجتماعی نقش وضعیت اجتماعی - اقتصادی (SES) در انگیزه مشارکت شهروندان به ورزش‌های همگانی – تفریحی [دوره 2، شماره 3، 1392، صفحه 89-104]

ه

 • هرزبرگ بررسی رابطه عوامل بر انگیزاننده شغلی بر اساس مدل هرزبرگ و رضایت شغلی کارکنان فدراسیون های ورزشی کشور [دوره 2، شماره 2، 1392، صفحه 33-42]
 • هوش سازمانی تدوین مدل ارتباطی خودکارآمدی شغلی و هوش سازمانی در وزارت ورزش و جوانان ایران [دوره 2، شماره 4، 1392، صفحه 67-78]
 • هوش هیجانی ارتباط بین هوش هیجانی، آمادگی جسمانی و کیفیت زندگی دانشجویان [دوره 2، شماره 1، 1392، صفحه 85-98]
 • هوش هیجانی تحلیل عاملی تأییدی پرسشنامة هوش هیجانی در ورزش [دوره 2، شماره 1، 1392، صفحه 139-150]
 • هوش هیجانی ارتباط بین رضایت شغلی، هوش هیجانی و تعهد سازمانی کارکنان ادارات تربیت بدنی دانشگاه های تهران [دوره 2، شماره 2، 1392، صفحه 43-56]