نویسنده = سید محمد حسین رضوی
تعداد مقالات: 2
1. مدل معادلات ساختاری عوامل مؤثر بر سرمایۀ اجتماعی کارکنان اداره کل ورزش و جوانان خراسان رضوی

دوره 3، شماره 3، زمستان 1393، صفحه 65-76

سمیرا فیضی؛ سید محمد حسین رضوی؛ امیر منتظری


2. طراحی و تدوین راهبرد توسعة ورزش همگانی شهر مشهد با استفاده از دیدگاه علمی

دوره 3، شماره 1، تابستان 1393، صفحه 49-60

سید محمد حسین رضوی؛ سید محمد نیازی؛ محمد رضا برومند دولق