دوره و شماره: دوره 3، شماره 1 - شماره پیاپی 9، تابستان 1393، صفحه 11-139 
4. طراحی و تدوین راهبرد توسعة ورزش همگانی شهر مشهد با استفاده از دیدگاه علمی

صفحه 49-60

سید محمد حسین رضوی؛ سید محمد نیازی؛ محمد رضا برومند دولق


7. تحلیل روش‌شناسی مطالعاتی تولیدات ISC مدیریت ورزشی ایران

صفحه 85-102

رحیم رمضانی‌نژاد؛ مرتضی رضایی صوفی؛ صلاح دستوم؛ نسرین احمدی


9. مقایسۀ اثربخشی رهبری مدیران ورزشی

صفحه 115-126

عباس نظریان مادوانی؛ مریم مختاری دینانی


10. تحلیل سرمایه اجتماعی اعضای هیأت علمی دانشکده های تربیت بدنی ایران

صفحه 127-138

ابوالفضل فراهانی؛ لقمان کشاورز؛ حمید قاسمی؛ نسرین عزیزیان کهن