با همکاری مشترک دانشگاه پیام نور و انجمن مدیریت ورزشی ایران
آسیب شناسی پرونده‌های حقوقی ناشی از فعالیت‌های ورزشی

کیوان رستمی اقدم؛ احمد محمودی؛ ابراهیم علی دوست قهفرخی

دوره 12، شماره 4 ، فروردین 1403، ، صفحه 1-14

https://doi.org/10.30473/arsm.2023.66045.3721

چکیده
  پژوهش حاضر با هدف، شناسایی الگوی ذهنی خبرگان در خصوص آسیب‌های پرونده‌های حوادث ناشی از فعالیت‌های ورزشی انجام شد. پژوهش حاضر از نوع پژوهش‌های کاربردی است که به لحاظ ماهیت از نوع پژوهش‌های اکتشافی محسوب می‌شود. پژوهش حاضر از نوع پژوهش‌های آمیخته بود که از روش شناسی کیو به عنوان روش اصلی تحقیق استفاده شده است. جامعه آماری پژوهش ...  بیشتر

طراحی مدل کیفی شتابگیری دانشکده‌های تربیت بدنی دانشگاه‌های دولتی به سمت دانشگاه‌های نسل چهار

مهریه پناهی؛ محمود گودرزی؛ ابراهیم علی دوست قهفرخی؛ مجید جلالی فراهانی

دوره 12، شماره 2 ، مهر 1402، ، صفحه 1-14

https://doi.org/10.30473/arsm.2023.61517.3597

چکیده
  هدف از پژوهش حاضر طراحی مدل شتابگیری دانشکده های تربیت بدنی به سمت دانشگاه های نسل چهار براساس مدل استراوس و کوربین بود. روش پژوهش کیفی و برخاسته از داده ها (مطالعه مقالات و اسناد و مدارک و مصاحبه هدفمند به روش گلوله برفی ) و استفاده از روش دلفی بوده است. جامعه آماری در این پژوهش اساتید مدیریت ورزشی، دارای سابقه اجرایی، علمی و پژوهشی ...  بیشتر

تدوین مدل آمایش زیرساخت‌های ورزشی شهرداری تهران

مریم ترکی؛ حسین رجبی؛ ابراهیم علی دوست قهفرخی؛ غلامرضا فرجی

دوره 11، شماره 2 ، مهر 1401، ، صفحه 59-77

https://doi.org/10.30473/arsm.2022.9053

چکیده
  چکیدههدف از پژوهش حاضر تدوین مدل آمایش زیرساخت‌های ورزشی شهرداری تهران بود. جامعه آماری را مدیران و کارشناسان ستادی سازمان ورزش، کارشناسان اداره‌های تربیت‌بدنی مناطق22گانه و مدیران مجموعه‌های ورزشی و سایر سازمان‌های شهرداری تهران مرتبط با پژوهش تشکیل دادند. با توجه به حجم نمونه، از روش نمونه‌گیری در دسترس استفاده گردید که درمجموع ...  بیشتر

شناسایی راهبردهای تأمین مالی در ورزش حرفه‌ای ایران

مهدی غفوری یزدی؛ محمد خبیری؛ ابراهیم علی دوست قهفرخی؛ محمد جواد شریف زاده

دوره 9، شماره 4 ، فروردین 1400، ، صفحه 23-40

https://doi.org/10.30473/arsm.2021.7624

چکیده
  هدف از پژوهش حاضر، شناسایی راهبردهای تأمین مالی در ورزش حرفه‌ای کشور بود. روش پژوهش حاضر کیفی و با رویکرد پدیدارشناسی بود و اطلاعات موردنیاز با استفاده از مطالعات اسنادی و مصاحبه نیمه ساخت‌یافته با خبرگان به دست آمد. جامعة آماری پژوهش اساتید دانشگاهی با تخصص در زمینه‌های مدیریت ورزشی، اقتصاد و کارآفرینی، مدیران ارشد و متصدیان ورزش ...  بیشتر

بررسی موقعیت مکانی ورزشگاه‌های لیگ برتر فوتبال کشور با استفاده از سیستم اطلاعات جغرافیایی(GIS)

امید اقتداری بروجنی؛ ابراهیم علی دوست قهفرخی؛ حمید گنجائیان

دوره 7، شماره 2 ، مهر 1397، ، صفحه 99-109

https://doi.org/10.30473/arsm.2018.5437

چکیده
  اماکن ورزشی فرصت‌های مناسبی را برای رشد عاطفی، شناختی، ادراکی و اجتماعی گروه‌های مختلف جامعه ایجاد می‌کنند؛ اما درصورتی که این اماکن بدون توجه به اصول مکان‌یابی احداث شوند، علاوه بر هزینه زیاد، نمی‌توانند موردتوجه مردم قرار گیرند. بر این اساس درتحقیق حاضر به بررسی وضعیت مکانی ورزشگاه‌های لیگ برتری پرداخته شده است. ابزارهای گردآوری ...  بیشتر

ارائۀ مدل عوامل فردی و سازمانی پیش برنده و بازدارنده موفقیّت شغلی در کارکنان زن سازمان ورزش شهرداری تهران

عصمت همتی؛ مجید جلالی فراهانی؛ ابراهیم علی دوست قهفرخی؛ محمد خبیری

دوره 6، شماره 4 ، فروردین 1397، ، صفحه 61-71

چکیده
  هدف از این تحقیق ارائه مدل عوامل فردی و سازمانی پیش برنده و بازدارنده موفقیّت شغلی در کارکنان زن سازمان ورزش شهرداری تهران بود. روش تحقیق «توصیفی-تحلیلی» و جامعه آماری این تحقیق شامل کلیه مدیران زن شاغل در سازمان ورزش شهرداری استان تهران بودند. در این تحقیق با توجه به‏محدود بودن حجم جامعه، تمام جامعه آماری (130n=) به روش نمونه­گیری ...  بیشتر

رابطه اعتماد سازمانی و مؤلفه های آن با بهره وری نیروی انسانی در ادارات ورزش و جوانان استان اردبیل

آرمین فعال؛ ابراهیم علی دوست قهفرخی؛ مجید جلالی فراهانی

دوره 5، شماره 3 ، اسفند 1395، ، صفحه 37-45

چکیده
  هدف اصلی این تحقیق بررسی و شناخت رابطه اعتماد سازمانی و مولفه های آن با بهره وری نیروی انسانی به عنوان یکی از عوامل مؤثر بر آن بود که در ادارات ورزش و جوانان استان اردبیل مورد ارزیابی قرار گرفت. روش تحقیق، توصیفی از نوع همبستگی بود که به شکل میدانی اجرا گردید. جامعه آماری مورد نظر در این تحقیق، تمامی کارمندان اداره و ادارات کل ورزش و ...  بیشتر

بررسی ارتباط بین هوش هیجانی مدیران و کارکنان فدراسیون های موفق با اثربخشی فدراسیون

مجید رئیسیان؛ ابراهیم علی دوست قهفرخی؛ مهدی جوکار

دوره 3، شماره 4 ، خرداد 1394، ، صفحه 75-84

چکیده
  هدف از تحقیق حاضر، بررسی ارتباط بین هوش هیجانی کارکنان فدراسیون‌های موفق با اثربخشی فدراسیون‌ها است. روش تحقیق حاضر از نوع توصیفی- همبستگی بود. جامعه آماری تحقیق، شامل ده فدراسیون موفق در سال‌های اخیر بود که براساس رتبه بندی کمیته ملی المپیک شناسایی و معرفی شده بودند. با استفاده از روش نمونه گیری تصادفی ساده، چهار فدراسیون کشتی، ...  بیشتر

بررسی ارتباط بازاریابی درونی با مشتری گرایی در اداره کل ورزش و جوانان استان اصفهان

سلیم عباسی؛ مجید جلالی فراهانی؛ ابراهیم علی دوست قهفرخی

دوره 3، شماره 2 ، آذر 1393، ، صفحه 67-76

چکیده
  هدف پژوهش حاضر، تعیین ارتباط بین بازاریابی درونی با مشتری گرایی در اداره کل ورزش و جوانان استان اصفهان بود. روش تحقیق از نوع همبستگی و به لحاظ هدف کاربردی بود که به شکل میدانی انجام شد. جامعۀ آماری کلیه کارمندانی بودند که در آن اداره کل فعالیت اداری انجام می دهند. از آنجایی که حجم جامۀ آماری کم بود، (95 نفر) نمونۀ آماری برابر با جامعه آماری ...  بیشتر